Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Pripojenie televízneho

Pripojenie televízneho prijímača k internetu (okrem modelov KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Nastavenie pripojenia k internetu Televízny prijímač môžete pripojiť k internetu pomocou sieťovej funkcie. Procedúra inštalácie sa líši v závislosti od typu siete a smerovača LAN. Pred uskutočnením pripojenia do internetu najprv nainštalujte smerovač LAN. Podľa nasledujúcej tabuľky skontrolujte vaše prostredie bezdrôtovej siete LAN. Bezdrôtová sieť LAN Zabezpečiť bezdrôtovú sieť LAN? ÁNO m Používate bezdrôtový smerovač LAN kompatibilný so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup (WPS)? * Typ 1 sa ľahšie nastavuje, ak má váš smerovač tlačidlo automatického nastavenia, napr. systémom zabezpečenia Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Väčšina najnovších smerovačov túto funkciu má. Skontrolujte svoj smerovač. Typ 1: Typ 2: Typ 3: Typ 4: ÁNO m Typ 1* Drôtová LAN, Typ 4 NIE k Typ 3 NIE k Typ 2 Postupujte podľa konfigurácie Zabezpečená sieť so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup (WPS). Postupujte podľa konfigurácie Zabezpečená sieť bez zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup (WPS). Postupujte podľa konfigurácie Nezabezpečená sieť s ľubovoľným typom bezdrôtového smerovača LAN. Postupujte podľa konfigurácie Nastavenie drôtovej siete. Typ 1: Zabezpečená sieť so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup (WPS) Zabezpečenie WPS bezdrôtovej domácej siete je také jednoduché, že stačí stlačiť tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači LAN. Pred nastavením bezdrôtovej siete LAN skontrolujte umiestnenie tlačidla WPS na smerovači a overte, ako ho treba použiť. Z bezpečnostných dôvodov sa poskytuje [WPS (PIN)], kód PIN pre váš smerovač. Kód PIN sa obnovuje zakaždým, keď vyberiete [WPS (PIN)]. 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie siete]. 2 Nastavenie adresy IP/Servera Proxy: – automatické nastavenie: [Nastaviť pripojenie k sieti] [Jednoduché] – manuálne nastavenie: [Nastaviť pripojenie k sieti] [Expert] [Nastavenie bezdrôtovej] 3 Vyberte [WPS (Stlačte tlačidlo)] ak použijete metódu tlačidla, alebo [WPS (PIN)] pre metódu s PIN. Poznámka Názov tlačidla metódy WPS sa môže líšiť v závislosti od smerovača (napr. tlačidlo AOSS). 4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke inštalácie. Poznámka • Ak pre inštaláciu siete používate zabezpečenie WPS, aktivujú sa bezpečnostné nastavenia bezdrôtového smerovača LAN, a akékoľvek zariadenia, predtým pripojené k bezdrôtovej sieti LAN v nezabezpečenom stave sa od siete odpoja. V tomto prípade aktivujte bezpečnostné nastavenia odpojených zariadení a potom ich znova pripojte. Alebo môžete deaktivovať bezpečnostné nastavenia bezdrôtového smerovača siete LAN a potom zariadenia pripojiť k televíznemu prijímaču v nezabezpečenom stave. • Sieť s IPv6 sa nastaví výberom [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Priorita protokolu IPv6/IPv4] [IPv6], potom zvoľte [Jednoduché] v položke [Nastaviť pripojenie k sieti]. • Keď je vybrané IPv6, nie je možné nastaviť HTTP Proxy. 10 SK

Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup (WPS) Na nastavenie bezdrôtovej siete LAN, bude potrebný SSID (názov bezdrôtovej siete) a bezpečnostný kľúč (kľúč WEP alebo WPA). Ak ich nepoznáte, nájdete ich v návode na použitie vášho smerovača. 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie siete]. 2 Nastavenie adresy IP/Servera Proxy: – automatické nastavenie: [Nastaviť pripojenie k sieti] [Jednoduché] – manuálne nastavenie: [Nastaviť pripojenie k sieti] [Expert] [Nastavenie bezdrôtovej] 3 Vyberte [Prehľadávať], potom vyberte sieť zo zoznamu nájdených bezdrôtových sietí. 4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke inštalácie. Poznámka • Sieť s IPv6 sa nastaví výberom [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Priorita protokolu IPv6/IPv4] [IPv6], potom zvoľte [Jednoduché] v položke [Nastaviť pripojenie k sieti]. • Keď je vybrané IPv6, nie je možné nastaviť HTTP Proxy. • Pri zadávaní hesla sa uistite, že vaše okolie je bezpečné. Typ 3: Nezabezpečená sieť s ľubovoľným typom bezdrôtového smerovača LAN Na nastavenie bezdrôtovej siete LAN, bude potrebný SSID (názov bezdrôtovej siete). 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie siete]. 2 Nastavenie adresy IP/Servera Proxy: – automatické nastavenie: [Nastaviť pripojenie k sieti] [Jednoduché] – manuálne nastavenie: [Nastaviť pripojenie k sieti] [Expert] [Nastavenie bezdrôtovej] 3 Vyberte [Prehľadávať], potom vyberte sieť zo zoznamu nájdených bezdrôtových sietí. 4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke inštalácie. Poznámka • Bezpečnostný kľúč (WEP alebo WPA) nebude potrebný, pretože v tejto procedúre nebude potrebné vybrať žiadnu metódu zabezpečenia. • Sieť s IPv6 sa nastaví výberom [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Priorita protokolu IPv6/IPv4] [IPv6], potom zvoľte [Jednoduché] v položke [Nastaviť pripojenie k sieti]. • Keď je vybrané IPv6, nie je možné nastaviť HTTP Proxy. Typ 4: Nastavenie drôtovej siete Ak je to potrebné, zadajte príslušné alfanumerické hodnoty. Položky, ktoré je potrebné nastaviť (napr. adresu IP, masku podsiete, DHCP) sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v návodoch dodaných vaším poskytovateľom internetových služieb alebo so smerovačom. 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie siete]. 11 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 7 and 8:

  Części i elementy sterujące Tele

 • Page 9 and 10:

  AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Uwaga • Umożliwia automatyczną

 • Page 15 and 16:

  Poruszanie się po menu głównym P

 • Page 17 and 18:

  Programowanie stacji radiowych Przy

 • Page 19 and 20:

  • Po podłączeniu cyfrowego apar

 • Page 21 and 22:

  Zaawansowane ustawienia Bardziej sz

 • Page 23 and 24:

  Edycja listy programów Usunięcie

 • Page 25 and 26:

  Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw

 • Page 27 and 28:

  Zegar/Timery Ustawienia timera i ze

 • Page 29 and 30:

  Klawisze sterowania urządzeniem: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Aby zmienić ustawienie pasma (usta

 • Page 35 and 36:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 37 and 38:

  Niska jakość obrazu plików wideo

 • Page 39 and 40: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD
 • Page 41 and 42: • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray
 • Page 44 and 45: Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .
 • Page 46 and 47: Instalace na stěně 10 cm Instalac
 • Page 48 and 49: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 50 and 51: Dálkové ovládání Číselná t
 • Page 52 and 53: Připojení televizoru k internetu
 • Page 54 and 55: Příprava pevné sítě Televizor
 • Page 56 and 57: Procházení nabídky Home Tlačít
 • Page 58 and 59: Změna přednastavených rádiovýc
 • Page 60 and 61: •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,
 • Page 62 and 63: LED Pohybový režim: Omezuje rozma
 • Page 64 and 65: Rada • Tato možnost je k dispozi
 • Page 66 and 67: Obnovit internetový obsah: Znovu s
 • Page 68 and 69: Nastavitelný: Když používáte e
 • Page 70 and 71: Prohlížení fotografií z připoj
 • Page 72 and 73: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 74 and 75: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 76 and 77: Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B
 • Page 78 and 79: Spotřeba elektrické energie v poh
 • Page 80: 38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Prostredie: • Miesta, ktoré sú
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 93 and 94: Ochrana osobn. údajov Keď pri pri
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Trvanie Televízny prijímač bude
 • Page 99 and 100: Médium Prehrávanie fotografií/hu
 • Page 101 and 102: Nastavenie nastavení prehrávania
 • Page 103 and 104: Oblasť auto. zobrazenia Automatick
 • Page 105 and 106: Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr
 • Page 107 and 108: Nastavenie prezentácie: Výber zob
 • Page 109 and 110: Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas
 • Page 111 and 112: Prezeranie obrázkov z pripojených
 • Page 113 and 114: Poznámka • Pripojené zariadenia
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN
 • Page 119 and 120: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid
 • Page 121 and 122: • Informácie o patentoch DTS ná
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő Számgombok • Csat
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Biztonságos hálózat W
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Navigálás a Főmenüben A HOME go
 • Page 140 and 141:

  Megjegyzés • Ez a tv-készülék

 • Page 142 and 143:

  Média Fénykép/zene/video lejáts

 • Page 144 and 145:

  Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40

 • Page 146 and 147:

  Kettős hang A hangszóró hangját

 • Page 148 and 149:

  Segítségével automatikusan behan

 • Page 150 and 151:

  Renderer Renderer-funkció Lehetőv

 • Page 152 and 153:

  Tv helye: A tv-készülék elhelyez

 • Page 154 and 155:

  Csatlakoztatott eszközök műsorá

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har