Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Obsah DÔLEŽITÉ

Obsah DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Informácie o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . 3 Preventívne pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Súčasti a ovládacie prvky Televízny prijímač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pripojenie televízneho prijímača k internetu Nastavenie pripojenia k internetu . . . . . 10 Typ 1: Zabezpečená sieť so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . 10 Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . 11 Typ 3: Nezabezpečená sieť s ľubovoľným typom bezdrôtového smerovača LAN . . . . 11 Typ 4: Nastavenie drôtovej siete . . . . . . . . . 11 Príprava drôtovej siete . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zobrazenie stavu siete . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ak sa nedokážete pripojiť k internetu . . 12 Ochrana osobn. údajov . . . . . . . . . . . . . . 13 Používanie hlavnej ponuky Internetový obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zoznam digit. Programov. . . . . . . . . . . . .16 Digitálna EPG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Používanie televízneho prijímača ako fotorámika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Počúvanie FM rádia (len pre Rusko alebo Ukrajinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zdieľanie fotografií Plus . . . . . . . . . . . . . .18 Nahrávania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Médium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Prehrávanie fotografií/hudby/videa cez rozhranie USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Domáca sieť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pripojenie k domácej sieti . . . . . . . . . . . . . .20 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Nastavenia zobrazenia mediálnych serverov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nastavenia systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zákaznícka podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Sledovanie televízneho prijímača Zmena štýlu zobrazenia . . . . . . . . . . . . . 14 Zmena formátu obrazovky . . . . . . . . . . . . . 14 Nastavenie výberu scény . . . . . . . . . . . . . . . 14 Prezeranie obrázkov z pripojených zariadení Schéma pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Používanie audio a video zariadenia. . . .32 Používanie funkcie zrkadlenia obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Montáž TV prijímača na stenu . . . . . . . . 34 Ďalšie informácie Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Kanály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Všeobecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 SK

Úvod Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony. Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby. Poznámka • Písmeno „x“, ktoré je zobrazené v názve modelu, zodpovedá jednej z číslic týkajúcich sa dizajnu, farby alebo systému televízneho vysielania. • Pred uvedením tohto TV prijímača do činnosti si prečítajte časť „Informácie o bezpečnosti“ (strana 3). • Obrázky a ilustrácie použité v Úvodnej príručke a v tomto návode slúžia len na referenčné účely a môžu sa líšiť od vzhľadu skutočného produktu. Umiestnenie identifikačného štítka Štítky s číslom modelu televízneho prijímača, dátumom výroby (rok/mesiac) a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej strane televízneho prijímača alebo na balení. Informačné štítky s číslom modelu a sériovým číslom sieťového adaptéra sú umiestnené na jeho spodnej strane. VÝSTRAHA SVIEČKY A INÝ OTVORENÝ PLAMEŇ DRŽTE VŽDY V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI OD TOHTO VÝROBKU, ABY STE PREDIŠLI ŠÍRENIU OHŇA. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch. Poznámka k bezdrôtovému signálu Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/ Informácie o bezpečnosti VAROVANIE Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne. Inštalácia/Nastavenie Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom. Inštalácia • Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. • Umiestnite televízny prijímač na stabilný rovný povrch, aby nespadol a nespôsobil zranenie alebo aby sa nepoškodil televízny prijímač. • Televízny prijímač nainštalujte tak, aby stolový stojan televízneho prijímača neprečnieval mimo TV stojana (nedodáva sa). Ak stolový stojan prečnieva mimo TV stojana, televízny prijímač sa môže prevrhnúť, spadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo sa môže televízny prijímač poškodiť. • Inštaláciu na stene môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu. • Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používat’ príslušenstvo značky Sony, ako napr.: Montážna konzola na stenu – SU-WL450 • Dbajte na to, aby ste použili skrutky dodané s montážnou konzolou na stenu, keď montážne háky pripevňujete k televízoru. Dodané skrutky sú navrhnuté tak, ako sa to uvádza na ilustrácii, keď sa meria od pripevňovacej plochy montážneho háku. Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na stenu. Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď. 8 - 12 mm Skrutka (dodávaná s konzolou na montáž na stenu) Montážny hák Pripevnenie háka na zadnú stenu televízneho prijímača Preprava • Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble. • Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja alebo traja ľudia. 3 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 7 and 8:

  Części i elementy sterujące Tele

 • Page 9 and 10:

  AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Uwaga • Umożliwia automatyczną

 • Page 15 and 16:

  Poruszanie się po menu głównym P

 • Page 17 and 18:

  Programowanie stacji radiowych Przy

 • Page 19 and 20:

  • Po podłączeniu cyfrowego apar

 • Page 21 and 22:

  Zaawansowane ustawienia Bardziej sz

 • Page 23 and 24:

  Edycja listy programów Usunięcie

 • Page 25 and 26:

  Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw

 • Page 27 and 28:

  Zegar/Timery Ustawienia timera i ze

 • Page 29 and 30:

  Klawisze sterowania urządzeniem: w

 • Page 31 and 32: Wyświetlanie obrazu z podłączony
 • Page 33 and 34: Aby zmienić ustawienie pasma (usta
 • Page 35 and 36: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 37 and 38: Niska jakość obrazu plików wideo
 • Page 39 and 40: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD
 • Page 41 and 42: • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray
 • Page 44 and 45: Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .
 • Page 46 and 47: Instalace na stěně 10 cm Instalac
 • Page 48 and 49: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 50 and 51: Dálkové ovládání Číselná t
 • Page 52 and 53: Připojení televizoru k internetu
 • Page 54 and 55: Příprava pevné sítě Televizor
 • Page 56 and 57: Procházení nabídky Home Tlačít
 • Page 58 and 59: Změna přednastavených rádiovýc
 • Page 60 and 61: •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,
 • Page 62 and 63: LED Pohybový režim: Omezuje rozma
 • Page 64 and 65: Rada • Tato možnost je k dispozi
 • Page 66 and 67: Obnovit internetový obsah: Znovu s
 • Page 68 and 69: Nastavitelný: Když používáte e
 • Page 70 and 71: Prohlížení fotografií z připoj
 • Page 72 and 73: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 74 and 75: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 76 and 77: Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B
 • Page 78 and 79: Spotřeba elektrické energie v poh
 • Page 80: 38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,
 • Page 85 and 86: Prostredie: • Miesta, ktoré sú
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ochrana osobn. údajov Keď pri pri
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Trvanie Televízny prijímač bude
 • Page 99 and 100: Médium Prehrávanie fotografií/hu
 • Page 101 and 102: Nastavenie nastavení prehrávania
 • Page 103 and 104: Oblasť auto. zobrazenia Automatick
 • Page 105 and 106: Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr
 • Page 107 and 108: Nastavenie prezentácie: Výber zob
 • Page 109 and 110: Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas
 • Page 111 and 112: Prezeranie obrázkov z pripojených
 • Page 113 and 114: Poznámka • Pripojené zariadenia
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN
 • Page 119 and 120: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid
 • Page 121 and 122: • Informácie o patentoch DTS ná
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő Számgombok • Csat
 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Biztonságos hálózat W

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Navigálás a Főmenüben A HOME go

 • Page 140 and 141:

  Megjegyzés • Ez a tv-készülék

 • Page 142 and 143:

  Média Fénykép/zene/video lejáts

 • Page 144 and 145:

  Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40

 • Page 146 and 147:

  Kettős hang A hangszóró hangját

 • Page 148 and 149:

  Segítségével automatikusan behan

 • Page 150 and 151:

  Renderer Renderer-funkció Lehetőv

 • Page 152 and 153:

  Tv helye: A tv-készülék elhelyez

 • Page 154 and 155:

  Csatlakoztatott eszközök műsorá

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har