Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

• Не

• Не изключвайте USB устройството по време на операция. Спрете възпроизвеждането и изключете списъка с файлове и папки преди това. • Плейърът не може да възпроизвежда фото файлове от USB устройството, ако то е свързано към USB жака на задния панел на плейъра. Възпроизвеждане на файлове със снимки по мрежа Можете да възпроизвеждате файлове със снимки на вашия домашен сървър, като например компютър с DLNA сертификат, като свържете плейъра към мрежата на сървъра. Подготовка на сървъра/плейъра Вижте “Настройки за връзка със сървъра” на стр. 60. Възпроизвеждане на файлове със снимки на DLNA сървър 1 Следвайте стъпки от 1 до 8 в “Настройки за връзка със сървъра” на стр. 60. 2 Натиснете HOME. 3 Изберете (Снимка), като използвате . 4 Изберете DLNA сървър, като използвате , и натиснете ENTER. Извежда се списъкът с файлове или папки. 5 Изберете файл или папка, като използвате , и натиснете ENTER. Когато изберете папка, изберете файл в папката, като използвате , и натиснете ENTER. Извежда се избраният файл със снимка. • За да възпроизвеждате поредица от кадри, натиснете . • Следните файлове със снимки или папки не могат да бъдат изведени в списъка с файлове или папки. - Папки със снимки от 10-та поддиректория или файлове/папки със снимки от 11-та поддиректория или по-ниска - 1,000 или повече папки, когато общият брой на папките в отделната директория надхвърля 999 • Възможно е имената на някои сървъри да не се 44

Използване на дисплеите с настройки Когато е необходимо да промените някоя от настройките на плейъра, изберете (Настройки) от началното меню. 1 Натиснете бутона HOME. 2 Изберете (Настройки), като използвате . Настройки и регулации 3 Изберете иконката на категорията, която искате да промените, като използвате , след това натиснете ENTER. За подробности относно опциите за настройка и иконките на различните категории вижте раздела “Списък с настройки” (стр. 46). Пример: Видео настройки Настройки и регулации 4 Задайте опциите. продължава 45