Views
10 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky k DVD diskom

Poznámky k DVD diskom so zvukovou stopou DTS Audio signál DTS je na výstupe nepretržite. Ak pripojíte zariadenie k audio zariadeniu bez DTS dekodéra, môžu reproduktory reprodukovať hlasný šum. Môže dôjsť k poškodeniu reproduktorov alebo vášho sluchu. Poradie prehrávania súborov MP3 MP3 Priečinok (album) Súbor MP3 (skladba) Ďalšie operácie ATT OFF SRC MODE TOP MENU + SOUND SETUP ENTER SYSTEM LIST – MENU PICTURE Z × Z EQ DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE DVD MENU EQ7 DVD u ./> M/m (,) Stlačte . (

Obnovenie prehrávania — Resume play Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy zastavili prehrávanie, až pre 20 diskov a obnoví prehrávanie z takéhoto miesta vždy, keď vložíte príslušný disk do prehrávača. Zobrazenie informácií o disku — Informácie Time/Text Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci čas aktuálneho titulu, kapitoly alebo stopy (skladby). Môžete tiež zobraziť textové informácie, ako je názov titulu, kapitoly, súboru atď. OFF OFF SRC MODE TOP MENU SOUND SETUP SYSTEM LIST MENU PICTURE ATT + ENTER – DVD MENU DVD u AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR PTY 0 DSPL AF TA + VOL – DSPL Z × Z EQ DSO EQ7 AUDIO SUBTITLE ANGLE AF 1 Počas prehrávania stlačením (OFF) zastavte prehrávanie. 2 Stlačením DVD u obnovíte prehrávanie. Prehrávanie sa spustí od miesta, v ktorom ste ho zastavili v kroku 1. Prehrávanie od začiatku disku Po nastavení “MULTI-DISC RESUME” v “CUSTOM SETUP” na “OFF” (str. 31) stlačením Z vysuňte disk a vložte ho znova. V Menu DVD disku alebo v hlavnom Top Menu (podľa konkrétneho disku) zvoľte požadovanú kapitolu. Poznámky • Prehrávanie MP3 súborov sa spustí od začiatku naposledy prehrávanej skladby. • Aby funkcia Resume playback fungovala, musí byť “MULTI-DISC RESUME” v “CUSTOM SETUP” nastavené na “ON” (str. 31). • Pri uložení miesta obnovenia prehrávania pre 21. disk sa automaticky vymaže uložené miesto pre 1. disk. • Funkcia Resume playback sa zruší, keď sa zmení nastavenie pre Parental control. • V závislosti od disku alebo scény nemusí byť funkcia Resume playback účinná. • Ak aplikujete funkciu Parental control, funkcia Resume playback nebude pracovať. V takomto prípade sa prehrávanie po vložení disku spustí od začiatku disku. Rada Pri prehrávaní CD diskov, súborov MP3 alebo JPEG zariadenie dočasne priebežne ukladá miesto obnovenia prehrávania pre prehrávaný disk. Akonáhle zariadenie vypnete alebo vysuniete disk, uložené miesto obnovenia prehrávania pre disk sa vymaže. 1 Počas prehrávania stlačte (DSPL). Zobrazí sa aktuálna informácia o prehrávaní. Informácia o čase NO TEXT T 1:01:57 Textová informácia* * Ak na disku nie je žiadna textová informácia, zobrazí sa “NO TEXT”. pokračovanie na nasledujúcej strane t 17