Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Začínáme Reset

Začínáme Reset přístroje Tlačítko RESET Nastavení hodin ATT OFF SRC MODE TOP MENU + SOUND ENTER SETUP SYSTEM LIST – SYSTEM MENU MENU PICTURE Z × Z EQ 8 CZ Před prvním použitím přístroje, po výměně akumulátoru vozidla nebo změně zapojení musíte provést reset přístroje. Odejměte přední panel přístroje a špičatým předmětem, například kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET. Poznámka Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin a některé uložené údaje. Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém formátu. ENTER 1 Stiskněte tlačítko (SYSTEM MENU). Zobrazí se nabídka pro nastavení. 2 Tiskněte opakovaně tlačítko M/m, až se zobrazí „CLOCK-ADJ” (Nastavení hodin). 3 Stiskněte tlačítko (ENTER). Začne blikat indikace hodin. 4 Pro nastavení hodin a minut stiskněte tlačítko M nebo m. Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte tlačítko < nebo ,. 5 Stiskněte tlačítko (ENTER). Hodiny se rozběhnou. DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE DVD MENU EQ7 AF M/m

Nasazení předního panelu Nasaďte část A čelního panelu k části B na přístroji (tak, jak je patrno z obrázku) a zatlačte levou část na místo tak, aby správně zapadla. Vyjmutí disku: 1 Otevřete kryt. 2 Stiskněte tlačítko Z. A B Poznámka Nepokládejte žádné předměty na vnitřní plochu předního panelu. x Vkládání disku do přístroje 1 Otevřete kryt. Disk je vysunutý. Poznámka Při vkládání nebo vysunování disku nezavírejte kryt. Disk se může zachytit a poškodit. Tip Disk je možné přehrávat s otevřeným nebo zavřeným krytem. 2 Disk vložte do zařízení přehrávanou stranou dolů. Spustí se přehrávání. (V závislosti na typu disku, stiskněte pro spuštění přehrávání tlačítko DVD u.) 3 Zavřete kryt. 9 CZ