Views
9 months ago

Museikon_1_2017

Ἄνωθεν οἱ

Ἄνωθεν οἱ προφῆται in Dionysius’s Hermeneia, a source for the Mother of God surrounded by prophets? | 67 73 Koukouzeles, John, [in:] Kazhdan 1991, p. 1155; K. Morawska, Jan Papadopulos, [in:] Encyklopedia muzyczna 1993, p. 407. He probably was of a Bulgarian origin, born in ca. 1280 in Dyrrhachium (Durazzo, Albania), he died ca. 1380 on Mount Athos. In the early 14 th century, he was a singer at the imperial court in Constantinople. For one of the recent characteristics of his works – Герцман 1999, p. 104-116. 74 K. Morawska, Jan Klades [in:] Encyklopedia muzyczna 1993, p. 407. 75 Кожухаров 1992, p. 215. 76 Mилановић 1991, p. 415. 77 About „Kanon”: Harris 2004, p. 175-197. 78 Gouillard 1967, p. 134, 175 – after Mилановић 1991, p. 415. 79 Ojcowie wspólnej wiary 1986, p. 17. 80 Ευστρατιάδης 1930, p. 43-44. 81 Chatzidakis 1962, p. 10. 82 Ştefănescu 1929, p. 18. 83 Carr 1997, cat. and fig. 244, p. 372. Bibliographic Abbreviations: Афонские Древности 1992 – Афонские Древности. Каталог выставки и фондов Ермитажа, Санкт-Петербург 1992. Ałeksandrowycz 2000 – W. Ałeksandrowycz, Ukraińskie malarstworeligijne drugiej połowy xiv-xvi wieku: „Spotkanie Wschodu i Zachodu”, [in:] Między sobą. Szkice historyczne, ed. T. Chynczewska-Hennel, N. Jakowenko, Lublin 2000. Altaner, Stuiber 1990 – B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, transl. from German P. Paciarek (oryg. 1978), Warszawa 1990. Babić 1968 – G. Babić, L’image symbolique de la ‘Porte Fermée’ à Saint-Clément d’Ohrid, [in:] Synthronon. Art et archéologie de la fin de l’Antiquité et du Moyen Âge. Recueil d’études par André Grabar et un groupe de ses disciples, Paris 1968. Babić, Chatzidakis 1982 – G. Babić, M. Chatzidakis, Les icônes de la péninsule balkanique et des îles grecques [in:] Les icônes, ed. F. Nathan, Paris 1982. Biskupski 1985 – R. Biskupski, Malarstwo ikonowe od xv do pierwszej połowy xviii wieku na Łemkowszczyźnie, “Polska Sztuka Ludowa”, 1985, No 3-4. Biskupski 1990 – R. Biskupski, Ikony w zbiorach polskich, Warsaw 1991. Carr 1997 – A. W. Carr, Icon with the Enthroned Virgin Surrounded by Prophets and Saints [in:] The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Era, ad 843-1261, ed. H. C. Evans, W. D. Wixom [catalogue of exhibition in the Metropolitan Museum of Art], New York 1997. Chatzidakis 1962 – M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de l’Institut Hellénique de Venise, Venise 1962. Cormack 1985 – C. Cormack, Writing in Gold: Byzantine Society and its Icons, London 1985 csco – Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 665 vol., Leuven, Peeters, 1903-2017. Daley 2001 – Brian E. Daley, S.J., ‘At the Hour of Our Death’: Mary’s Dormition and Christian Dying in Late Patristic and Early Byzantine Literature, “Dumbarton Oaks Papers” 55 (2001). Der Nersessian 1975 – S. Der Nersessian, Program and Iconography of the frescoes of the Parecclesion, [in:] Studies in the Art of the Karyie Djami, ed. P. Underwood, vol. iv, New Jersey 1975. Dionysius of Fourna 1974 – The ‘Painter’s Manual’ of Dionysius of Fourna, translation from Greek P. Hetherington, London 1974. Дувакина 1985 – E. В. Дувакина, Проблемы иконогрфии “O Тебе Радуется” в связи с росписью собора Ферапонтова монастыря [in:] Ферапнтовский Сборник, ed. Г. И. Вздорнов, Mocква 1985. Encyklopedia muzyczna 1993 – Encyklopedia muzyczna. hij, ed. Dziębowska, Kraków 1993. Encyklopedia muzyki 1995 – Encyklopedia muzyki, ed. A. Chodkowski, Warszawa 1995. Ευστρατιάδης 1930 – Σ. Ευστρατιάδης, Η Θεοτόκος εν τη υμνογραφία, Paris 1930. Гелитович 2005 – М. Гелитович, Богородиця з дитям і похвалою. Ікони колекції Національноґо музею у Львові, Львів 2005. (Св.) Герман Константынопольский 1995 – Св. Герман Константынопольский. Сказание о церкви ирассмотрение таинств, ed. А. М. Лидов, П. И. Мейендорф, Москва 1995. Герцман 1999 – E. B. Герцман, Documenta Koukouzeliana “Византийский Временник”, (58) 1999. Grabar 1968 – A. Grabar, L’Esthétisme d’un théologien byzantin du ix e siècle, “Revue des Sciences Religieuses”, [in:] L’Art de la fin de l’Antiquité et du Moyen Âge, 1, Paris 1968. Gouillard 1967 – J. Gouillard, Le Synodicon de l’Orthodoxie, Travaux et Mémoires 2, Paris 1967. Gumińska 2008 – B. Gumińska, Galeria “Sztuka cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej”. Przewodnik, Kraków 2008. Harris 2004 – S. Harris, The ‘Kanon’ and the Heirmologion, “Music and Letters” 85, nr 2 (May 2004). Iwanoyko 1956 – E. Iwanoyko, Nieznane dzieło malarstwa ikonowego, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu”, 1956, No 3, Vol. 1: Historia. (Saint) John Damascene 1898 – Saint John Damascene, On holy images, followed by three sermons on the Assumption, transl. by Mary H. Allies. London 1898: http://www.fordham.edu/halsall/ basis/johndamascus-komesis.asp Kania 1990 – W. Kania ks., Recepcja hymnów maryjnych św. Efrema w tradycji bizantyńskiej, “Vox Patrum” 10 (1990), z. 18, p. 191-197. Καλοκύρης 1972 – Κ. Δ. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν Ανατολής και Δύσεως, Θεσσαλονίκη 1972. Kazhdan 1991 – A. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford 1991. Kissas 1984-1985 – K. S. Kissas, A Russian Icon from Tatarna Monastery in Eurytania, “Cyrillomethodianum” 8-9 (1984-1985). Kłosińska 1973 – J. Kłosińska, Ikony, Kraków 1973. Кожухаров 1992 – С. Кожухаров, Канон, [in:] Старо-Българска Литература. Енциклопедичен Речник, ed. Д. Петканова, Софиа 1992. Koндаков 1915 – Н. Koндаков, Иконография Богоматери 2, Санкт-Петербург 1915. Kruk 1992 – M. P. Kruk, ma Dissertation: Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, prorokami i świętymi w „klejmach” z kościoła parafialnego w Rudkach [(Icon of the Mother of God with prophets and saints in the fields from the parochial church in Rudki (Ukraine)] Catholic University of Lublin 1992, ma supervisor: Prof. dr. hab. T. Chrzanowski. Kruk 1995 – M. P. Kruk, Ikona Matki Boskiej Rudeckiej [in:] Wizerunki maryjne, archidiecezje krakowska i przemyska, diecezje łódzka, opolska, rzeszowska, 2. Materiały z vii Seminarium Oddziału Rzeszowskiego shs “Sacrum et decorum” w Łańcucie w dniu 21 listopada 1992 r., ed. I. Sapetowa, Rzeszów 1995. Kruk 1999 – M. P. Kruk, Ph.D. Dissertation: Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w zachodnioruskim malarstwie wieków xv i xvi (Ruthenian Icons of the Mother of God with the Child in the 15 th and 16 th centuries), Jagellonian University 1999, Ph.D. Supervisor: Prof. dr. hab. A. Różycka Bryzek. Kruk 2000 – M. P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w xv i xvi wiekach, Kraków 2000. Kruk 2001a – M. P. Kruk, Les icônes ruthéniennes de la Vierge Marie avec le Christ Emmanuel du xv e et xvi e siècle [in:] xx e Congrès International des Études Byzantines. Collège de France-Sorbonne,

68 | Mirosław P. Kruk 19-25 août 2001. Pré-Actes. iii Communications libres, ed. V. Déroche et al., Paris 2001. Kruk 2001b – M. P. Kruk, Balkan features in Ruthenian icon painting in historical Poland [in:] Byzantium and the East Central Europe (= Byzantina et Slavica Cracoviensia, iii), ed. G. Prinzing, M. Salamon, Cracow 2001. Kruk 2004 – M. P. Kruk, Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan. Problem identyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich, [in:] “Series Byzantina” ii (= Studies on Byzantine and Post- Byzantine Art), ed. W. Deluga, M. Janocha, Warszawa 2004. Kruk 2007 – M. P. Kruk, Balkan Connections of Ruthenian Icons of the Former Republic of Poland Exemplified by Iconography and Inscriptions, [in:] The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, ed. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007. Kruk 2009 – M. P. Kruk, Concordia Veteris et Novi Testamenti w ikonie Hodegetrii w otoczeniu proroków w Czarnej k. Uscia Gorlickiego, [in:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, ed. Agnieszka Gronek, Kraków 2009 (= Biblioteka Tradycji nr lxxxvi). Крук 2013 – М. П. Крук, Православная икона 16 – того века из Терла Богоматерь Одигитрия в окружении пророков в собрании Краковсого национального музея. Проблемы иконографии, атрибуции и датировки, “Arta” 2013 (= Arte vizuale: arte plastice, arhitectură; ed. Academia de Știinţe a Republicii Moldova. Institutul Studiul Artelor). Linardou 2011 – K. Linardou, Depicting the Salvation: Typological Images of Mary in the Kokkinobaphos Manuscripts, [in:] The Cult of Mother of God in Byzantium. Texts and Images, ed. L. Brubaker, M. Cunningham, Ashgate 2011. Милановић 1991 – В. Милановић, “Пророци су те наговестили” у Пећи [in:] Aрхиепископ Данило II и њeго доба. Meђународни научни скуп по поводом 650-годино од смрти. Децембр 1987, ed. В. Ј. Ђурић, Beograd 1991. Μουρικι 1970 – Δ. Μουρικι, Αἱ βιβλικαι προεικονίσεις της Παναγίας εἰς τóν τρουλλον της Περιβλεπτου του Μυστρα, “Αρχαιολογικον Δελτίον” 25 (1970). Myslivec 1969 – J. Myslivec, Vchodoslovensk ikony, “Umn” 17 (1969), No 5. Nauka 1938 – Nauka o nabożeństwach prawosławnych, Warsaw 1938. Nikolau 1994 – Th. Nikolau, Theodoros Studites, [in:] Marienlexikon 6, ed. R. Bäuner, L. Scheffczyk, Erzabtei St. Ottiliens 1994. Ojcowie Kościoła 1981 – Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej 1, translation and introduction W. Kania, Niepokalanów 1981. Ojcowie wspólnej wiary 1986 – Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej, 3 (8 th -11 th c.), transl. and introduction W. Kania, Niepokalanów 1986. Oрлова 1980 – M. A. Oрлова, Фрески Похвальского придела Успенского Собора московского Кремля, [in:] Древнерусское искусство. Монументальная живопись xi-xii вв., Moсква 1980. pg – Patrologia Graeca, éd. J.-P. Migne, 161 vol., Paris, Imprimerie catholique, 1857-1866. Петканова 1992 – Д. Петканова, Богородица, [in:] Старо- Българска Литература. Енциклопедичен Речник, ed. Д. Петканова, Софиа 1992. Piatnitsky 2000 – Y. A. Piatnitsky, “Icon with Mother of God and Child Enthroned, surrounded by Propeths”, [in] Sinai. Byzantium. Russia 2000 – Sinai. Byzantium. Russia. Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth Century, ed. Y. Piatnitsky, O. Baddeley, E. Brunner, M. M. Mango, [catalogue of the exhibition: The State Hermitage Museum Saint Petersburg June 2000-September 2000, Cortauld Gallery Sommers House, London October 2000-February 2001], Saint Petersburg / London 2000. Podlacha 1912 – W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny, Lwów 1912. Поповиђ 1991 – Л. Поповиђ, Фигуре пророка у куполи Богородице Одигитрије y Пеђи: идентификациja и тумачење текстова, [in:] Aрхиепископ Данило ii и њeго доба. Meђународни научни скуп по поводом 650-годино од смрти. Децембр 1987, ed. В. Ј. Ђурић, Beograd 1991. Radojčić 1958 – S. Radojčić, Die Entstehung der Malerei der Paläologischen Renaissance, “Jahrbuch der sterreichischen Byzantinischen Gesellschaft“ 7 (1958). Саликова 1998 – Э. П. Саликова, Сложение иконографии “Похвала Богоматери” в русском искусстве xv- xvi веков, [in:] Русская художественная культура xv- xvi веков (= Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и исследования Выпуск xi), Москва 1998. Свєнцицька 1983 – В. Свєнцицька, Укрaїнськe сtaнкoвe мaлярсtвo xiv-xvi сt. i tрaдицiї вiзaнtiйськoгo мисteцtвa [in:] Укрaїнськe мисteцtвo у мiжнaрoдних звязкaх. Дoжoвсtнeвий пeрioд, Kиїв 1983. sc – Sources chrétiennes, 572 vol., Paris, éditions du Cerf, 1942- 2015. Смядовски 1998 – С. Смядовски, Надписите към Земенските стенописи, София 1998. Stern 1966 – H. Stern, L’art byzantin, Paris 1966. Stylianou 1982 – A. Stylianou, Sociological reflections in the painted churches of Cyprus, “Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft“, 1982, 32/5. Шaмардина 1998 – Н. В. Шaмардина, Галицкая икона “Похвала Богоматери, [in:] Русская художественная культура xv-xvi веков (= Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Материалы и исследования Выпуск xi), Москва 1998. Ştefănescu 1929 – I. D. Ştefănescu, L’évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusqu’au xix e siècle. Nouvelles recherches. Étude iconographique, Paris 1929. Vassiliaki 2000 – Mother of God. Reception of the Virgin in Byzantine Art, ed. M. Vassiliaki [catalogue of exhibition: Athens, Benaki Museum 20. October 2000-20. January 2001] Athens / Milan 2000. Этингоф 2000 – O. E. Этингоф, Oбраз Богоматери. Очерки византийской иконографии xi-xiii веков, Москва 2000. Linguistic revision : Ileana Sasu (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers). Peer-reviewed by : Vlad Bedros (Universitatea Națională de Arte, Bucharest / Institutul de Istoria Artei ‚George Oprescu’, Bucharest); Marta Nagy (Debreceni Egyetem, Debrecen); Marina Vicelja-Matijašić (Sveučilište u Rijeci, Rijeka).

Etudes de titulature byzantine
2015-nouveau-livret-chretien-magazine
U “STCYP OU. 66 - Ville de Saint Cyprien
La Bible résiste-t-elle face à la critique scientifique? - EBAF
I Fiorett, Les petites fleurs de la vie du petit pauvre de Jésus-Christ ...
NDC_135_version_web - Dici
Ménologe de la Compagnie de Jésus : assistance d'Italie - Libr@rsi
Le Miroir des âmes, ou, Exposition des différents états des âmes par ...
Visions d'Anne-Catherine Emmerich sur la vie de Notre-Seigneur ...
Février - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Accomplis tes promesses, O Dieu - LWF Assembly
La Parole de Dieu dans l'Écriture - Conférence des évêques ...
COMMUNICATIONS - Réseau International pour la Formation à la ...
Portico Semanal 1057 Historia medieval 69 - Pórtico librerías