Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Prepínanie normy

Prepínanie normy NTSC/PAL Môžete nastaviť normu NTSC/PAL podľa TV normy používanej v krajine či regióne, kde používate kamkordér. Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie). 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [V.SYS] (Video norma) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER. 4 Stlačte tlačidlo NEXT, potom tlačidlo ENTER, kým je na displeji zobrazené [OK]. Ak chcete zrušiť nastavovanie NTSC/PAL, stlačte tlačidlo NEXT počas zobrazenia [OK], zvoľte [CANCL] (Zrušiť) a potom stlačte ENTER. Ak je TV norma NTSC. Nastavovacie zobrazenie t Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Ak je TV norma PAL. Návrat do Menu [V.SYS] (Video norma). Index Poznámky • Ak zvolíte [PAL], kamkordér bude fungovať nasledovne. – Nastavenia [SLOW] (Spomalene) a [SSLOW] (Super spomalene) nie sú dostupné. – Keď je kamkordér v režime snímania videa, nezobrazuje sa rýchlosť snímkovania. – V nastavovacom zobrazení Recording Mode (Režim snímania) sa nezobrazuje rýchlosť snímkovania. • Keď prepnete nastavenie NTSC/PAL, kamkordér sa automaticky reštartuje. • Záznamové médium formátované alebo so záznamom v norme NTSC sa nedá použiť na snímanie ani prehrávanie v norme PAL a naopak. Ak sa na displeji po prepnutí nastavenia NTSC/PAL zobrazí [FORMT] (Formátovať), prejdite na potvrdzujúce zobrazenie a zvoľte [OK], potom naformátujte aktuálne záznamové médium alebo použite iné záznamové médium (str. 34). 32 SK

Resetovanie nastavení Môžete obnoviť výrobné nastavenia kamkordéra. Ak aktivujete položku [RESET], záznam sa neodstráni. Nastavovacie zobrazenie 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [RESET] (Reset) a stlačte ENTER. 3 Kým je zobrazené [OK], stlačením tlačidla ENTER zobrazte [SURE?] (Naozaj?) a potom znova stlačte ENTER. Kamkordér sa po dokončení resetovania automaticky reštartuje. Ak chcete zrušiť resetovanie, počas zobrazenia [SURE?] (Naozaj?) alebo [OK] stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [CANCL] (Zrušiť), potom stlačte ENTER. t Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index 33 SK