Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Bulgare

За да

За да използвате i-Manual 1 2 Инструкциите за експлоатация са вградени във вашия BRAVIA TV и могат да се показват на екрана. Можете да преглеждате вашия i-Manual винаги, когато трябва да намерите множеството полезни функции. 1 Натиснете i-MANUAL. 2 Натиснете G/g/F/f/ , за да изберете обект. Добре дошли в i-Manual Характеристики на “BRAVIA” TV Г ледане на телевизия Използване на Home меню Забавления със свързано оборудване Описание на части Отстраняване на неизправности Индекс x Добре дошли в i-Manual x Характеристики на “BRAVIA” TV x Гледане на телевизия Предлага удобни функции, като EPG справочник, Предпочитани и др. x Използване на Home меню Персонализиране на настройките на телевизора и др. x Забавления със свързано оборудване Обяснява начини на свързване на допълнително оборудване. x Описание на части x Отстраняване на неизправности Намира решения на проблема ви. x Индекс ~ • Изображенията и илюстрациите могат да се различават от това, което е показано на екрана. 8 BG

Допълнителна информация Отстраняване на неизправности Проверете дали индикаторът 1 (готовност) мига в червено. Когато индикаторът 1 (готовност) мига в червено Функцията за самодиагностика е активирана. 1 Пребройте премигванията на индикатора 1 (готовност) между две последователни прекъсвания от две секунди между тях. Например индикаторът може да примигне три пъти, да изгасне за две секунди, след което отново да примигне три пъти. 2 Натиснете 1 на телевизора, за да го изключите, извадете захранващия кабел и информирайте вашия доставчик или сервиз на Sony за премигванията на индикатора (техния брой). Когато индикаторът 1 (готовност) не мига 1 Направете справка с таблиците по-долу. (Вижте също в “Отстраняване на неизправности” в i-Manual.) 2 Ако проблемът продължава, телевизорът ви трябва да бъде прегледан от квалифициран сервизен техник. Състояние Обяснение/решение Картина Няма картина (екранът • Проверете свързването на антената/кабела. е тъмен) и няма звук. • Включете в контакта захранващия кабел на телевизора и натиснете 1 на телевизора. • Ако индикаторът 1 (готовност) свети в червено, натиснете TV "/1. На екрана се появяват малки черни и/или ярки точки. Общи Не може да се включи захранването на телевизора. (само за KDL-60/52/46/ 40EX70x и KDL-55/46/ 40/32EX71x) Телевизорът се изключва автоматично (преминава в режим на готовност). Дистанционното управление не работи. Забравена е паролата за “Родителски контрол”. • Екранът се състои от пиксели. Малките черни и/или ярки точки на екрана не означават неизправност. • Проверете дали ENERGY SAVING SWITCH е включен (z). • Проверете дали “Автоматично изключване” е активирано или потвърдете настройката “Времетраене” на “Автоматично включване”. • Проверете дали “Изключва, ако ТВ не се използва” е активиран. • Сменете батериите. • Вашият телевизор може да е в режим SYNC. Натиснете SYNC MENU, изберете “ТВ контрол” и след това изберете “Home (меню)” или “Опции” за управление на телевизора. • Въведете 9999 за ПИН кода. (ПИН кодът 9999 се приема винаги.) Допълнителна информация 9 BG