Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Nastavenie AV AV

Nastavenie AV AV predvoľby: Priradenie názvu vstupu externého zariadenia. Zapnúť: Vyberte možnosť [Auto], ak sa majú názvy zobrazovať len vtedy, keď je zariadenie pripojené, alebo možnosť [Vždy], ak sa majú názvy zobrazovať bez ohľadu na stav pripojenia. Systém farieb: Vyberá systém farieb ([Auto], [PAL], [SECAM], [NTSC3.58], [NTSC4.43], [PAL60]) podľa kompozitného video signálu zo vstupného zdroja. AV2/Component vstup: Vyberte možnosť [Auto], ak má televízny prijímač rozpoznať a prepnúť na komponentný video konektor alebo video konektor po pripojení komponentného video konektora alebo video konektora. Poznámka • Komponentný video konektor a video konektor nie je možné pripojiť súčasne. Reproduktor: Výber zvukového výstupu z reproduktora TV alebo externého zvukového výstupu. Výstup pre slúchadlá/audio: Nastavuje zvukový výstup na slúchadlá, externé audio systémy alebo aktívny subwoofer pripojený k televíznemu prijímaču. Keď zvolíte možnosť [Audio výstup] alebo [Subwoofer], odpojte slúchadlá od televízneho prijímača. Slúchadlá - väzba na reprod.: Zapnutie/vypnutie vnútorných reproduktorov televízneho prijímača, keď k televíznemu prijímaču pripojíte slúchadlá. Hlasitosť slúchadiel: Nastavenie hlasitosti slúchadiel. Poznámka • Táto možnosť nie je dostupná, ak je položka [Výstup pre slúchadlá/audio] nastavená a možnosť [Audio výstup] alebo [Subwoofer]. 28 SK Audio výstup Premenlivý: Ak používate externý audio systém, hlasitosť audio výstupu možno ovládať pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača. Pevný: Audio výstup televízneho prijímača je pevne nastavený. Hlasitosť (a ostatné nastavenia zvuku) vášho audio systému upravíte pomocou ovládača hlasitosti na audio prijímači. Tip • Táto možnosť je dostupná len ak je položka [Výstup pre slúchadlá/audio] nastavená na možnosť Audio výstup. Digitálny zvukový výstup: Nastavenie zvukového signálu, ktorý je vydávaný po pripojení digitálneho výstupného audio kábla (optický) alebo kábla HDMI. Túto položku nastavte na možnosť [Auto], ak pripájate zariadenie kompatibilné s technológiou Dolby Digital alebo DTS. Túto položku nastavte na možnosť [PCM], ak pripájate zariadenie, ktoré nie je kompatibilné s technológiou Dolby Digital alebo DTS. Pozícia TV: V závislosti od pozície televízneho prijímača sa po nastavení tejto položky na možnosť [Stojan na stôl] alebo [Na stene] vylepšia nastavenia reproduktora. Nastavenia funkcie BRAVIA Sync Umožňuje televíznemu prijímaču komunikovať so zariadením kompatibilným s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync, ktoré je pripojené ku konektorom HDMI televízneho prijímača. Okrem toho je potrebné vykonať nastavenia komunikácie v pripojenom zariadení.

Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nastavenie, či sa majú alebo nemajú prepájať operácie televízneho prijímača a pripojeného zariadenia kompatibilného s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync. Ak je táto položka nastavená na možnosť [Zap.], k dispozícii sú nasledujúce funkcie. Ak je pripojené konkrétne zariadenie značky Sony kompatibilné s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync, toto nastavenie sa použije na pripojené zariadenie automaticky. Auto vypínanie zariadení: Keď je táto položka nastavená na možnosť [Zap.], pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync sa vypne, keď sa televízny prijímač prepne do pohotovostného režimu. Auto zapínanie TV: Keď je táto položka nastavená na možnosť [Zap.], televízny prijímač sa zapne po zapnutí pripojeného zariadenia kompatibilného s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync. Zoznam zariadení BRAVIA Sync: Zobrazenie zoznamu pripojených zariadení kompatibilných s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync. Výberte možnosť [Zapnúť] a aktualizujte [Zoznam zariadení BRAVIA Sync]. Klávesy ovládania zariadenia: Pomocou funkčných tlačidiel na diaľkovom ovládači televízneho prijímača môžete ovládať pripojené zariadenie. Žiadny Deaktivuje sa ovládanie pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača. Normálne Pre základné ovládanie, ako napríklad navigačné tlačidlá (hore, dole, vľavo alebo vpravo a pod.). Klávesy ladenia Pre základné ovládanie a ovládanie tlačidiel súvisiacich s kanálmi, ako napríklad PROG +/– alebo (0 – 9) atď. Užitočné pri ovládaní tunera alebo settop boxu prostredníctvom diaľkového ovládača. Klávesy ponuky Pre základné ovládanie a ovládanie tlačidiel HOME/OPTIONS. Užitočné pri voľbe ponúk prehrávača BD prostredníctvom diaľkového ovládača. Klávesy ladenia a ponuky Pre základné ovládanie a ovládanie tlačidiel súvisiacich s kanálmi a tlačidiel HOME/OPTIONS. Poznámka • Niektoré zariadenia s funkciou [Ovládanie funkcie BRAVIA Sync] nepodporujú funkciu [Klávesy ovládania zariadenia]. Nastavenie siete (len model KDL-40R453C, KDL-32R403C pre Veľkú Britániu) Umožňuje nastaviť nastavenia adresy IP ethernetového portu TV prijímača a nadviazať sieťové pripojenie. Poznámka • Pre pripojenie do siete LAN používajte kábel kategórie 5 (nedodáva sa). • Tento televízny prijímač podporuje ďalší obsah/služby, ktoré poskytuje funkcia MHEG služby spojené s internetom. Všeobecný internet (IPTV/webová služba/e-mail, atď.) tento televízny prijímač nepodporuje. Zákaznícka podpora Poskytnutie informácií o modeli vášho televízneho prijímača, softvéri a ďalších informácií. Podrobnosti nájdete na strana 30. 29 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 7 and 8:

  Części i elementy sterujące Tele

 • Page 9 and 10:

  AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Uwaga • Umożliwia automatyczną

 • Page 15 and 16:

  Poruszanie się po menu głównym P

 • Page 17 and 18:

  Programowanie stacji radiowych Przy

 • Page 19 and 20:

  • Po podłączeniu cyfrowego apar

 • Page 21 and 22:

  Zaawansowane ustawienia Bardziej sz

 • Page 23 and 24:

  Edycja listy programów Usunięcie

 • Page 25 and 26:

  Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw

 • Page 27 and 28:

  Zegar/Timery Ustawienia timera i ze

 • Page 29 and 30:

  Klawisze sterowania urządzeniem: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Aby zmienić ustawienie pasma (usta

 • Page 35 and 36:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 37 and 38:

  Niska jakość obrazu plików wideo

 • Page 39 and 40:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD

 • Page 41 and 42:

  • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray

 • Page 44 and 45:

  Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .

 • Page 46 and 47:

  Instalace na stěně 10 cm Instalac

 • Page 48 and 49:

  Likvidace televizoru Likvidace nepo

 • Page 50 and 51:

  Dálkové ovládání Číselná t

 • Page 52 and 53:

  Připojení televizoru k internetu

 • Page 54 and 55:

  Příprava pevné sítě Televizor

 • Page 56 and 57:

  Procházení nabídky Home Tlačít

 • Page 58 and 59: Změna přednastavených rádiovýc
 • Page 60 and 61: •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,
 • Page 62 and 63: LED Pohybový režim: Omezuje rozma
 • Page 64 and 65: Rada • Tato možnost je k dispozi
 • Page 66 and 67: Obnovit internetový obsah: Znovu s
 • Page 68 and 69: Nastavitelný: Když používáte e
 • Page 70 and 71: Prohlížení fotografií z připoj
 • Page 72 and 73: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 74 and 75: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 76 and 77: Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B
 • Page 78 and 79: Spotřeba elektrické energie v poh
 • Page 80: 38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Prostredie: • Miesta, ktoré sú
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ochrana osobn. údajov Keď pri pri
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Trvanie Televízny prijímač bude
 • Page 99 and 100: Médium Prehrávanie fotografií/hu
 • Page 101 and 102: Nastavenie nastavení prehrávania
 • Page 103 and 104: Oblasť auto. zobrazenia Automatick
 • Page 105 and 106: Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr
 • Page 107: Nastavenie prezentácie: Výber zob
 • Page 111 and 112: Prezeranie obrázkov z pripojených
 • Page 113 and 114: Poznámka • Pripojené zariadenia
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN
 • Page 119 and 120: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid
 • Page 121 and 122: • Informácie o patentoch DTS ná
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő Számgombok • Csat
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Biztonságos hálózat W
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Navigálás a Főmenüben A HOME go
 • Page 140 and 141: Megjegyzés • Ez a tv-készülék
 • Page 142 and 143: Média Fénykép/zene/video lejáts
 • Page 144 and 145: Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40
 • Page 146 and 147: Kettős hang A hangszóró hangját
 • Page 148 and 149: Segítségével automatikusan behan
 • Page 150 and 151: Renderer Renderer-funkció Lehetőv
 • Page 152 and 153: Tv helye: A tv-készülék elhelyez
 • Page 154 and 155: Csatlakoztatott eszközök műsorá
 • Page 156 and 157: Megjegyzés • A csatlakoztatni k
 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har