Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie formátu

Nastavenie formátu zobrazenia — Screen setup Zobrazenie “SCREEN SETUP” umožňuje nastaviť rôzne nastavenia pre pripojený monitor. V ponuke Setup zvoľte (SCREEN SETUP), potom zvoľte požadovanú nastaviteľnú položku. Podrobnosti o nastavovaní pozri v časti “Ponuka nastavení Setup” na str. 28. Nastaviteľné položky v nižšie uvedených tabuľkách označené značkou “*” zodpovedajú výrobným nastaveniam. SCREEN SAVER Zapnutie a vypnutie šetriča obrazovky. Obraz šetriča sa zobrazí po uplynutí 5 minút od prepnutia systému do režimu zastavenia. Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky pred poškodením. Stlačením DVD u šetrič vypnete. ON OFF* Zapnutie šetriča obrazovky. Vypnutie šetriča obrazovky. MONITOR TYPE Výber formátu pomeru strán pripojeného monitora (štandardný 4:3 alebo širokouhlý). 16:9* Zobrazenie širokouhlého obrazu. Zvoľte pri pripojení širokouhlého monitora alebo monitora s funkciou režimu Wide. 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia pruhy. Zvoľte pri pripojení štandardného monitora s pomerom strán 4:3. Zobrazenie širokouhlého obrazu na celej ploche monitora a automatické orezanie častí presahujúcich plochu monitora. Zvoľte pri pripojení štandardného monitora s pomerom strán 4:3. 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 30 Poznámka Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať k automatickému výberu formátu “4:3 LETTER BOX“ namiesto “4:3 PAN SCAN” a naopak.

Užívateľské nastavenia — Custom setup Ponuka “CUSTOM SETUP” vám umožňuje nastaviť podmienky prehrávania v zariadení. V ponuke Setup zvoľte (CUSTOM SETUP), potom zvoľte požadovanú nastaviteľnú položku. Podrobnosti o nastavovaní pozri v časti “Ponuka nastavení Setup” na str. 28. Nastaviteľné položky v nižšie uvedených tabuľkách označené značkou “*” zodpovedajú výrobným nastaveniam. PARENTAL CONTROL Nastavenie obmedzení prehrávania tak, že zariadenie neprehrá nevhodné disky alebo scény (str. 26). ON t OFF t* Zapnutie funkcie Parental control. Vypnutie funkcie Parental control. PLAYER t Nastavenie štandardu obmedzenia a jeho úrovne. PASSWORD t Zadanie nového 4-ciferného hesla. MULTI-DISC RESUME Uloženie miesta zastavenia prehrávania do pamäte až pre 20 rôznych diskov. ON* OFF Uloženie nastavení pre miesta zastavenia prehrávania do pamäte až pre 20 diskov. (Miesta zostanú uložené v pamäti aj po zvolení “OFF”.) Zrušenie ukladania miest zastavenia prehrávania do pamäte. Prehrávanie sa od miesta zastavenia prehrávania obnoví len pri aktuálne vloženom disku. Poznámka Ak aplikujete funkciu Parental control, funkcia Resume playback nebude pracovať. V takomto prípade sa prehrávanie po vložení disku spustí od začiatku disku. SLIDE SHOW TIME Nastavenie času zobrazovania obrázkov z disku. 5sec 10sec* 20sec 40sec 60sec FIXED Prepínanie obrázkov každých 5 sekúnd. Prepínanie obrázkov každých 10 sekúnd. Prepínanie obrázkov každých 20 sekúnd. Prepínanie obrázkov každých 40 sekúnd. PLAY LIST PLAY Nastavenie priority medzi pôvodnými zaznamenanými titulmi alebo editovanými titulmi v Playliste pri DVD-RW disku v režime VR. ORIGINAL* PLAY LIST Prepínanie obrázkov každých 60 sekúnd. Zrušenie prepínania obrázkov. Poznámky • Prehrávanie Playlistu je dostupné len pri DVD-RW diskoch v režime VR. • Ak na disku nie je vytvorený žiadny Playlist, prehrávajú sa pôvodne zaznamenané tituly. PICTURE EQ Zobrazenie volieb pre nastavenie kvality obrazu. AUTO* LIGHT OFF LIGHT ON Priorita pred editovanými titulmi v Playliste vzniknutými z pôvodných zaznamenaných titulov. Priorita pred pôvodnými zaznamenanými titulmi. Prepínanie volieb podľa toho, či sú, alebo nie sú zasvietené svetlá. (Dostupné len vtedy, ak je pripojený kábel k ovládaciemu káblu svetlometov automobilu.) Zobrazenie volieb pri používaní cez deň. Zobrazenie volieb pri používaní v noci. MP3/JPEG Nastavenie priority pri disku obsahujúcom súbory MP3 aj JPEG. MP3* JPEG Priorita pred súbormi JPEG pri prehrávaní. Priorita pred súbormi MP3 pri prehrávaní. 31