Views
10 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Slovaque

Likvidácia starých

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému 4 SK

uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Informácie na štítku (nálepke) (v čiarkovanom políčku v tomto návode) sa vyžadujú pri pripojení kamkordéra k smartfónu. Ak štítok (nálepka) nie je k dispozícii, pozri dodávanú anglickú verziu (English) návodu na použitie. Ak sa štítok (nálepka) stratí, môžete si meno (ID) a heslo (Password) zistiť nasledovným postupom. Do kamkordéra vložte úplne nabitú batériu. Pripojte kamkordér k PC micro USB káblom (dodávaný). Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kamkordér. Na PC zvoľte [Computer] (Počítač) [PMHOME] [INFO] (Informácie) [WIFI_INF.TXT], potom overte používateľské meno a heslo. 5 SK