Views
10 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Poznámky • Funkcia

Poznámky • Funkcia inteligentného diaľkového ovládania umožňuje pomocou smartfónu vykonávať nasledovné operácie: – Kontrola zorného uhla (pohľad z kamkordéra) – Spustenie/zastavenie snímania – Zmena režimu snímania (režim snímania videa/režim snímania fotografií/režim intervalového snímania fotografií) – Režim kopírovania (kopírovanie videí a fotografií nasnímaných kamkordérom) – Zmena nastavenia režimu snímania (len v režime snímania videa) – Zmena nastavenia stabilizácie SteadyShot – Zmena nastavenia zorného uhla • Pre používanie funkcie inteligentného diaľkového ovládania je vo vašom smartfóne potrebná kompatibilná aplikácia. Podrobnosti o sťahovaní aplikácií pozri str. 45. • Batéria kamkordéra sa môže vybiť rýchlejšie, ak sa kamkordér ovláda smartfónom. • Ak sa v zobrazení režimu snímania zobrazí požiadavka na pripojenie Wi-Fi Direct zo zariadenia Wi-Fi Direct, stlačte tlačidlo ENTER pri zobrazení [ACPT?] (Prijať?). Potom môžete ovládať kamkordér pomocou funkcie inteligentného diaľkového ovládania cez pripojenie Wi-Fi Direct. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index 50 SK

Kopírovanie Pomocou smartfónu môžete kopírovať videá aj fotografie nasnímané kamkordérom. 1 Zapnite kamkordér, stlačte tlačidlo NEXT a zvoľte režim snímania. MOVIE (Video): Režim videozáznamu PHOTO (Fotografie): Režim snímania fotografií INTVL (Interval): Režim intervalového snímania fotografií 2 Spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile” v smartfóne a vytvorte Wi-Fi pripojenie. Podrobnosti o nastaveniach smartfónu pozri v časti “Wi-Fi nastavenia” na str. 46. 3 Prepnite režim kamkordéra do režimu kopírovania v zobrazení aplikácie “PlayMemories Mobile” na smartfóne. 4 Zvoľte záznam(y), ktoré chcete kopírovať. Poznámky Nastavovacie zobrazenie g / g / g • Pred aktiváciou funkcie inteligentného diaľkového ovládania aktualizujte aplikáciu “PlayMemories Mobile” na najnovšiu verziu (ver. 3.1 alebo novšia). • Záznamy môžete kopírovať do smartfónu, keď je kamkordér nastavený do režimu snímania (režim snímania videa/režim snímania fotografií/režim intervalového snímania fotografií). • Režim je možné zmeniť, len keď je snímanie v pohotovostnom režime. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index 51 SK