Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Equalizer Justerer

Equalizer Justerer innstillinger for lydfrekvens. Tydelige stemmer Gjør stemmer tydeligere. Auto volumjust. Minimerer forskjellen i volumnivået mellom alle programmer og reklamer (reklamer er vanligvis høyere enn programmer). Balanse Fremmer venstre eller høyre høyttalerbalanse. Volumforstilling Justerer volumnivået til gjeldende inngang relativ til andre innganger. Flerspråklig lyd Stiller inn lyden fra høyttaleren til [Mono], [Stereo], [A] eller [B]. Merk • Hvis signalet er svært svakt, blir lyden automatisk mono. • Hvis stereolyden inneholder støy ved mottak av et NICAM-program, velg [Mono]. Lyden blir mono, men støyen reduseres. • [Flerspråklig lyd]-innstillingen lagres for hver programposisjon. • Du kan ikke lytte til stereokringkastingslyd når [Mono] er valgt. Tips • Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TVen, still inn [Flerspråklig lyd] til [Stereo], [A] eller [B]. Avanserte innstillinger Dynamisk område: Kompenserer for forskjeller i lydnivået mellom ulike kanaler. Merk • Effekten fungerer kanskje ikke eller kan variere avhengig av programmet uavhengig av [Dynamisk område]-innstillingen. HE-AAC-lydnivå: Justerer HE-AAClydnivået. MPEG-lydnivå: Justerer MPEGlydnivået. 20 NO Skjermkontroll Skjermformat For detaljer om bred modus, se side 13. Autoformat Endrer [Skjermformat] automatisk for å samsvare inngangssignalet. For å bevare innstillingen, still inn [Av]. Tips • Selv om [Autoformat] er stilt inn til [På] eller [Av], kan du alltid tilpasse formatet på skjermen ved å trykke flere ganger på . 4:3 standard Stiller inn standard [Skjermformat] for et 4:3-inngangssignal. Automatisk bildestørrelse Justerer automatisk bildet til mest passende visningsområde. Bildestørrelse Justerer bildets visningsområde. H Skift Justerer bildets horisontale posisjon. V Skift Justerer bildets vertikale posisjon. V Størrelse Justerer bildets vertikale størrelse når [Skjermformat] er stilt inn til [Smart]. PC justering Velger skjermmodus eller justerer bildets visningsposisjon når et PC-inngangssignal mottas.

Kanaloppsett Analog innstilling Aut. analog kanalinnst.: Stiller inn alle tilgjengelige analoge kanaler. Vanligvis trenger du ikke utføre denne handlingen da kanalene allerede er stilt inn når TV-en først ble installert. Dette alternativet lar deg derimot gjenta prosessen (f.eks. hvis du skal stille inn TV-en igjen etter å ha flyttet hus, eller søke etter nye kanaler som er lansert). Manuell innstilling: Før du velger [TVsystem]/[Kanal]/[AFT]/[Lydfilter]/ [Hopp over]/[Fargesystem], trykk på PROG +/– for å velge programnummeret med kanalen. Du kan ikke velge et programnummer som er innstilt til [Hopp over]. Program: Forhåndsinnstiller programkanaler manuelt. Kanalsortering: Endrer rekkefølgen som kanaler lagres i på TV-en. Digital innstilling Digital søking: Automatisk kanalsøk Stiller inn tilgjengelige digitale kanaler. Dette alternativet lar deg stille inn TVen på nytt etter å ha flyttet hus, eller søke etter nye kanaler som er lansert. Autom. kanalinstillings rekkevidde [Normal]: Søker etter tilgjengelige kanaler innenfor ditt område/land. [Full]: Søker etter tilgjengelige kanaler uavhengig av område/land. Merk • Du kan kjøre [Automatisk kanalsøk] etter at du har flyttet hus, byttet tjenesteleverandør eller for å søke etter nye kanaler. Redigere programliste Fjerner uønskede digitale kanaler som er lagret på TV-en, og endrer rekkefølgen til de digitale kanalene som er lagret på TV-en. Manuell kanalsøk Stiller inn de digitale kanalene manuelt. Oppsett for teksting: Innstillinger for teksting Når [Nedsatt hørsel] er valgt, kan det hende at noen visuelle hjelpemidler også vises med tekstingen (hvis TVkanaler sender slik informasjon). Foretrukket hovedspråk Velg foretrukket språk som teksting vises på. Foretrukket sekundærspråk Velg foretrukket andrespråk som teksting vises på. Lydinnstilling: Lydtype (lydbeskrivelse) Normal Gir normal lydtype. Synstolkning Gir synstolkning (fortelling) av visuell NO informasjon hvis TV-kanaler sender slik informasjon. Nedsatt hørsel Bytter til sending for hørselshemmede når [Nedsatt hørsel] er valgt. Muntlig teksting Veksler til sending med muntlig teksting hvis TV-kanalen sender slik informasjon. Foretrukket hovedspråk Velg foretrukket språk som brukes for et program. Noen digitale kanaler kan sende flere lydspråk for et program. Foretrukket sekundærspråk Velg foretrukket andrespråk som brukes for et program. Noen digitale kanaler kan sende flere lydspråk for et program. Miksenivå Justerer TV-ens nivåer for hovedlyd og synstolkning. Tips • Dette alternativet er kun tilgjengelig når [Synstolkning] i [Lydtype (lydbeskrivelse)] er innstilt. Oppsett for guide: Oppdater guide i hvilemodus TV-en henter EPG-data når apparatet er i hvilemodus. 21 NO