Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenia Funkcie

Nastavenia Funkcie tlačidiel NEXT: Prepnutie na ďalšie Menu PREV: Prepnutie na predošlé Menu ENTER: Potvrdenie v Menu Položky ponuky Menu Prehľad režimov Zobrazenie Režimy MOVIE (Video) PHOTO (Fotografie) INTVL (Interval) SETUP (Nastavenie) PLAY (Prehrávanie) PwOFF (Vyp. napájanie) Režim snímania videozáznamu Režim snímania fotografií Režim intervalového snímania fotografií Režim nastavovania Režim prehrávania Vypnutie Položky dostupné pre nastavenia v režime SETUP (Nastavenie) Zobrazenie Položky VIDEO Režim snímania STEDY (Stabilizácia) ANGLE (Uhol) SCENE (Scéna) LAPSE (Int. snímanie) Wi-Fi GPS PLANE (Lietadlo) A.OFF (Aut. vypnutie) BEEP (Pípanie) DATE (Dátum) USBPw (Napájanie cez USB) V.SYS (Video systém) RESET FORMT (Formátovať) Stabilizácia SteadyShot Zorný uhol Scéna Intervalové snímanie fotografií Inteligentné diaľkové ovládaniel Záznam GPS polohy (GPS Log) Letový režim Automatické vypnutie (Auto Power Off) Pípanie Nastavenie dátumu a času Napájanie cez USB Prepínanie normy NTSC/PAL Resetovanie nastavení Formátovanie 10 SK

Poznámky Stláčaním tlačidla NEXT alebo PREV cyklicky prepínate medzi príslušnými režimami/nastaviteľnými položkami. Pre návrat do Menu [SETUP] (Nastavenie) z každej nastavovanej položky zvoľte [BACK] (Späť) a stlačte ENTER. Keď je kamkordér vypnutý, dostupné sú nasledovné operácie. - Stlačením tlačidla PREV alebo NEXT zapnete kamkordér. - Stlačením tlačidla ENTER spustíte snímanie v režime snímania nastavenom pred posledným vypnutím kamkordéra. Jazyk zobrazení nie je možné zmeniť. 11 SK