Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Vykonanie úvodných

Vykonanie úvodných nastavení Len modely KDL-60/52/ 46/40EX70x a KDL-55/ 46/40/32EX71x 1 Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky. 2 Pri modeloch KDL-60/52/46/ 40EX70x a KDL-55/46/40/32EX71x skontrolujte, či je spínač ENERGY SAVING SWITCH zapnutý (z). 3 Stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na obrazovke objaví ponuka výberu jazyka. 4 Zoznam kompatibilných káblových operátorov nájdete na našej internetovej lokalite podpory: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Triedenie programov: Umožňuje zmeniť poradie analógových kanálov uložených v televíznom prijímači. 1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete presunúť do novej pamäte, a stlačte . 2 Stlačte F/f a vyberte novú pamäť pre svoj kanál, potom stlačte . ~ • Kanály môžete naladiť aj ručne. Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača Odskrutkujte skrutky označené šípkami na televíznom prijímači. Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na displeji. Automatické ladenie: Ak vyberiete možnosť „Kábel“, odporúčame vybrať možnosť „Rýchle prehľadávanie“ pre rýchle naladenie programov. Nastavte hodnoty „Frekvencia“ a „ID siete“ podľa informácií, ktoré vám poskytol váš poskytovateľ služieb káblovej televízie. Ak sa pomocou funkcie „Rýchle prehľadávanie“ nenájdu žiadne kanály, skúste možnosť „Plné prehľadávanie“ (vyhľadávanie pomocou tejto funkcie môže chvíľu trvať). ~ • Funkcia „Plné prehľadávanie “ nemusí byť v závislosti od vašej krajiny/oblasti dostupná. ~ • Stolový stojan nedemontujte zo žiadneho iného dôvodu, než z dôvodu inštalácie zodpovedajúceho príslušenstva na televízny prijímač. • Pri nosení nedržte stolový stojan za jeho zadný kryt, aby vám stojan nespadol, čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku. 6 SK

Sledovanie televízie Sledovanie programov 1 Zapnite televízny prijímač. GUIDE OPTIONS HOME 2 1 Pri modeloch KDL-60/52/46/ 40EX70x a KDL-55/46/40/32EX71x zapnite spínač ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Stlačením tlačidla 1 na televíznom prijímači sa prijímač zapína. Sledovanie televízie 2 Vyberte režim. 3 3 Vyberte televízny kanál. z • Tlačidlá 5, N, PROG + a AUDIO na diaľkovom ovládači majú na povrchu dotykový bod. Tieto dotykové body používajte na orientáciu pri ovládaní televízneho prijímača. Používanie digitálneho elektronického programového sprievodcu Ak chcete zobraziť programového sprievodcu, v digitálnom režime stlačte tlačidlo GUIDE. Používanie funkcií televízneho prijímača Tlačidlo HOME Stlačením tohto tlačidla možno zobraziť obrazovky rôznych funkcií a nastavení. Tlačidlo OPTIONS Stlačením možno zobraziť komfortné funkcie v závislosti od aktuálneho vstupu alebo obsahu. Nastavenia Nastavenia systému TV Obraz Zvuk BRAVIA ENGINE 3 PRO Pridať do obľúbených položiek Uzamknúť/Odomknúť PAP Motionflow Časovač vypnutia Hlasitosť slúchadiel Reproduktor Informácie o systéme (Pokračovanie) 7 SK