Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Obnovit internetový

Obnovit internetový obsah: Znovu se připojí k internetu pro aktualizaci dostupných služeb internetového obsahu. Nastavení domácí sítě: Nastavení zobrazení serveru Zobrazí seznam připojených serverů. Můžete vybrat server, který se zobrazí v nabídce Home. Diagnostika serveru Určí, zda se televizor může připojit ke každému serveru v domácí síti. Vzdálený start Tato funkce umožňuje zařízení připojenému v domácí síti zapnout televizor. Poznámka • Spotřeba v pohotovostním režimu se zvýší, když je tato funkce nastavena na [Zap]. Renderer Funkce Renderer Umožňuje televizoru přehrávat soubory s fotografiemi, hudbou nebo videem uloženými v zařízení (např. v digitálním fotoaparátu), a to ovládáním daného zařízení přes síť. Kontrola přístupu Renderer Umožňuje přístup z příslušného ovládacího zařízení. Nastavení Renderer Upravuje podrobná nastavení nabídky [Nastavení Renderer]. Ochrana soukromí Vyberte [Povolit] nebo [Deaktivovat] u potvrzení ohledně zásad ochrany osobních údajů. (strana 12) Nastavení fotorámečku Režim displeje: Umožňuje vám zvolit režim zobrazení. Viz stranu 15. Zobrazení hodin: Umožňuje vám zvolit zobrazení hodin. Poznámka • Tato možnost je k dispozici, když je [Režim displeje] nastaven na [Obrázek a hodiny] nebo [Hodiny na celou obrazovku]. 24 CZ Audio aplikace: Nastaví jako audio aplikaci [FM Radio], [Hudební] nebo [Vyp]. Výběr obrázku: Zvolte obrázek. Výběr hudby: Zvolte hudbu. Nastavení prezentace: Můžete volit mezi zobrazením režimu prezentace a jednoduchým zobrazením. Nastavení přehrávání hudby: Můžete volit mezi poslechem všech skladeb a jedné skladby. Doba trvání: Zvolte dobu ([1 hod.], [2hod.], [4 hod.] nebo [24 hod.]), po jejímž uplynutí se televizor automaticky přepne do nouzového režimu. První den v týdnu: Nastaví jako první den v týdnu kalendáře možnost [Neděle] nebo [Pondělí]. Automatické spuštění USB Když je k portu USB připojeno zařízení USB, zvolte [Zap], pokud chcete automaticky zobrazovat miniaturu naposledy přehrávané fotografie/hudby/ videa. Hodiny/Časovač Nastaví časovač a hodiny. Časovač vypnutí: Nastaví čas v minutách, po který chcete zachovat televizor zapnutý, než se automaticky vypne. Časovač zapnutí: Zapne televizor z pohotovostního režimu v dobu, kterou nastavíte, a naladí ho na vybraný kanál nebo vstup. Než nastavite tuto funkci, ujistěte se, že je nastaven spravny aktualni čas.

Nastavení hodin: Nastaví aktuální čas a datum. Tuto funkci lze také nastavit v počátečním nastavit. Auto/Ručně Vyberte [Ručně] k ručnímu nastavit aktuálního čas. Automatické nastavení časového pásma Nastaví, zda bude televizor automaticky volit časové pásmo, ve kterém se nacházíte, nebo ne. Zap: Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře. Vyp: Čas se zobrazí podle časového rozdílu nastaveného pomocí volby [Časové pásmo]. Automatické nastavení letního času Nastaví, zda se bude automaticky přepínat mezi letním a zimním časem. Datum Nastavte aktuální datum. Čas Nastavte aktuální čas. Časové pásmo Umožňuje vám ručně zvolit časové pásmo, ve kterém se nacházíte, pokud není stejné jako výchozí nastavit časového pásma pro vaši zemi/oblast. Nastavení nahrávání K registraci a zrušení registrace HDD pro funkci nahrávání. Automatický start Spustí proceduru výchozího nastavit. Tato volba umožňuje opakování ladění po přestěhování nebo vyhledávání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači. Jazyk/Language Zvolí jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky. Spouštěcí logo Zvolte [Zap], pokud chcete, aby se po spuštění televizoru zobrazilo logo. Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto funkci zakázat. Indikátor LED Zvolte [Zap], pokud chcete indikátor LED rozsvítit. Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto funkci zakázat. Nastavení AV AV předvolby: Přiřadí název vstupu externího zařízení. Povolit: Zvolte [Auto], aby se názvy zobrazovaly pouze tehdy, je-li zařízení připojeno, nebo [Vždy], aby se zobrazovaly bez ohledu na stav připojení. Systém barev: Vybere systém barev ([Auto], [PAL], [SECAM], [NTSC3.58], [NTSC4.43], [PAL60]) na základě kompozitního video signálu ze CZ vstupního zdroje. AV2/Component vstup: Zvolte [Auto], pokud chcete, aby televizor rozpoznával, zda je zařízení připojeno ke komponentnímu video konektoru nebo k video konektoru, a přepínal mezi nimi. Poznámka • Nemůžete používat komponentní video konektor a video konektor zároveň. Reproduktor: Zvolte zvukový výstup z reproduktorů televizoru nebo z externího audio zařízení. Audio výstup/sluchátka: Nastaví zvukový výstup do sluchátek, externího zvukového systému nebo aktivního subwooferu připojeného k televizoru. Když zvolíte [Audio výstup] nebo [Subwoofer], odpojte sluchátka od televizoru. Vazba sluchátka/reprod.: Zapíná/ vypíná interní reproduktory televizoru, když k televizoru připojíte sluchátka. Hlasitost sluchátek: Upravuje hlasitost sluchátek. Poznámka • Tato možnost není dostupná, když je funkce [Audio výstup/sluchátka] nastavena na [Audio výstup] nebo [Subwoofer]. 25 CZ