Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Slovaque

• Enkelte TV-apparater

• Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som krever at apparatet står på i hvilemodus for at de skal fungere korrekt. Barns sikkerhet • Ikke la barn klatre på TV-apparatet. • For å unngå at små barn kan svelge mindre deler, hold disse delene av tilleggsutstyret unna barns rekkevidde. Hvis følgende problemer oppstår... Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet fra strømnettet øyeblikkelig dersom følgende problemer oppstår. Be forhandleren din eller Sony servicesentre om å få TV-en kontrollert av kvalifisert servicepersonell. Dersom: – Nettkabelen er skadet. – Stikkontakter er i dårlig stand. – TV-apparatet er skadet fordi det har falt ned, vært utsatt for støt eller det er kastet noe på det. – Det er kommet væske eller gjenstander inn i åpningene på kabinettet. Advarsel For å forhindre spredning av brann, hold levende lys eller andre åpner flammer borte fra dette produktet. Utstyr som er jordet via nettplugg og/eller via annet jordtilkoblet utstyr – og samtidig er tilkoblet et kabel - Tv nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkobling av utstyret til kabel-TV nettet installeres et galvanisk skille mellom utstyret og kabel- TV nettet. Forholdsregler Se på TV • Se på TV-apparatet i moderat belysning, da det sliter på øynene å se på TVapparatet i dårlig lys over lengre tidsrom. • Når du bruker hodetelefoner, justerer du lydvolumet slik at det ikke blir for kraftig, så unngår du hørselsskader. LCD-skjerm • Selv om LCD-skjermen er produsert med høypresisjonsteknologi og 99,99% eller mer av pikslene er effektive, kan det opptre svarte punkter eller lyspunkter (røde, blå eller grønne) konstant på LCD-skjermen. Dette er en egenskap LCD-skjermer har, og ingen feil. • Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og ikke plasser noe oppå dette TVapparatet. Bildet kan bli ujevnt eller LCD-skjermen kan bli ødelagt. • Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde steder, kan bildet bli uregelmessig eller mørkt. Dette er ingen feil. Det forsvinner når temperaturen øker. • Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder vises kontinuerlig. Disse forsvinner etter en stund. • Skjermen og kabinettet kan bli varmt når du bruker apparatet. Dette er ikke en feil på produktet. • LCD-skjermen inneholder en liten mengde flytende krystaller. Enkelte fluorescerende rør som er brukt i dette TV-settet inneholder dessuten kvikksølv. Følg lokale lover og forskrifter for avfallsbehandling. Håndtering og rengjøring av skjermflaten/kabinettet på TV-apparatet Husk å trekke ut støpselet med nettledningen til TV-en før du rengjør apparatet. For å unngå forringelse av skjermen og materialene apparatet er laget av, ta hensyn til følgende forholdsregler. • Når du skal fjerne støv fra overflaten/ kabinettet, tørker du forsiktig over med en myk klut. Hvis du ikke får av støvet på denne måten, tørker du med en myk klut fuktet i et mildt vaskemiddel. • Ikke spray vann eller rengjøringsmidler direkte inn i TV-apparatet. Det kan dryppe til bunnen av skjermen eller ytre deler og kan forårsake feilfunksjon. • Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/ syreholdige rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsemidler, som alkohol, benzen, fortynningsmidler eller insektmidler. Bruk av denne typen midler, eller langvarig kontakt med gummi eller vinyl, kan resultere i skade på skjermen og kabinettet. • Det anbefales å støvsuge ventilasjonsåpningene med jevne mellomrom for å sikre skikkelig ventilasjon. • Når TV-apparatets vinkel skal justeres, må du flytte forsiktig på det for å unngå at TV-en forskyver seg eller faller av sokkelen. Alternativt tilleggsutstyr • Hold alternative komponenter eller annet utstyr som avgir elektromagnetisk stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers kan bildet forvrenges og/eller det oppstår en støyende lyd. • Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene som angitt i EMC-direktivet med en tilkoblingskabel kortere enn 3 meter. Batterier • Sett batteriene i riktig vei. • Du må ikke bruke forskjellige batterityper eller blande gamle og nye batterier. • Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Noen steder kan kassering av batterier være lovregulert. Kontakt de lokale myndighetene hvis du vil vite mer om dette. • Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du må ikke slippe, tråkke på eller søle noen form for væske på fjernkontrollen. • Du må ikke legge fjernkontrollen nær en varmekilde, et sted der den kan bli utsatt for direkte sollys eller i et fuktig rom. Avhending av TVapparatet Avhending av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet. Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. 16 NO

17 NO