Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Néerlandais

Na niektorých

Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. SK 4 UPOZORNENIE • NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ! •POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH. • NEVYSTAVUJTE OHŇU! • NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°). • NEROZOBERAŤ! • NESKRATOVAŤ!

Zistite viac o kamkordéri (Príručka pomoci) Príručka pomoci je príručka online. Nájdete v nej podrobné pokyny na používanie funkcií kamkordéra. 1 Prejdite na stránku podpory spoločnosti Sony. http://www.sony.net/ SonyInfo/Support/ 2 Vyberte krajinu alebo oblasť. 3 Na stránke technickej podpory vyhľadajte názov modelu svojho kamkordéra. • Názov modelu kamkordéra nájdete na jeho spodnej strane. • Táto príručka sa vzťahuje na viacero modelov. Dostupné modely sa líšia v závislosti od krajiny/regiónu. Obsah Prečítajte si ako prvé ................ 2 Zistite viac o kamkordéri (Príručka pomoci) ................ 5 Výber formátu nahrávania pre videozáznamy ...................... 6 Začíname .....................8 Dodané príslušenstvo ............... 8 Nabíjanie batérie ....................... 9 Zapnutie napájania .................. 12 Vloženie pamäťovej karty ........ 13 Nahrávanie/ Prehrávanie ............... 15 Nahrávanie ............................... 15 Používanie funkcií manuálneho nastavenia ...........................19 Prehrávanie ............................. 22 Sledovanie obrazových záznamov na televízore .... 25 Ukladanie obrazových záznamov .................. 28 Používanie softvéru PlayMemories Home ......... 28 Pripojenie externého mediálneho zariadenia ..... 29 Používanie funkcie Wi-Fi ......... 31 Prispôsobenie kamkordéra ............... 36 Používanie ponúk ................... 36 Ďalšie ......................... 39 Bezpečnostné upozornenia ... 39 Technické parametre ...............41 Súčasti a ovládacie prvky ....... 46 Register .................................... 49 SK 5