Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Néerlandais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Néerlandais

Въведение

Въведение Благодарим ви за покупката на този продукт на Sony. Преди да започнете работа с телевизора, прочетете ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки. Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи. Забележка за цифровата функция на телевизора • Всяка функция, свързана с цифровата телевизия ( ), ще работи само в държавите и областите, в които се предлагат DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) цифрови наземни сигнали, или там, където има достъп до съвместима с DVB-C (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Проверете при вашия местен доставчик дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T сигнал или попитайте вашия доставчик на кабелна телевизия дали тяхната DVB-C кабелна услуга е подходяща за съвместна работа с този телевизор. • Възможно е вашият кабелен доставчик да ви поиска такса за своите услуги или да поиска да се наложи да се съгласите с правилата и условията, който той налага. • Въпреки че този телевизор отговаря на DVB-T и DVB-C спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T цифрови наземни и DVB-C цифрови кабелни излъчвания не е гарантирана. • Възможно е определени цифрови функции на телевизора да не работят в някои държави/региони и DVB-C кабелната услуга може да не работи правилно с някои доставчици. Информация за търговски марки е регистрирана търговска марка на DVB Project. HDMI и логото HDMI, както и High- Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. DLNA®, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или сертифицирани марки на Digital Living Network Alliance. DivX® е технология за компресиране на видео файлове, разработена от DivX, Inc. DivX, DivX Certified, и свързаните логота са търговски марки на DivX, Inc. и се използват с лиценз. ОТНОСНО DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео. ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъдe регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Video-on- Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационен код, намерете точка DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите процеса на регистрация и да научите повече относно DivX VOD. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно D са запазени марки на Dolby Laboratories. “BRAVIA” и са търговска марка на Sony Corporation. “XMB” и “xross media bar” са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc. За списък на съвместимите доставчици на кабелна телевизия, вижте интернет страницата за поддръжка: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Инструкции за “Инсталиране на стенната конзола” са включени в ръководството на този телевизор. • Илюстрациите, използвани в това ръководство, ce отнасят за серия KDL-40EX700, освен ако не е посочено друго. • Знакът “x” в името на модела съответства на число, отнасящо се до дизайна и цвета на телевизора. 2 BG

Съдържание Проверка на аксесоари...............................................................................................................3 Поставяне на батерии в устройството за дистанционно управление....................................4 Монтаж Закачване на поставката за маса (с изключение на KDL-60EX70x)......................................4 Свързване на антена/цифров приемник/видеорекордер (напр. DVD рекордер)..................4 Предпазване на телевизора от падане.....................................................................................5 Събиране на кабелите ................................................................................................................5 Извършване на първоначалната настройка .............................................................................6 Сваляне на поставката за маса на телевизора .......................................................................6 Гледане на телевизия За да гледате програми ..............................................................................................................7 За да използвате функциите на телевизора............................................................................7 За да използвате i-Manual ..........................................................................................................8 Допълнителна информация Отстраняване на неизправности ...............................................................................................9 Спецификации ...........................................................................................................................10 Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на стена) ..........................................13 Таблица на размерите, имащи отношение към монтажа на телевизора.............................14 Чертеж/таблица за местата на винта и скобата ....................................................................15 Информация за безопасност....................................................................................................16 Предпазни мерки .......................................................................................................................17 • Инструкциите за експлоатация са вградени във вашия BRAVIA TV. За експлоатация, вижте “За да използвате i-Manual” (стр. 8). • Преди да работите с телевизора, прочетете “Информация за безопасност” (стр. 16). Запазете това ръководство за бъдеща справка. Проверка на аксесоари Захранващ кабел (1) Устройство за дистанционно управление (1) Батерии размер AAA (тип R3) (2) Кабелен държач (1) Заден капак на поставката (1)* 1 (само за KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x и KDL-40/32EX60x) Поставка за маса (1)* 2 (с изключение на KDL-60EX70x) Закрепващи винтове за поставката (M5 × 16) (4) (с изключение на KDL-60EX70x) Монтажни винтове за поставката (M5 × 16) (4) (само за KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x и KDL-40/32EX60x) * 1 За KDL-55/46EX71x и KDL-60/52/46EX70x, задният капак на стойката е закрепен фабрично към нея. * 2 KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x и KDL-40/ 32EX60x, монтирайте поставката за маса с приложените монтажни винтове. Вижте доставената с поставката за маса листовка за монтажа на същата. Поставяне на батерии в устройството за дистанционно управление 1 Отстранете защитното фолио. 2 Натиснете и плъзнете капака нагоре. 3 BG BG

 • Page 1 and 2:

  4-180-170-25(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Protection du téléviseur contre l

 • Page 7 and 8:

  Regarder la télévision Pour regar

 • Page 9 and 10:

  Dépannage Vérifiez si le témoin

 • Page 11 and 12:

  Nom du modèle KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau d’emplacement des

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Realización de la configuración i

 • Page 26 and 27:

  Para usar el i-Manual 1 2 El manual

 • Page 28 and 29:

  Especificaciones Sistema Sistema de

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 40EX60x KDL- Alim

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36 and 37:

  Inleiding Bedankt dat u hebt gekoze

 • Page 38 and 39:

  Installatie De tafelstandaard beves

 • Page 40 and 41:

  De eerste instellingen uitvoeren 1

 • Page 42 and 43:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 44 and 45:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 46 and 47:

  * 1 Het gespecificeerde stand-by ve

 • Page 48 and 49:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 50 and 51:

  Voor kinderen • Zorg dat kinderen

 • Page 52 and 53:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 54 and 55:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 56 and 57:

  Esecuzione dell’impostazione iniz

 • Page 58 and 59:

  Uso dell’i-Manual 1 2 Questo tele

 • Page 60 and 61:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 62 and 63:

  * 1 Il consumo specificato in stand

 • Page 64 and 65:

  Diagramma/tabella delle posizioni d

 • Page 66 and 67:

  Periodi di inutilizzo • Qualora s

 • Page 68:

  Diagrammi a blocchi 18 IT

 • Page 71 and 72:

  Inhaltsverzeichnis Überprüfen des

 • Page 73 and 74:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 75 and 76:

  Fernsehen So sehen Sie fern 1 Schal

 • Page 77 and 78:

  Störungsbehebung Zusatzinfor matio

 • Page 79 and 80:

  Bildschirmgröße (Diagonale) 60 Zo

 • Page 81 and 82:

  Montieren des Zubehörs (Wandhalter

 • Page 83 and 84:

  Zeichnung/Tabelle der Schrauben- un

 • Page 85 and 86:

  Umgebung: An heissen, feuchten oder

 • Page 88 and 89:

  Introdução Obrigado por escolher

 • Page 90 and 91:

  Instalação Colocar o suporte de f

 • Page 92 and 93:

  Executar a configuração inicial (

 • Page 94 and 95:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 96 and 97:

  Características técnicas Sistema

 • Page 98 and 99:

  Nome do modelo KDL- 40EX60x 32EX60x

 • Page 100 and 101:

  Tabela de dimensões de instalaçã

 • Page 102 and 103:

  Informações de segurança Instala

 • Page 104 and 105:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 106 and 107:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 108 and 109:

  Utföra startinställningar Endast

 • Page 110 and 111:

  Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga

 • Page 112 and 113:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 114 and 115:

  ~ • För att minska strömförbru

 • Page 116 and 117:

  Figurer och tabeller över skruvarn

 • Page 118 and 119:

  Barnens säkerhet • Se till att b

 • Page 120 and 121:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 122 and 123:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod (

 • Page 124 and 125:

  Udførelse af startopsætning 1 Slu

 • Page 126 and 127:

  Brug i-Manual 1 Betjeningsvejlednin

 • Page 128 and 129:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 130 and 131:

  ~ • Sådan spares på strømforbr

 • Page 132 and 133:

  Diagram/oversigt over placering af

 • Page 134 and 135:

  Børn • Lad ikke børn klatre op

 • Page 136 and 137:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 138 and 139:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 140 and 141:

  Alkuasetusten määrittäminen Vain

 • Page 142 and 143:

  i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA

 • Page 144 and 145:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt

 • Page 146 and 147:

  * 2 4 tuntia päivässä 365 päiv

 • Page 148 and 149:

  Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav

 • Page 150 and 151:

  Lasten turvallisuus • Älä anna

 • Page 152 and 153:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 154 and 155:

  Instalacja Mocowanie podstawy (nie

 • Page 156 and 157:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 158 and 159:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 160 and 161:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 162 and 163:

  Nazwa modelu KDL- 40EX60x 32EX60x W

 • Page 164 and 165:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 166 and 167:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 168:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 171 and 172:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 173 and 174:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 175 and 176:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 177 and 178:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 179 and 180:

  Modellnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 181 and 182:

  Tabell over TV-ens monteringsmål U

 • Page 183 and 184:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 185 and 186:

  17 NO

 • Page 187 and 188:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 189 and 190:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 191 and 192:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 193 and 194:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 195 and 196:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 197 and 198:

  Όνομα μοντέλου KDL- 40

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 201 and 202:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 203 and 204:

  Μπαταρίες • Να τηρ

 • Page 205 and 206:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 207 and 208:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 209 and 210:

  Televizyonun düşmesinin önlenmes

 • Page 211 and 212:

  TV’nin İzlenmesi Programların i

 • Page 213 and 214:

  Ek Bilgiler Sorun Giderme 1 (beklem

 • Page 215 and 216:

  Model adı KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 217 and 218:

  TV kurulumu boyutlar tablosu KDL-32

 • Page 219 and 220:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 221 and 222:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 223 and 224:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 225 and 226:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 227 and 228:

  Sledování televize Sledování pr

 • Page 229 and 230:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 231 and 232:

  Název modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 233 and 234:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 235 and 236:

  Bezpečnostní informace Instalace/

 • Page 237 and 238: Nakládání s nepotřebnými bater
 • Page 239 and 240: Tartalomjegyzék A tartozékok megl
 • Page 241 and 242: A TV-készülék felborulásának m
 • Page 243 and 244: TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b
 • Page 245 and 246: További információk Hibaelhárí
 • Page 247 and 248: Típusnév KDL- 60EX70x 52EX70x 46E
 • Page 249 and 250: A kiegészítők felszerelése (fal
 • Page 251 and 252: Csavar- és kampókiosztási ábra/
 • Page 253 and 254: Alkalom: Ne használja nedves kézz
 • Page 256 and 257: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 258 and 259: Inštalácia Montáž stolového st
 • Page 260 and 261: Vykonanie úvodných nastavení Len
 • Page 262 and 263: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 264 and 265: Technické parametre Systém Systé
 • Page 266 and 267: * 1 Uvedený príkon v pohotovostno
 • Page 268 and 269: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 270 and 271: Ak sa prijímač nepoužíva • Ak
 • Page 272 and 273: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 274 and 275: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 276 and 277: Efectuarea reglaj iniţial Numai pe
 • Page 278 and 279: Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc
 • Page 280 and 281: Specificaţii Sistem Tip de panou S
 • Page 282 and 283: * 1 Puterea specificată în standb
 • Page 284 and 285: Tabelul/diagrama de localizare a ș
 • Page 286 and 287: Piese defecte: • Nu aruncaţi obi
 • Page 290 and 291: Монтаж Закачване н
 • Page 292 and 293: Извършване на първ
 • Page 294 and 295: За да използвате i-Ma
 • Page 296 and 297: Спецификации Систе
 • Page 298 and 299: Име на модел KDL- 40EX60x
 • Page 300 and 301: Таблица на размери
 • Page 302 and 303: Информация за безо
 • Page 304: Батерии • Съблюдав