Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

• Pri prenášaní

• Pri prenášaní držte televízny prijímač tak, ako je to znázornené nižšie. LCD panel a rám okolo obrazovky chráňte pred zvýšeným namáhaním. • Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami. • Pri preprave do opravy alebo pri sťahovaní zabaľte televízny prijímač do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu. Vetranie • Nikdy nevkladajte nič do skrine. • Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu. • Rozhodne odporúčame použiť montážnu konzolu na stenu značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu. Nainštalovaný na stene 30 cm 10 cm Nainštalovaný na podstavci 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. • Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu: Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho hlavou dolu, dozadu ani nabok. Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do skrine. Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako noviny a pod. Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu. Cirkulácia vzduchu je zablokovaná. Stena 6 cm Stena Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť presvedčite, že napájací kábel je odpojený. Nedotýkajte sa káblových konektorov. Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovať alebo ho premiestňovať, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky. Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla. Sieťovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa znehodnotiť jej izolácia, čo môže spôsobiť požiar. Poznámka • Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným zariadením. • Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily kábla. • Napájací kábel neupravujte. • Neklaďte na napájací kábel nič ťažké. • Pri odpojovaní vidlice neťahajte za napájací kábel. • Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej zásuvke. • Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku. POZNÁMKA K SIEŤOVÉMU ADAPTÉRU Varovanie Chráňte zariadenie pred dažďom a vlhkosťou, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Neumiestňujte na zariadenie objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Toto zariadenie neumiestňujte do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo podobný priestor. • Uistite sa, že elektrická zásuvka je nainštalovaná v blízkosti zariadenia a že je ľahko dostupná. • Používajte dodaný sieťový adaptér a napájací kábel. • Nepoužívajte žiaden iný napájací adaptér. Môže to spôsobiť poruchu. • Sieťový adaptér pripojte k ľahko dostupnej elektrickej zásuvke. • Napájací kábel neomotávajte okolo sieťového adaptéra. Drôt sa môže zlomiť a/alebo to môže spôsobiť poruchu mediálneho prijímača. • Nechytajte sieťový adaptér mokrými rukami. • Ak si všimnete nejakú abnormalitu na sieťovom adaptéri, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. • Zariadenie nie je odpojené od zdroja napájania, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotné zariadenie vypli. • Sieťový adaptér sa pri dlhšom používaní zahrieva. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou. Zakázané použitie Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjsť k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu. Umiestnenie: • Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti alebo dyme. • Ak sa TV prijímač umiestni do šatne verejnej plavárne alebo termálnych prameňov, môže sa poškodiť sírou prenášanou vzduchom atď. Sieťový kábel Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom: Používajte iba sieťové káble dodávané spoločnosťou Sony, nie od iných dodávateľov. Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky. Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220 V - 240 V striedavých. • Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému svetlu. • TV prijímač neprenášajte z chladného prostredia do teplého. Náhle zmeny teploty miestnosti môžu zapríčiniť kondenzáciu vlhkosti. Výsledkom toho môže byť nekvalitný obraz a/alebo nekvalitné farby. Ak sa tak stane, pred zapnutím napájania TV prijímača nechajte vlhkosť celkom vypariť. 4 SK

Prostredie: • Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta kam môže preniknúť hmyz; vystavené mechanickým vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.). Televízny prijímač chráňte pred odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi tekutinami. Neklaďte na televízny prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod. • TV prijímač neumiestňujte do vlhkého a prašného prostredia alebo do priestorov s výskytom olejového dymu alebo výparov (v blízkosti kuchynských pracovných stolov alebo zvlhčovačov). Mohlo by to spôsobiť požiar, elektrický šok alebo deformácie. • Televízor neumiestňujte na miesta vystavené extrémnym teplotám, ako priame slnečné žiarenie, blízko radiátorov alebo ohrievačov. Televízor sa môže v takýchto podmienkach prehriať a následne sa môže zdeformovať kryt alebo sa môže vyskytnúť porucha. Situácia: • Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od sieťovej zásuvky a od antény. • TV prijímač neinštalujte tak, aby trčal do otvoreného priestoru. Môže to spôsobiť poranenie alebo poškodenie nárazom do TV prijímača. Rozbité kúsky: • Do televízneho prijímača nič nehádžte. Sklo na obrazovke sa môže nárazom poškodiť a spôsobiť vážny úraz. • Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho, až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade hrozí úder elektrickým prúdom. Ak sa prijímač nepoužíva • Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používať, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a bezpečnosti. • Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky. • Niektoré televízne funkcie však môžu mať funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom režime. Pre deti • Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač. • Drobné príslušenstvo sa nesmie ponechať v dosahu detí, pretože by mohlo byť omylom prehltnuté. Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy... Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny prijímač vypnite a okamžite odpojte napájací kábel. Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač skontroloval odborník. Keď: Napájací kábel je poškodený. Sieťová zásuvka je uvoľnená. Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo predmetom, ktorý naň dopadol. Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo iný predmet. Informácie o teplote LCD monitora Keď LCD monitor používate dlhšiu dobu, okolité časti panela sa nahrejú. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou. Preventívne pokyny Sledovanie televízneho programu • Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému svetlu. • Televízny program sledujte pri miernom osvetlení, pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči. • Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť, pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobiť poškodenie sluchu. Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej technológie a 99,99% a viac pixelov je funkčných, na obrazovke LCD môžu byť trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu. • Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento televízny prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byť nerovnomerné a mohla by sa poškodiť obrazovka LCD. • Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na zobrazení sa môžu prejaviť škvrny alebo obraz môže stmavnúť. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú. • Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejaviť „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznúť. • Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka môže zohrievať. Nie je to príznak poruchy. • Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov. Pri likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy. Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel pripájajúci televízny prijímač k sieťovej zásuvke. Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady. • Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho prostriedku. • Nikdy nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na televízor. Môže kvapkať na spodnú časť obrazovky alebo vonkajších častí a dostať sa do televízora, pričom môže spôsobiť poškodenie televízora. • Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe obsahujúce lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani prchavé rozpúšťadlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými materiálmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálu skrinky. • Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojana a neprevrhol sa. Prídavné zariadenia • Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku. • Toto zariadenie bolo testované a je v zhode s obmedzeniami podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite pri použití prípojného signálneho kábla kratšieho než 3 metre. 5 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 7 and 8:

  Części i elementy sterujące Tele

 • Page 9 and 10:

  AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Uwaga • Umożliwia automatyczną

 • Page 15 and 16:

  Poruszanie się po menu głównym P

 • Page 17 and 18:

  Programowanie stacji radiowych Przy

 • Page 19 and 20:

  • Po podłączeniu cyfrowego apar

 • Page 21 and 22:

  Zaawansowane ustawienia Bardziej sz

 • Page 23 and 24:

  Edycja listy programów Usunięcie

 • Page 25 and 26:

  Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw

 • Page 27 and 28:

  Zegar/Timery Ustawienia timera i ze

 • Page 29 and 30:

  Klawisze sterowania urządzeniem: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34: Aby zmienić ustawienie pasma (usta
 • Page 35 and 36: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 37 and 38: Niska jakość obrazu plików wideo
 • Page 39 and 40: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD
 • Page 41 and 42: • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray
 • Page 44 and 45: Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .
 • Page 46 and 47: Instalace na stěně 10 cm Instalac
 • Page 48 and 49: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 50 and 51: Dálkové ovládání Číselná t
 • Page 52 and 53: Připojení televizoru k internetu
 • Page 54 and 55: Příprava pevné sítě Televizor
 • Page 56 and 57: Procházení nabídky Home Tlačít
 • Page 58 and 59: Změna přednastavených rádiovýc
 • Page 60 and 61: •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,
 • Page 62 and 63: LED Pohybový režim: Omezuje rozma
 • Page 64 and 65: Rada • Tato možnost je k dispozi
 • Page 66 and 67: Obnovit internetový obsah: Znovu s
 • Page 68 and 69: Nastavitelný: Když používáte e
 • Page 70 and 71: Prohlížení fotografií z připoj
 • Page 72 and 73: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 74 and 75: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 76 and 77: Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B
 • Page 78 and 79: Spotřeba elektrické energie v poh
 • Page 80: 38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,
 • Page 83: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ochrana osobn. údajov Keď pri pri
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Trvanie Televízny prijímač bude
 • Page 99 and 100: Médium Prehrávanie fotografií/hu
 • Page 101 and 102: Nastavenie nastavení prehrávania
 • Page 103 and 104: Oblasť auto. zobrazenia Automatick
 • Page 105 and 106: Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr
 • Page 107 and 108: Nastavenie prezentácie: Výber zob
 • Page 109 and 110: Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas
 • Page 111 and 112: Prezeranie obrázkov z pripojených
 • Page 113 and 114: Poznámka • Pripojené zariadenia
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN
 • Page 119 and 120: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid
 • Page 121 and 122: • Informácie o patentoch DTS ná
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő Számgombok • Csat
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135:

  2. típus: Biztonságos hálózat W

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Navigálás a Főmenüben A HOME go

 • Page 140 and 141:

  Megjegyzés • Ez a tv-készülék

 • Page 142 and 143:

  Média Fénykép/zene/video lejáts

 • Page 144 and 145:

  Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40

 • Page 146 and 147:

  Kettős hang A hangszóró hangját

 • Page 148 and 149:

  Segítségével automatikusan behan

 • Page 150 and 151:

  Renderer Renderer-funkció Lehetőv

 • Page 152 and 153:

  Tv helye: A tv-készülék elhelyez

 • Page 154 and 155:

  Csatlakoztatott eszközök műsorá

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har