Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Информация

Информация за безопасност Инсталация/Настройка Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания. Инсталация • Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт. • Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност. • Монтирането на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. • За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: – Конзола за закрепване към стена SU-WL500 • На всяка цена използвайте винтовете, които се доставят с конзолата за монтиране към стена, когато прикрепяте монтажните куки към телевизора. Предоставените винтове са проектирани така, че да бъдат 8 мм-12 мм дълги, ако бъдат измерени от повърхността на монтажната кука. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стене причина за падането му и т.н. 8 мм - 12 мм Винт (доставян с конзолата за закрепване към стена) Монтажна кука Прикрепяне на монтажната кука към гърба на телевизора Пренасяне • Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него. • Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души. • Когато пренасяте телевизора на ръка, дръжте го както е показано на илюстрацията отдясно. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана. • Когато повдигате или местите телевизора, стабилно придържайте устройството от долната страна. • При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации. • Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране. Вентилация • Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса. • Оставете свободно място около телевизора както е показано подолу. • Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха. Инсталация на стена 30 см 10 см 10 см 10 см Оставете най-малко толкова място около устройството. Инсталиране с помощта на стойката 30 см 10 см 10 см 6 см Оставете най-малко толкова място около устройството. • За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: – Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. – Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. – Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др. – Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу. Циркулацията на въздух е блокирана. Стена Стена Захранващ кабел За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, работете със захранващия кабел както следва: – Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки. – Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта. – Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220-240 V. – Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите. – Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, преди да работите или местите телевизора. – Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина. – Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар. Забележки • Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване. • Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Жилото на проводниците може да се оголи или прекъсне. • Не преправяйте захранващия кабел. • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта. 16 BG

• Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт. • Не използвайте контакт, който не захваща стабилно щепсела. Забранена употреба Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или в ситуациите, описани по-долу. В противен случай телевизорът може да се повреди и да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване. Местонахождение: На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или пушек. Околна среда: Места, които са горещи, влажни или прекалено прашни; Там, където може да влязат насекоми; Където може да бъде изложен на механични вибрации, в близост до запалими предмети (свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с течности; не поставяйте в близост до устройството предмети, пълни с течности, като например вази. Ситуации: Не използвайте устройството, ако сте с мокри ръце, когато капакът на устройството е свален или с аксесоари, които не са препоръчани от производителя. По време на гръмотевични бури изключвайте телевизора от мрежата от 220 V, също изваждайте антенния кабел. Счупени парчета: • Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удара и да причини сериозни наранявания. • Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В противен случай може да получите токов удар. Когато не използвате устройството • Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора от мрежата, когато не планирате да го използвате няколко дни. • Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа. • Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим на готовност. Относно децата • Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора. • Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат погълнати от тях по грешка. Ако възникнат следните проблеми… Незабавно изключете телевизора и извадете захранващия кабел в случай, че възникне някои от следните проблеми. Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде проверен от квалифициран сервиз. Когато: – Захранващият кабел е повреден. – Гнездото на контакта не захваща стабилно щепсела. – Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него. – Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса. Предупреждение За да предотвратите избухване на пожар, винаги дръжте свещи или други източници на огън далеч от този продукт. Предпазни мерки Гледане на телевизора • Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва допълнително очите ви. • Когато използвате слушалки, настройте силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха. LCD екран • Въпреки че LCD екранът е изработен по високо-прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни, върху LCD екрана може трайно да се появят черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панела и не представлява неизправност. • Не натискайте и не драскайте предния филтър и не поставяйте предмети върху устройството. Изображението може да е неравномерно или LCD панелът може да се повреди. • Ако използвате устройството на студено място, картината може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата се повиши. • Когато на екрана продължително време са изведени неподвижни изображения, възможно е да се появят остатъчни образи. Те могат да изчезнат след няколко секунди. • Екранът и корпусът се затоплят, когато използвате устройството. Това не е неизправност. • LCD екранът съдържа малко количество течни кристали. Флуоресцентната тръба, използвана в този телевизор, също съдържа живак. Следвайте местните правила и закони за изхвърляне при подобни отпадъци. Поддръжка и почистване на повърхността на екрана/корпуса на телевизора Уверете се, че сте изключили свързания към телевизора захранващ кабел, преди да започнете почистване. За да предотвратите повреда на покритието на екрана, следвайте инструкциите, изброени по-долу. • За да премахнете праха от повърхността на екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако полепналият прах не може да се почисти, почиствайте екрана с меко парче плат, леко навлажнено със слаб почистващ разтвор. • Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да протече до долната част на екрана или външните части и да предизвика неизправност. • Не използвайте грапави парчета плат, почистващи препарати на алкална/киселинна основа, почистващи прахове или разтвори, като например алкохол, бензол, разредител или инсектицид. Използването на такива вещества или продължителният контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана или повърхността на корпуса на устройството. • Препоръчва се периодично почистване с прахосмукачка на отворите за проветряване с цел осигуряване на правилна вентилация. • Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете бавно устройството, за да предотвратите изместване на телевизора или падане от масата или стойката. Допълнително оборудване • Не дръжте близо до телевизора допълнителните компоненти или каквото и да е било оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. В противен случай е възможно картината и/или звукът да бъдат със смущения. • Това оборудване е тествано и съответства на изискванията на Директива EMC, като използва свързващ сигнален кабел по-къс от 3 метра. Допълнителна информация (продължава) 17 BG

 • Page 1 and 2:

  4-180-170-33(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Innehållsförteckning Kontrollera

 • Page 5 and 6:

  Förhindra att din TV välter Binda

 • Page 7 and 8:

  Se på TV Titta på program 1 Slå

 • Page 9 and 10:

  Övrig information Felsökning Kont

 • Page 11 and 12:

  Modellnamn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 13 and 14:

  Tabell över TV:ns installationsmå

 • Page 15 and 16:

  Säkerhetsinformation Installation

 • Page 17 and 18:

  17 SE

 • Page 19 and 20:

  Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb

 • Page 21 and 22:

  Undgå, at tv'et vælter Samling af

 • Page 23 and 24:

  Betjening af tv Se programmer 1 Tæ

 • Page 25 and 26:

  Yderligere oplysninger Fejlfinding

 • Page 27 and 28:

  Modelnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX

 • Page 29 and 30:

  Oversigt over mål til tv-montering

 • Page 31 and 32:

  Sikkerhedsoplysninger Installation/

 • Page 33 and 34:

  17 DK

 • Page 35 and 36:

  Sisällysluettelo Lisävarusteiden

 • Page 37 and 38:

  Television kaatumisen estäminen Ka

 • Page 39 and 40:

  Television katseleminen Ohjelmien k

 • Page 41 and 42:

  Lisätietoja Vianmääritys Tarkist

 • Page 43 and 44:

  Mallinimi KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX

 • Page 45 and 46:

  Television asennusmittataulukko Luk

 • Page 47 and 48:

  Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt

 • Page 49 and 50:

  17 FI

 • Page 51 and 52:

  Spis treści Sprawdzanie akcesorió

 • Page 53 and 54:

  Zabezpieczenie odbiornika TV przed

 • Page 55 and 56:

  Odbiór audycji telewizyjnych Oglą

 • Page 57 and 58:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 59 and 60:

  Nazwa modelu KDL- 60EX70x 52EX70x 4

 • Page 61 and 62:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 63 and 64:

  Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet (unnta

 • Page 72 and 73:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 74 and 75:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 76 and 77:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 78 and 79:

  ~ • Redusere strømforbruket - Hv

 • Page 80 and 81:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 82 and 83:

  • Enkelte TV-apparater har imidle

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Εκτέλεση της αρχικ

 • Page 90 and 91:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 92 and 93:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 94 and 95:

  Όνομα μοντέλου KDL- 60

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  Περιβάλλον: Σε μέρη

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Ayarlama Masa Üstü Sehpasının T

 • Page 108 and 109:

  Başlangıç kurulumunun gerçekle

 • Page 110 and 111:

  i-Manual’in kullanılması 1 2 Ç

 • Page 112 and 113:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 114 and 115:

  * 1 Belirtilen bekleme durumundaki

 • Page 116 and 117:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 118 and 119:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 120 and 121:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 122 and 123:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 124 and 125:

  Provedení počátečního nastaven

 • Page 126 and 127:

  Použití příručky i-Manual 1 2

 • Page 128 and 129:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 130 and 131:

  * 1 Specifikovaná spotřeba energi

 • Page 132 and 133:

  Nákres/tabulka umístění šroub

 • Page 134 and 135:

  Když televizor nepoužíváte •

 • Page 136 and 137:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 138 and 139:

  Beállítás Az asztali állvány c

 • Page 140 and 141:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 142 and 143:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 144 and 145:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 146 and 147:

  Típusnév KDL- 40EX60x 32EX60x Tö

 • Page 148 and 149:

  Mérettáblázat a TV-készülék f

 • Page 150 and 151: Biztonsági előírások Üzembe he
 • Page 152: Feleslegessé vált elemek hulladé
 • Page 155 and 156: Obsah Kontrola príslušenstva ....
 • Page 157 and 158: Ochrana televízneho prijímača pr
 • Page 159 and 160: Sledovanie televízie Sledovanie pr
 • Page 161 and 162: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 163 and 164: Názov modelu KDL- 60EX70x 52EX70x
 • Page 165 and 166: Tabuľka inštalačných rozmerov T
 • Page 167 and 168: Informácie o bezpečnosti Inštal
 • Page 169 and 170: Zneškodňovanie použitých batér
 • Page 171 and 172: Cuprins Verificarea accesoriilor...
 • Page 173 and 174: Prevenirea răsturnării televizoru
 • Page 175 and 176: Vizionarea emisiunilor TV Vizionare
 • Page 177 and 178: Informaţii suplimentare Depanare V
 • Page 179 and 180: Numele modelului KDL- 60EX70x 52EX7
 • Page 181 and 182: Tabelul cu dimensiunile recomandate
 • Page 183 and 184: Informaţii privind siguranţa Inst
 • Page 185 and 186: Dezafectarea bateriilor uzate (apli
 • Page 187 and 188: Съдържание Проверк
 • Page 189 and 190: Предпазване на тел
 • Page 191 and 192: Гледане на телевиз
 • Page 193 and 194: Допълнителна инфор
 • Page 195 and 196: Име на модел KDL- 60EX70x
 • Page 197 and 198: Инсталиране на акс
 • Page 199: Чертеж/таблица за м
 • Page 204: At Sony we are constantly rethinkin