Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

3 Hang de Bar Speaker

3 Hang de Bar Speaker aan de schroeven. Lijn de openingen aan de achterkant van de Bar Speaker uit met de schroeven en hang dan de Bar Speaker aan de twee schroeven. Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen Veiligheid Als een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, moet u het systeem loskoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u deze weer gebruikt. Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Als u dit toch doet, kan dit een elektrische schok veroorzaken. Klim niet op de Bar Speaker en subwoofer, omdat u omlaag kunt vallen en uzelf kunt verwonden of het systeem kan beschadigen. Stroombronnen Voordat u het systeem gebruikt, moet u controleren of de werkspanning overeenkomt met de plaatselijke netvoeding. De werkspanning staat op het typeplaatje aan de achterkant van de Bar Speaker en subwoofer. Als u het systeem langere tijd niet wilt gebruiken, moet u de stekker van het systeem uit het stopcontact halen. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het netsnoer als u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Het netsnoer mag alleen door bevoegde servicetechnici worden vervangen. Warm worden Het systeem kan tijdens gebruik warm worden. Dit duidt niet op een storing. Als u dit systeem doorlopend met hoog volume gebruikt, kunnen de boven-, zij- en onderpanelen van de behuizing na verloop van tijd heet worden. Raak de behuizing niet aan. U kunt zichzelf branden. 42 NL

Plaatsing Laat de voorkant van het systeem open. Plaats het systeem niet op een apparaat dat warmte uitstraalt. Zet het systeem in een ruimte neer met voldoende ventilatie om warmtevorming in het systeem te voorkomen. Plaats de Bar Speaker en subwoofer niet op een zacht oppervlak (tapijten, dekens, enz.) en plaats geen objecten aan de achterkant van de Bar Speaker en subwoofer waardoor de ventilatieopeningen worden afgesloten en storingen kunnen worden veroorzaakt. Installeer het systeem niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, luchtkanalen of op een plaats waar het bloot staat aan direct zonlicht, overmatige stof, mechanische trillingen of schokken. Installeer het systeem niet in een schuine positie. Het systeem is alleen ontworpen om in een horizontale positie bediend te worden. Plaats geen metalen voorwerpen aan de voorkant van het voorpaneel. Dit kan de ontvangst van radiogolven beperken. Plaats het systeem niet in een ruimte waar medische apparatuur wordt gebruikt. Dit kan tot een storing van het medische apparatuur leiden. Als u een pacemaker gebruikt of een ander medisch apparaat, dient u uw arts te raadplegen of de fabrikant van uw medisch apparaat voordat u gebruik maakt van de draadloze LAN-functie. Ga voorzichtig te werk als u de Bar Speaker en subwoofer op een speciaal behandeld oppervlak (met was of olie behandeld, gepolijst, enz.) plaatst, anders kunnen er vlekken of verkleuringen optreden. Zorg ervoor dat u mogelijke verwondingen voorkomt door de hoeken van de Bar Speaker en subwoofer. Als het systeem wordt gebruikt in combinatie met een televisie, videorecorder of cassettedeck kan er ruis ontstaan en kan de beeldkwaliteit verslechteren. Plaats in een dergelijk geval de televisie, videorecorder of het cassettedeck uit de buurt van het systeem. De luidsprekers van dit systeem zijn niet magnetisch afgeschermd. Plaats geen magnetische kaarten of een CRT-type televisie in de buurt van het systeem. Werking Schakel het systeem uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u andere apparaten aansluit. Het volume instellen Zet het volume niet omhoog tijdens het luisteren naar een gedeelte met een zeer laag ingangsniveau of geen audiosignalen. Als u het volume toch omhoog zet, kunnen de luidsprekers beschadigen als plotseling een piekniveau wordt afgespeeld. Reiniging Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine. Onderdelen vervangen In de gevallen dat het systeem gerepareerd is, kunnen de gerepareerde onderdelen bewaard worden voor hergebruik of recycledoeleinden. Aanvullende informatie 43 NL