Views
5 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie titulkov

Zobrazenie titulkov Titulky môžete zapnúť/vypnúť, prípadne zmeniť ich jazykovú mutáciu, ak sú na DVD disku v rôznych jazykoch zaznamenané. Zväčšenie obrazu Obraz je možné zväčšiť. OFF ATT DVD OFF ATT DVD SUBTITLE SRC MODE TOP MENU + SOUND SETUP ENTER SYSTEM LIST – MENU PICTURE Z × Z EQ DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE MENU 1 Počas prehrávania stlačte (SUBTITLE). Zobrazí sa jazyk pre titulky. 2 Stláčaním (SUBTITLE) zvoľte požadovaný jazyk. 1:ENGLISH Dostupné jazyky sa odlišujú v závislosti od disku. Ak sa zobrazia 4 číslice, zadajte kód zodpovedajúci požadovanému jazyku (str. 52). Vypnutie titulkov Stláčaním (SUBTITLE) zvoľte “OFF”. Poznámka Niektoré DVD disky neumožňujú zmenu (alebo zapnutie/vypnutie) titulkov aj napriek tomu, že sú na DVD disku viacjazyčné titulky zaznamenané. Rada Jazyk pre titulky tiež môžete zmeniť zvolením “SUBTITLE” v Menu Play mode (str. 13) alebo cez Menu DVD disku (str. 19). EQ7 AF ENTER SETUP SRC MODE TOP MENU + SOUND SETUP ENTER SYSTEM LIST – MENU PICTURE Z × Z EQ DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE MENU 1 Počas prehrávania stlačte (SETUP). Zobrazí sa Menu Play mode. 2 Stláčaním M/m zvoľte (CENTER ZOOM), potom stlačte (ENTER). Zobrazí sa aktuálna voľba. 3 Stláčaním M/m zvoľte požadovanú voľbu (ZOOM×1, ×2*, ×4*) a stlačte (ENTER). Obraz sa zväčší. * Zvýši sa mozaikovitosť obrazu. Posuv obrazu Po zväčšení stláčajte

Nastavenie kvality obrazu — Picture EQ Kvalitu obrazu môžete nastaviť tak, aby zodpovedala osvetleniu v interiéri vozidla. V ponuke “CUSTOM SETUP” môžete nastaviť “PICTURE EQ” na “LIGHT OFF”, “LIGHT ON” alebo “AUTO” (str. 31). Voľby (nižšie) sa líšia podľa daného nastavenia. Ak nastavíte “PICTURE EQ” na “AUTO”, dostupné voľby sa prepnú automaticky podľa toho, či sú automobilové svetlomety zapnuté alebo vypnuté. Dostupné sú nasledovné voľby. • NORMAL - štandardná kvalita obrazu. • Daytime* 1 - vhodné na tmavých miestach. • Sunset* 1 - vhodné pri tmavšom obraze. •Shine* 1 - vhodné na príliš svetlých miestach (napr. ak sa od monitora odráža slnečné svetlo). • Night* 2 - stmavnutie monitora, aby nepriťahoval zrak počas nočných jázd. • Midnight* 2 - intenzívnejšie stmavnutie monitora než pri nastavení “Night”. • Theater* 2 - zosvetlenie monitora; vhodné počas nočných jázd, ak preferujete svetlejší obraz na monitore. • CUSTOM - nastavenie je možné užívateľsky upravovať. Užívateľské nastavenia Obraz môžete nastaviť užívateľsky a takéto nastavenia uložiť. 1 Počas prehrávania stlačte (SETUP). Zobrazí sa Menu Play mode. 2 Stláčaním M/m zvoľte (PICTURE EQ), potom stlačte (ENTER). Zobrazia sa nastaviteľné položky. 1 001 002:35 Daytime Sunset Shine CUSTOM NORMAL NORMAL PLAY DVDVIDEO 3 Stláčaním M/m zvoľte “CUSTOM”, potom stlačte (ENTER). 4 Stláčaním M/m zvoľte požadovanú položku a stláčaním