Views
1 year ago

Sony HDR-AS30 - HDR-AS30 Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30 - HDR-AS30 Guide pratique Slovaque

Ilustrácie a obrázky

Ilustrácie a obrázky používané v tejto príručke • Vzorové obrázky používané v tejto príručke (ďalej aj ako návod) sú reprodukcie. Nejde o skutočné obrázky nasnímané týmto kamkordérom. • V tejto príručke sa pojem “pamäťová karta” vzťahuje na pamäťové karty “Memory Stick Micro” aj microSD. • Právo na zmeny vyhradené. Poznámky k prehrávaniu v iných zariadeniach • Kamkordér je kompatibilný s profilom MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pre záznam v HD obrazovej kvalite (vysoké rozlíšenie). Z tohto dôvodu nie je možné záznam nasnímaný v HD kvalite (vysoké rozlíšenie) týmto kamkordérom prehrávať v zariadeniach nekompatibilných s profilom MPEG-4 AVC/H.264. • Záznamy nasnímané týmto kamkordérom sa nemusia v iných zariadeniach prehrať štandardne. Záznamy nasnímané inými zariadeniach sa naopak nemusia prehrať správne v tomto kamkordéri. Funkcia bezdrôtovej siete • Funkcia bezdrôtovej siete integrovaná v tomto kamkordéri je v súlade s Wi-Fi špecifikáciami stanovenými alianciou Wi-Fi Alliance (WFA). • V závislosti od danej oblasti nemusí byť prístup k bezdrôtovej LAN sieti k dispozícii, môže si vyžadovať osobitný poplatok za služby, alebo môže byť komunikácia blokovaná, prípadne sa môžu vyskytovať občasné výpadky. Podrobnosti žiadajte od správcu bezdrôtovej LAN siete a/alebo poskytovateľa služby. • Spoločnosť Sony nijako neručí ohľadom poskytovania sieťovej služby. Spoločnosť Sony nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom používania sieťovej služby a to ani v prípade tvrdenia tretej strany. • Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným prístupom alebo neoprávneným používaním údajov uložených v kamkordéri, ktoré vyplývajú zo straty alebo odcudzenia. Objektív Carl Zeiss Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss, ktorý je schopný reprodukovať ostrý obraz s vynikajúcim kontrastom. Objektív tohto kamkordéra bol vyrobený v zmysle systému kontroly kvality certifikovaného spoločnosťou Carl Zeiss v súlade s normami kvality spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku. GPS-kompatibilné zariadenia (len HDR-AS30V) • Funkciu GPS používajte v súlade s platnými miestnymi pravidlami a normami danej krajiny a regiónu. • Ak nezaznamenávate informáciu o mieste snímania, nastavte záznam o GPS polohe na [OFF] (Vyp.) (str. 25). • Ak snímate s nastavením záznamu o GPS polohe na [ON] (Zap.) a odosielate takýto nasnímaný záznam na Internet, miesto nasnímania môže byť dostupné tretím stranám. Aby ste tomu zabránili, nastavte pred snímaním záznam o GPS polohe na [OFF] (Vyp.) (str. 25). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index Bezpečnosť pri používaní bezdrôtových LAN produktov Pri používaní funkcie bezdrôtovej siete je dôležité nastavenie zabezpečenia. Spoločnosť Sony neposkytuje žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z nedostatočného zabezpečenia ani z používania funkcie bezdrôtovej siete. 4 SK

Používanie kamkordéra Všestranné využitie pomocou príslušenstva Držiak na riadidlá a vodotesné puzdro Obsah Vyhľadávanie operácií Upevňovací popruh na zápästie a vodotesné puzdro Vyhľadávanie nastavení Index Držadlo s LCD displejom Pokračovanie r 5 SK