Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

INFORMACJE LUB PORADY

INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA PIŚMIE LUB USTNIE PRZEZ SONY LUB PRZEZ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BĘDĄ STANOWIŁY GWARANCJI, OBOWIĄZKU ANI WARUNKU, ANI ZWIĘKSZAŁY ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŻELI OKAŻE SIĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WADLIWE, CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAW I KOREKT PONOSI UŻYTKOWNIK. W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST NIEDOPUSZCZALNE, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SONY i KAŻDY Z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI (dla celów niniejszego punktu, SONY i każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI będą dalej łącznie zwani „SONY”) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB NASTĘPCZE SPOWODOWANE NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, NARUSZENIEM UMOWY, NIEDBALSTWEM, NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ANI INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY PRZYCHODÓW, UTRATY DANYCH, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, PRZESTOJU I CZASU UŻYTKOWNIKA, NAWET W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZEZ KTÓRYKOLWIEK Z TYCH PODMIOTÓW INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY. W KAŻDYM WYPADKU, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYCH PODMIOTÓW NA PODSTAWIE KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ BĘDZIE OGRANICZAŁA SIĘ DO KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. W KRAJACH, W KTÓRYCH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE I NASTĘPCZE JEST NIEDOPUSZCZALNE, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA. FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI SONY lub DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI mogą automatycznie aktualizować lub w inny sposób modyfikować OPROGRAMOWANIE, między innymi w celu ulepszenia funkcji zabezpieczeń, poprawy błędów lub ulepszenia funkcji, w trakcie komunikowania się przez użytkownika z serwerami SONY lub z serwerami osób trzecich, lub w innym czasie. Takie aktualizacje lub modyfikacje mogą spowodować usunięcie lub zmianę charakteru funkcji lub innych aspektów OPROGRAMOWANIA, w tym funkcji, na których użytkownik może polegać. Użytkownik niniejszym uznaje i wyraża zgodę na to, że takie działania mogą być prowadzone wedle wyłącznego uznania SONY i że SONY może uwarunkować dalsze korzystanie z OPROGRAMOWANIA od przeprowadzenia przez użytkownika pełnej instalacji takiej aktualizacji lub modyfikacji, lub od ich akceptacji. Wszelkie aktualizacje/modyfikacje są uznawane za OPROGRAMOWANIE dla celów niniejszej Umowy Licencyjnej i będą stanowiły jego część. Akceptacja przez użytkownika niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oznacza wyrażenie przez niego zgody na takie aktualizacje / modyfikacje. CAŁOŚĆ UMOWY, ZRZECZENIE SIĘ, ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ Niniejsza UMOWA LICENCYJNA i polityka prywatności SONY, każda z nich z uwzględnieniem okresowych zmian i modyfikacji, stanowią łącznie całość umowy pomiędzy użytkownikiem a SONY w zakresie OPROGRAMOWANIA. Niewykonanie lub niedochodzenie przez SONY wykonania któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. W przypadku uznania którejkolwiek części niniejszej Umowy Licencyjnej za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, postanowienie takie zostanie wykonane w najszerszym zakresie, w jakim będzie to możliwe, tak aby zachować intencję niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, przy czym pozostałe jej części pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywały. 70 PL

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA Do niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega prawu japońskiemu, bez względu na postanowienia w sprawie kolizji przepisów prawnych. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ jest Sąd Rejonowy dla Tokyo w Japonii, a strony niniejszym wyrażają zgodę na miejsce postępowania i właściwość tego sądu. ŚRODKI DOSTĘPNE NA ZASADZIE SŁUSZNOŚCI Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, użytkownik uznaje i wyraża zgodę na to, że jakikolwiek przypadek naruszenia lub niewykonania niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ przez użytkownika spowoduje niemożliwą do naprawienia szkodę dla SONY, w przypadku której odszkodowanie pieniężne nie będzie wystarczające, a użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie przez SONY zabezpieczenia lub zadośćuczynienia na zasadach słuszności, które SONY uzna za niezbędne lub stosowne w danych okolicznościach. SONY może również zastosować prawne i techniczne środki, w celu zapobieżenia naruszeniu UMOWY LICENCYJNEJ lub w celu dochodzenia wykonania UMOWY LICENCYJNEJ, w tym, między innymi, natychmiastowe wypowiedzenie użytkownikowi możliwości korzystania z OPROGRAMOWANIA, jeżeli SONY uzna wedle własnego uznania, że użytkownik narusza lub zamierza naruszyć niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ. Środki te stanowią uzupełnienie innych środków, które mogą przysługiwać SONY zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności lub zgodnie z umową. WYPOWIEDZENIE SONY może wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z jej warunków, przy czym wypowiedzenie takie nie umniejszy zakresu praw przysługujących SONY. W przypadku takiego wypowiedzenia, użytkownik jest zobowiązany całkowicie zaprzestać korzystania z OPROGRAMOWANIA oraz zniszczyć wszystkie jego kopie. ZMIANY SONY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY KAŻDEGO Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ WEDLE WŁASNEGO UZNANIA POPRZEZ ZAMIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA NA WYZNACZONEJ PRZEZ SONY STRONIE INTERNETOWEJ, ZAWIADOMIENIE PRZESŁANE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES PODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, POPRZEZ PRZEKAZANIE ZAWIADOMIENIA W RAMACH PROCESU OTRZYMYWANIA NOWYCH WERSJI/AKTUALIZACJI LUB INNĄ, UZNANĄ PRAWNIE DROGĄ PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę, powinien bezzwłocznie skontaktować się z SONY w celu uzyskania instrukcji. Korzystanie przez użytkownika z OPROGRAMOWANIA po dacie wejścia w życia takiego zawiadomienia będzie uznawane za wyrażenie przez użytkownika zgody na przestrzeganie takiej zmiany. Informacje dodatkowe BENEFICJENCI BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI Każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI zostaje w sposób wyraźny i zamierzony ustanowiony beneficjentem wszystkich postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA takiej strony i będzie miał prawo do dochodzenia wykonania tych postanowień. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, użytkownik może skontaktować się z SONY pisząc na odpowiedni adres na danym obszarze lub w danym kraju. Copyright © 2014 Sony Corporation. 71 PL

 • Page 1 and 2:

  Sound Bar Gebruiksaanwijzing NL Ist

 • Page 3 and 4:

  Voor alle andere batterijen verwijz

 • Page 5 and 6:

  Compatibel iPod/iPhonemodellen De c

 • Page 7 and 8:

  Overige functies Het systeem bedien

 • Page 9 and 10:

  5 Druk op / om de gewenste content

 • Page 11 and 12:

  BLUETOOTH-functie Naar muziek luist

 • Page 13 and 14:

  Een extern apparaat verbinden met d

 • Page 15 and 16:

  Het systeem kan maximaal 15 gedetec

 • Page 17 and 18:

  Een vast IP-adres gebruiken Selecte

 • Page 19 and 20:

  Tip Het systeem is compatibel met d

 • Page 21 and 22:

  Auteursrechtelijk beschermde 4K-con

 • Page 23 and 24:

  Pictogram Beschrijving [Systeeminst

 • Page 25 and 26:

  [12 bit], [10 bit]: Voert 12bit/10b

 • Page 27 and 28:

  [Bluetooth Codec - LDAC] Deze funct

 • Page 29 and 30:

  [Inst. voor autom. upd.] [Automatis

 • Page 31 and 32:

  [Snelle netwerkinstelling] Start de

 • Page 33 and 34:

  Een Android-apparaat gebruiken Over

 • Page 35 and 36:

  Systeem uitschakelen Als u de telev

 • Page 37 and 38:

  Genieten van het geluid van een mul

 • Page 39 and 40:

  Overige instellingen voor het draad

 • Page 41 and 42:

  3 Bevestig de standaard aan de Bar

 • Page 43 and 44:

  Plaatsing Laat de voorkant van het

 • Page 45 and 46:

  Het systeem wordt automatisch uitge

 • Page 47 and 48:

  De beelden van de HDMI-aansluiting

 • Page 49 and 50:

  De subwoofer is ontworpen voor het

 • Page 51 and 52:

  Netwerkverbinding Het systeem kan g

 • Page 53 and 54:

  Handleiding over onderdelen en bedi

 • Page 55 and 56:

  Subwoofer Aan/stand-byaanduiding

 • Page 57 and 58:

  Afspeelknoppen Zie "Luisteren/Bekij

 • Page 59 and 60:

  Maximum communicatiebereik Gezichts

 • Page 61 and 62:

  BLUETOOTHcommunicatie Ondersteunde

 • Page 63 and 64:

  Index Cijfers 24p-uitvoer 24 4K-uit

 • Page 65 and 66:

  LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRU

 • Page 67 and 68:

  INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN

 • Page 69 and 70:

  (RECHTS)MIDDELEN Behoudens anderslu

 • Page 71 and 72:

  per il riciclo delle batterie esaus

 • Page 73 and 74:

  Tutti gli altri marchi di propriet

 • Page 75 and 76:

  Altre funzioni Controllo del sistem

 • Page 77 and 78:

  5 Premere / per selezionare il cont

 • Page 79 and 80:

  Questa funzione utilizza i segnali

 • Page 81 and 82:

  Nota Una volta che il sistema e il

 • Page 83 and 84:

  2 Impostare [Modo Bluetooth] su [Tr

 • Page 85 and 86:

  Configurazione di una connessione L

 • Page 87 and 88:

  Riproduzione dei file memorizzati s

 • Page 89 and 90:

  Nota Quando si utilizza il mirrorin

 • Page 91 and 92:

  Impostazioni e regolazioni Uso del

 • Page 93 and 94:

  [Uscita 4K] [Auto1]: Consente di tr

 • Page 95 and 96:

  [Elenco periferiche] Visualizza un

 • Page 97 and 98:

  [Avvio rapido/StandbyRete] [On]: Ri

 • Page 99 and 100:

  Nota Se si preme INPUT +/- mentre

 • Page 101 and 102:

  Uso di un dispositivo Android Altre

 • Page 103 and 104:

  Spegnimento del sistema Quando si s

 • Page 105 and 106:

  Nota Per ricevere un segnale Dolby

 • Page 107 and 108:

  * Questa funzione potrebbe non esse

 • Page 109 and 110:

  Sony non potrà essere ritenuta res

 • Page 111 and 112:

  Se si utilizza un pacemaker o altro

 • Page 113 and 114:

  Messaggi Immagine Sullo schermo tel

 • Page 115 and 116:

  Se il televisore non è compatibile

 • Page 117 and 118:

  La riproduzione non inizia dal punt

 • Page 119 and 120:

  Dispositivo BLUETOOTH Impossibile c

 • Page 121 and 122:

  Indicatore LED blu Mostra i seguent

 • Page 123 and 124:

  Telecomando I pulsanti AUDIO, , e

 • Page 125 and 126:

  Il sistema può riconoscere disposi

 • Page 127 and 128:

  Sezione trasmettitore/ ricevitore s

 • Page 129 and 130:

  Comunicazione BLUETOOTH Versione e

 • Page 131 and 132:

  Indice analitico A Accesso Renderer

 • Page 133 and 134:

  LICENZA D’USO PER UTENTE FINALE I

 • Page 135 and 136:

  SONY E OGNI FORNITORE TERZO (ai fin

 • Page 138 and 139:

  OSTRZEŻENIE Nie wolno instalować

 • Page 140 and 141:

  Zestaw zawiera technologię High- D

 • Page 142 and 143:

  Spis treści Połączenia Informacj

 • Page 144 and 145:

  Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie o

 • Page 146 and 147:

  Wskazówka Możesz także nacisną

 • Page 148 and 149:

  4 Na wyświetlaczu urządzenia wybi

 • Page 150 and 151:

  Jeżeli urządzenie zdalne działa

 • Page 152 and 153:

  3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać

 • Page 154 and 155:

  ** Informacja ta znajduje się zwyk

 • Page 156 and 157: Wskazówka Możesz zaktualizować l
 • Page 158 and 159: Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jes
 • Page 160 and 161: Uwaga Informacje o funkcjach aktual
 • Page 162 and 163: [Audio DRC] Umożliwia kompresję z
 • Page 164 and 165: [Standard]: Zestaw będzie używał
 • Page 166 and 167: [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: W
 • Page 168 and 169: Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pok
 • Page 170 and 171: Słuchanie tej samej muzyki na ró
 • Page 172 and 173: Uwaga Funkcja ta działa wyłączni
 • Page 174 and 175: Uwaga Wybór ustawienia „DIM2”
 • Page 176 and 177: 6 Po wyświetleniu komunikatu [Usta
 • Page 178 and 179: 1 Przygotuj wkręty (nie należą d
 • Page 180 and 181: Czyszczenie Obudowę, panel i eleme
 • Page 182 and 183: Po naciśnięciu dowolnego przycisk
 • Page 184 and 185: Dźwięk z telewizora nie jest odtw
 • Page 186 and 187: Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
 • Page 188 and 189: Router bezprzewodowy którego szuka
 • Page 190 and 191: Przewodnik po częściach i element
 • Page 192 and 193: Subwoofer Wskaźnik włączony/try
 • Page 194 and 195: Przyciski sterowania odtwarzaniem P
 • Page 196 and 197: Maksymalny zakres komunikacji Na li
 • Page 198 and 199: Formaty wideo obsługiwane przez ze
 • Page 200 and 201: Uwaga Zestaw obsługuje funkcje zab
 • Page 202 and 203: P Panel przedni 54 Panel tylny 55 P
 • Page 204 and 205: WYMOGI I OGRANICZENIA Użytkownik n
 • Page 208: De software van dit systeem kan in