Views
11 months ago

Sony DSLR-A330L - DSLR-A330L Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSLR-A330L - DSLR-A330L Consignes d’utilisation Polonais

Pozbycie się zużytego

Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 4 Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwagi dotyczące korzystania z aparatu Procedura wykonywania zdjęć • Ten aparat udostępnia dwa tryby wykonywania zdjęć: tryb Live View, w którym jest używany monitor LCD, oraz tryb wizjera, w którym jest używany wizjer (OVF). • Pomiędzy obrazami nagranymi w trybie Live View i trybie wizjera mogą występować różnice zależne od użytej metody pomiaru i trybu ekspozycji, np. w ekspozycji, balansie bieli lub optymalizerze D range. • W trybie Live View zarejestrowane zdjęcie może być inne niż wyświetlone na monitorze LCD. Różnice stają się większe w następujących i innych przypadkach: – Podczas korzystania z lampy błyskowej. – W przypadku zdjęcia obiektu o niskiej intensywności, na przykład w nocy. – Zbyt duża różnica intensywności obiektu. – Po założeniu okrągłego filtra polaryzującego. Odszkodowania za treść nagrania nie udziela się Nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za utraconą treść nagrania, jeśli nagrywanie lub odtwarzanie będą niemożliwe na przykład ze względu na uszkodzenie aparatu lub karty pamięci. Zalecenie wykonywania kopii zapasowych Aby uniknąć ryzyka utraty danych, należy pamiętać o kopiowaniu danych (wykonaniu kopii zapasowej) na inny nośnik. Uwagi dotyczące monitora LCD i obiektywu Do produkcji monitora LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu posiada on ponad 99,99% sprawnych pikseli. Na monitorze LCD mogą się jednak stale pojawiać bardzo małe czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są normalnym zjawiskiem w procesie produkcyjnym i nie mają żadnego wpływu na obrazy. Aby zmniejszyć wpływ tych efektów podczas wykonywania zdjęć w trybie Live View, można użyć funkcji „Mapow. pikseli“ (str. 164). Czarne, białe, czerwone, niebieskie i zielone punkty • Nie należy trzymać aparatu za monitor LCD. • Nie wystawiać aparatu na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Jeżeli promienie słoneczne skupią się na pobliskim obiekcie, może dojść do pożaru. Jeżeli konieczne będzie zostawienie aparatu na bezpośrednim słońcu, należy założyć pokrywkę na obiektyw. • W niskich temperaturach na monitorze LCD może wystąpić smużenie obrazu. Nie jest to usterka. Po włączeniu aparatu w niskiej temperaturze monitor LCD może być chwilowo ciemny. Monitor zacznie działać prawidłowo po rozgrzaniu mechanizmu aparatu. • Nie naciskać monitora LCD. Monitor może się odbarwić, co spowoduje awarię. 5

 • Page 2 and 3: Ostrzeżenie Aby zmniejszyć ryzyko
 • Page 6 and 7: Ostrzeżenie dotyczące praw autors
 • Page 8 and 9: Używanie funkcji fotografowania 8
 • Page 10 and 11: Drukowanie zdjęć Pozostałe infor
 • Page 12 and 13: Przygotowanie akumulatora Przed pie
 • Page 14 and 15: • Gdy dioda CHARGE miga szybko, n
 • Page 16 and 17: Sprawdzanie poziomu naładowania ak
 • Page 18 and 19: Mocowanie obiektywu 1 Zdjąć dekie
 • Page 20 and 21: Wkładanie karty pamięci Z opisywa
 • Page 22 and 23: • Ustawiony w pozycji „LOCK”
 • Page 24 and 25: 5 Sprawdzić, czy zaznaczono [OK],
 • Page 26 and 27: Korzystanie z pokrywki okularu i mu
 • Page 28 and 29: DSLR-A330 (Jednostki: Zdjęcia) Poj
 • Page 30 and 31: Czyszczenie Czyszczenie monitora LC
 • Page 32 and 33: 4 Zaznaczyć [OK] korzystając z se
 • Page 34 and 35: Tylna strona A Stopka akcesoriów (
 • Page 36 and 37: Monitor LCD W trybie Live View wska
 • Page 38 and 39: Wybieranie funkcji/ustawienia Funkc
 • Page 40 and 41: Funkcje wybierane za pomocą przyci
 • Page 42 and 43: Wykonywanie zdjęć Zmiana kąta us
 • Page 44 and 45: Punkt 3 Lekko docisnąć łokcie do
 • Page 46 and 47: Fotografowanie z ustawieniami autom
 • Page 48 and 49: Uwaga • Ze względu na fakt, że
 • Page 50 and 51: Wykonywanie zdjęć portretowych Te
 • Page 52 and 53: Wykonywanie zdjęć małych obiekt
 • Page 54 and 55:

  Wykonywanie zdjęć zachodów sło

 • Page 56 and 57:

  Fotografowanie zgodnie z upodobanie

 • Page 58 and 59:

  Fotografowanie z użyciem programu

 • Page 60 and 61:

  2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać

 • Page 62 and 63:

  2 Pokrętłem regulacyjnym dobrać

 • Page 64 and 65:

  Fotografowanie przy ręcznej regula

 • Page 66 and 67:

  Uzyskiwanie smug na zdjęciu z uży

 • Page 68 and 69:

  Fotografowanie przy użyciu wizjera

 • Page 70 and 71:

  Przełączanie wyświetlanych danyc

 • Page 72 and 73:

  D Wskaźnik Znaczenie Poziom naład

 • Page 74 and 75:

  C Wskaźnik Znaczenie Poziom naład

 • Page 76 and 77:

  Używanie funkcji fotografowania Wy

 • Page 78 and 79:

  Dokładny pomiar odległości od ob

 • Page 80 and 81:

  Wybór pola ostrości (Obszar AF) I

 • Page 82 and 83:

  Przybliżanie w pojedynczym kroku I

 • Page 84 and 85:

  Korzystanie z lampy błyskowej Przy

 • Page 86 and 87:

  Zasięg błysku Zasięg wbudowanej

 • Page 88 and 89:

  Ustawianie jasności obrazu (Ekspoz

 • Page 90 and 91:

  Uwagi • Histogram wyświetlany w

 • Page 92 and 93:

  Ustawienie ISO Czułość na świat

 • Page 94 and 95:

  AWB (Autom.bal.bieli) (Światło dz

 • Page 96 and 97:

  Obróbka obrazu Korekcja jasności

 • Page 98 and 99:

  Zmiana zakresu odtwarzanych koloró

 • Page 100 and 101:

  2 Ustawić ostrość i zrobić zdj

 • Page 102 and 103:

  2 Ustawić ostrość i zrobić zdj

 • Page 104 and 105:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 106 and 107:

  3 Wybrać fragment, który ma być

 • Page 108 and 109:

  Sprawdzanie informacji o nagranych

 • Page 110 and 111:

  Migające obszary na ekranie histog

 • Page 112 and 113:

  Ochrona wszystkich zdjęć/anulowan

 • Page 114 and 115:

  3 Aby usunąć inne zdjęcia, nale

 • Page 116 and 117:

  Oglądanie zdjęć na ekranie telew

 • Page 118 and 119:

  Polska, Portugalia, Singapur, Słow

 • Page 120 and 121:

  Zmiana ustawień Ustawianie rozmiar

 • Page 122 and 123:

  • W przypadku odtwarzania i powi

 • Page 124 and 125:

  Tworzenie nowego katalogu Na karcie

 • Page 126 and 127:

  Przycisk MENU t [Wyłączona] 2 t [

 • Page 128 and 129:

  Zmiana pozostałych ustawień Włą

 • Page 130 and 131:

  Ustawianie monitora LCD Ręczne ust

 • Page 132 and 133:

  Sprawdzanie wersji aparatu Wyświet

 • Page 134 and 135:

  Menu ustawień własnych Pozycje Ey

 • Page 136 and 137:

  Punkt 1: Podłączanie aparatu do k

 • Page 138 and 139:

  4 Podwójnie kliknąć katalog [Doc

 • Page 140 and 141:

  x W przypadku systemu Windows Klikn

 • Page 142 and 143:

  1 Prawym przyciskiem myszy klikną

 • Page 144 and 145:

  x Macintosh Zalecane środowisko do

 • Page 146 and 147:

  Korzystanie z programu „Image Dat

 • Page 148 and 149:

  Program „PMB” pozwala: • Impo

 • Page 150 and 151:

  Wprowadzanie/usuwanie ustawień DPO

 • Page 152 and 153:

  Punkt 2: Podłączanie aparatu do d

 • Page 154 and 155:

  Nadruk daty Dzień i godz. Data Wy

 • Page 156 and 157:

  Zakres pomiaru Od 2 to 17 EV (wielo

 • Page 158 and 159:

  Konstrukcja i dane techniczne mogą

 • Page 160 and 161:

  Rozwiązywanie problemów W przypad

 • Page 162 and 163:

  • Nieprawidłowa pozycja przełą

 • Page 164 and 165:

  Zdjęcie jest zbyt jasne (zaświetl

 • Page 166 and 167:

  Komputery Nie wiadomo, czy system o

 • Page 168 and 169:

  • Drukując zdjęcia na własnej

 • Page 170 and 171:

  Ustawienie zostało zresetowane, mi

 • Page 172 and 173:

  Nie włożono karty “Memory Stick

 • Page 174 and 175:

  Środki ostrożności Nie używać

 • Page 176 and 177:

  • Przed użyciem oczyścić lamp

 • Page 178 and 179:

  J Jakość.........................

 • Page 180:

  Z Zachód słońca.................