Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Letton

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Letton

USB automātiskā

USB automātiskā palaišana Atlasiet opciju [Ieslēgts], lai gadījumā, kad USB pieslēgvietai pievieno USB ierīci, automātiski skatītu pēdējā atskaņotā foto/mūzikas/video faila sīktēlu. Pulkstenis/Taimeris Taimera un pulksteņa iestatīšana. Izslēgšanas taimeris: Iestata laiku minūtēs, kādu vēlaties, lai televizors darbotos pirms automātiskas izslēgšanās. Ieslēgšanas taimeris: iestatītajā laikā ieslēdz televizoru (kas darbojas gaidstāves režīmā) un parāda lietotāja izvēlētu kanālu vai ievadi. Pirms šīs funkcijas iestatīšanas pārliecinieties, vai ir iestatīts pareizs pašreizējais laiks. Pulksteņa iestatīšana: Iestata pašreizējo laiku un datumu. Šo funkciju var iestatīt arī sākotnējās iestatīšanas laikā. Automātiski/Manuālā Atlasiet [Manuālā], lai iestatītu pašreizējo laiku manuāli. Automātiskā laika josla Iestatiet, vai automātiski jāatlasa pašreizējā laika josla. Ieslēgts: atbilstīgi kalendāram automātiski pārslēdz ziemas un vasaras laiku. Izslēgts: laiks tiek parādīts atbilstīgi opcijā [Laika josla] iestatītajai laika joslu atšķirībai. Automātiskais vasaras laiks Iestatiet, vai automātiski jāpārslēdz ziemas un vasaras laiks. Datums Uzstādīt datumu. Laiks Uzstādīt laiku. Laika josla ļauj manuāli atlasīt laika joslu, kurā atrodaties, ja tā nav vienāda ar attiecīgās valsts/reģiona noklusējuma laika joslu. 26 LV Ierakstīšanas uzstādījumi HDD reģistrēšana ierakstīšanas funkcijai/ reģistrācijas atcelšana. Automātiskā ieslēgšana Tiek palaista sākotnējās iestatīšanas procedūra. Izmantojot šo opciju, var atkārtoti noskaņot televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklēt jaunus kanālus, kuru apraidi ir sācis apraides pakalpojuma sniedzējs. Valoda/Language Atlasiet valodu, kurā attēlot izvēlnes. Automātiskās ieslēgšanas logotips Atlasiet [Ieslēgts], lai parādītu logotipu, ieslēdzot televizoru. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts]. LED indikators Lai iedegtos LED indikators, atlasiet [Ieslēgts]. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts]. AV iestatīšana AV iestatījumi: nosaukuma piešķiršana ārējai aprīkojuma ieejai. Atļauts: atlasiet opciju [Automātiski], lai, pievienojot aprīkojumu, parādītu tikai nosaukumus; atlasiet opciju [Vienmēr], lai rādītu neatkarīgi no savienojuma statusa. Krāsu sistēma: Atkarībā no kopējā video signāla, kas nāk no ievades avota, izvēlas krāsu sistēmu ([Automātiski], [PAL], [SECAM], [NTSC3.58], [NTSC4.43], [PAL60]). AV2/Component izeja: atlasiet opciju [Automātiski], lai televizors noteiktu ievadi un pārslēgtu darbību no Component video ligzdas uz video ligzdu un pretēji, kad tiek pievienota Component video ligzda vai video ligzda. Piezīme. • Component video ligzdu un video ligzdu nevar izmantot vienlaikus. Skaļruņi: atlasiet skaņas izvadi: no televizora skaļruņiem vai no ārēja audio aprīkojuma.

Austiņas/audio izeja: Iestata skaņas izvadi uz televizoram pievienotu aprīkojumu: austiņām, ārējām audio sistēmām vai aktīvo zemfrekvences skaļruni (Subwoofer). Atlasot funkciju [Audio izeja] vai [Subwoofer], atvienojiet televizora austiņas. Austiņu skaļruņu saite: Ieslēdz/izslēdz televizora iekšējos skaļruņus, kad televizoram tiek pievienotas austiņas. Austiņu skaļums: Regulē austiņu skaļumu. Piezīme. • Šī opcija nav pieejama, ja opcijas [Austiņas/ Audio izeja] iestatījums ir [Audio izeja] vai [Subwoofer]. Audio izeja: Mainīga: izmantojot ārēju audio sistēmu, audio izejas skaļuma izvadi var vadīt, izmantojot televizora tālvadības pulti. Fiksēta: audio izvade televizorā ir fiksēta. Skaļuma regulēšanai (un citu audio iestatījumu vadībai) izmantojiet audio uztvērēja sistēmas skaļuma vadību. Padoms. • Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas [Austiņas/audio izeja] iestatījums ir Audio izeja. Digitālā audio izeja: iestata audio signālu, kas tiek izvadīts, pievienojot digitālās audio izejas (optiskā) kabeli vai HDMI kabeli. Pievienojot aprīkojumu, kas ir savietojams ar Dolby Digital vai DTS sistēmām, iestatiet opciju [Automātiski]. Pievienojot aprīkojumu, kas nav savietojams ar Dolby Digital vai DTS sistēmām, iestatiet opciju [PCM]. Televizora atrašanās vieta: uzlabo skaļruņu iestatījumu kvalitāti atbilstīgi televizora atrašanās vietai, iestatot [Uz galda] vai [Piest. pie sienas]. BRAVIA Sync iestatījumi Ļauj televizoram izveidot sakarus ar aprīkojumu, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju un ir pievienots televizora HDMI pieslēgvietām. Ievērojiet, ka sakaru iestatījumi jāveic arī pievienotajā aprīkojumā. BRAVIA Sync vadība: iestata, vai jāsaista televizora un pievienotā (ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojama) aprīkojuma darbības. Ja iestatījums ir [Ieslēgts], ir pieejamas tālāk norādītās funkcijas. Ja ir pievienots īpašs Sony aprīkojums, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju, šis iestatījums pievienotajam aprīkojumam tiek piemērots automātiski. Automātiska ierīces izslēgšanās: Ja iestatījums ir [Ieslēgts], pievienotais aprīkojums, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju, izslēgsies, televizoram pārslēdzoties gaidstāves režīmā. Automātiska televizora ieslēgšanās: Ja iestatījums ir [Ieslēgts], televizors ieslēdzas, kad tiek ieslēgts pievienotais, ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojamais aprīkojums. BRAVIA Sync ierīču saraksts: parāda pievienotā, ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojamā aprīkojuma sarakstu. Lai atjauninātu funkcijas [BRAVIA Sync ierīču saraksts] datus, atlasiet [Atļaut]. Ierīces vadības taustiņi: lai vadītu pievienoto aprīkojumu, atlasiet televizora tālvadības pults pogu funkcijas. Nav Deaktivizē vadību ar televizora tālvadības pulti. Parasts Pamata darbības, piemēram, navigācijas pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi un citas). LV Navigācija izvēlnē Home 27 LV