Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie (Auto Power Off) Môžete zmeniť nastavenie funkcie automatického vypnutia (Auto Power Off). Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie). 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [A.OFF] (Aut. vypnutie) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER. Vypnutie po cca 10 sekundách. Vypnutie po cca 60 sekundách. Bez automatického vypínania. Nastavovacie zobrazenie t Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Poznámky Návrat do Menu [A.OFF] (Aut. vypnutie). • Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledovných situáciách. – Ukladanie dát na médium – Snímanie videa alebo snímanie v režime intervalového snímania fotografií – Počas prehrávania videa alebo prezentácie – Je aktívne Wi-Fi pripojenie, je pripojené inteligentné diaľkové ovládanie alebo sa obrazový záznam prenáša do smartfónu – Je vytvorené HDMI prepojenie – Napája sa z pripojeného USB zariadenia – Je pripojené veľkokapacitné pamäťové zariadenie (Mass Storage) • V nasledovných prípadoch, a to aj pri nastavení [10sec] alebo [60sec] pre funkciu automatického vypnutia (Auto Power Off), sa čas, ktorý uplynie pred vypnutím napájania predĺži. – Počas vykonávania nastavení v Menu [SETUP] (Nastavenie) – Počas prehrávania fotografií – Keď je [Wi-Fi] nastavené na [ON] (Zap.) a je zobrazená ikona Wi-Fi. Index 28 SK

Pípanie Môžete nastaviť zvukové upozornenie na operácie (ON (Zap.)/OFF (Vyp.)). Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie). 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [BEEP] (Pípanie) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER. Zapnutie zvukov pre všetky operácie. Zapnutie zvukov len pre nasledovné operácie. • Zapnutie • Spustenie snímania • Zastavenie snímania • Stlačenie spúšte • Výber nepovolenej operácie alebo výskyt chyby Vypnutie zvukov pre všetky operácie. Nastavovacie zobrazenie t Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Návrat do Menu [BEEP] (Pípanie). Index 29 SK