Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

7 Изберете

7 Изберете “Wireless” (Безжични настройки) и натиснете ENTER. 8 Изберете “Access point scan” (Сканиране на точка за достъп) и натиснете ENTER. Плейърът ще разпознае близка точка за достъп и ще изведе SSID (Service Set Identifier) и настройките за сигурност. 9 Изберете точката за достъп посредством SSID, който сте избрали на стъпка 2, и натиснете ENTER. Когато вашият безжичен LAN рутер (точка за достъп) не се разпознава, натиснете RETURN и повторете операциите от стъпка 8, след като изчакате известно време. Ако рутерът все още не може да бъде разпознат, натиснете RETURN, за да изберете “Manual registration” (Ръчно регистриране) на стъпка 8. За подробности вижте “Internet Settings” (Интернет настройки) на стъпка 57. 10 Проверете нивото на сигурност и натиснете ENTER. Извежда се дисплеят за въвеждане на WEP или WPA ключ. • Ако изберете “None”, преминете към стъпка 13. 15 Изберете “Do not use” и натиснете ENTER. Ако вашият интернет доставчик притежава специфични настройки за прокси сървъра, изберете “Use”. За подробности вижте “Мрежови настройки” (Network Settings) на стр. 57. 16 Изберете “Perform”, като използвате , и натиснете ENTER. Диагностицирането на мрежата започва. Резултатите се извеждат след като плейърът приключи с диагностицирането на мрежата. Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте инструкциите, изведени на екрана. За повече подробности посетете следния интернет адрес и проверете FAQ съдържанието: http://support.sony-europe.com 17 Изберете “Finish” и натиснете ENTER. 18 Проверете настройките и изберете “Finish”, след това натиснете ENTER. Извежда се съобщението “Settings are complete” (“Настройките са завършени”). Ако в резултатите от диагностиката се изведе съобщение за грешка, проверете съобщението. След това отново задайте мрежовите настройки отново или пак извършете мрежовото диагностициране. Автоматично се избира подходящото ниво на сигурност. Обикновено не се налага да променяте нивото на сигурност. 11 Натиснете ENTER, за да въведете WEP или WPA ключа. За да въведете символи, вижте стр. 59. Преди да преминете към стъпка 12 се уверете, че WEP или WPA ключът е правилно въведен. След като натиснете на стъпка 12, не можете да проверите символите на екрана. 12 Натиснете . WEP или WPA ключът се извежда с 8 символа, независимо колко символа въвеждате. 13 Изберете “Auto Acquisition” и натиснете ENTER. Ако използвате статичен IP адрес, изберете “Manual”. За подробности вижте “Мрежови настройки” (Network Settings) на стр. 57. 14 Изберете “Auto” и натиснете ENTER. Ако зададете DNS сървър, изберете “Manual”. За подробности вижте “Мрежови настройки” (Network Settings) на стр. 57. 34

Възпроизвеждане на BD/DVD Number Бутони buttons с цифри HOME