Views
7 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Prevádzkové hlásenie

Prevádzkové hlásenie Operácie v Menu sa líšia v závislosti od zvolenej položky a tlačidlá, ktoré je možné používať sa zobrazia v spodnej časti Menu, aby napomohli ovládaniu. To set, press , then ENTER . SETUP SETUP To quit, press . Zobrazí sa názov zvolenej položky alebo prevádzkové hlásenie. Rada Ak funkcia nie je dostupná, zobrazí sa “Operation not possible”. Položky ponuky Setup LANGUAGE SETUP (str. 29) Prepínanie jazykov. SCREEN SETUP (str. 30) Výber režimu obrazovky. CUSTOM SETUP (str. 31) Nastavenie ovládania prehrávania. AUDIO SETUP (str. 32) Nastavenie výstupného zvukového signálu. SUBTITLE (str. 24) Zobrazenie titulkov. Zmena jazyka titulkov. ANGLE (str. 23) Zmena zorného uhla. CENTER ZOOM (str. 24) Zväčšenie obrazu. REPEAT (str. 20) Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov) alebo jednej kapitoly/stopy (skladby)/albumu. SHUFFLE (str. 20) Prehrávanie titulov/kapitol/skladieb v náhodnom poradí. PICTURE EQ (str. 25) Nastavenie kvality obrazu. Rada Ak je aktivované “REPEAT” alebo “SHUFFLE”, alebo ak je dostupná položka “ANGLE”, príslušné políčko sa rozsvieti nazeleno (t.j. t ). Zorný uhol sa však v závislosti od danej scény nemusí dať prepnúť, aj keď bude príslušné políčko svietiť nazeleno. RESET (str. 29) Resetovanie všetkých položiek ponuky Setup. Položky Menu Play mode TITLE, TRACK (str. 21) Výber titulu alebo skladby pre prehrávanie. Chapter (Kapitola) (str. 21) Výber kapitoly pre prehrávanie. ALBUM (JPEG) (str. 21) Výber albumu obrázkov pre zobrazenie. IMAGE (str. 21) Výber obrázka pre zobrazenie. TIME/TEXT (str. 17, 21) Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho času prehrávania. Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu. Zobrazenie DVD textu. 14 AUDIO (str. 22) Zmena nastavení zvuku.

Prehrávač Prehrávanie diskov V závislosti od disku nemusia byť niektoré operácie dostupné, alebo môžu byť odlišné. Prečítajte si pokyny uvedené pri disku. Keď je “MP3/JPEG” v “CUSTOM SETUP” nastavené na “JPEG”, ak sú na disku súbory JPEG, automaticky sa spustí prezentácia Slide show (str. 31). Po každom stlačení