Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

6 Изберете

6 Изберете начин на ръчна регистрация и натиснете ENTER. Manual За да извършете всички Manual To make all the settings registration настройки ръчно, registration manually, select this (Ръчна изберете тази опция и регистрация) въведете and enter SSID. SSID. За да To въведете enter characters, символи, вижте see стр. page 59. 59. (WPS) PIN начин Изберете тази опция (WPS) PIN Select this when you когато свързвате плейъра method към connect безжичен the player LAN to a рутер Wi-Fi (Точка Protected за достъп), Setupcompatible е съвместим wireless с който Wi-Fi LAN Protected router (access Setup и използвайте point) and use PIN a код. PIN code. • Когато изберете “(WPS) PIN начин”, PIN кодът на този плейър се появява. Регистрирайте този код в безжичния LAN рутер (точка за достъп) в рамките на 2 минути след натискането на “Start” и преминете към стъпка 12. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, приложени към безжичния LAN рутер (точка за достъп). 7 Изберете ниво на сигурност и натиснете ENTER. Извежда се дисплеят за въвеждане на WEP или WPA ключ. • Ако изберете “None”, преминете към стъпка 10. 8 Натиснете ENTER, за да въведете WEP или WPA ключа. За да въведете символи, вижте стр. 59. Уверете се, че WEP или WPA ключът са правилно въведени преди да преминете към стъпка 9. След като натиснете на стъпка 9, не можете проверявате символите на екрана. 9 Натиснете . WEP или WPA ключът се извежда с 8 символа, независимо колко символа въвеждате. 10 Изберете начина на настройка на IP адреса и натиснете ENTER Auto Изберете Select this този when режим, DHCP Acquisition когато (Dynamic настройките Host на DHCP Configuration (Dynamic Protocol) Host Configuration server settings Protocol) are сървъра са предоставени available from your от вашия интернет Internet service доставчик. Необходимите за provider. плейъра The интернет network настройки settings necessary ще се for приложат the player автоматично. will be assigned automatically. Manual Задайте Set the ръчно IP address IP адреса в manually зависимост according от вашата to интернет your network среда. environment. • Когато изберете “Manual” настройте следните опции: - IP Address - Subnet Mask - Default Gateway Дисплеят за настройка на DNS сървъра се извежда след като зададете опциите. Въведете ръчно адреса на DNS сървъра и преминете към стъпка 12. 11 Изберете начина на настройка на DNS сървъра и натиснете ENTER. Auto Manual Автоматично Acquires the попълва DNS адреса server на address DNS сървъра. automatically. Ръчно Enter въвеждане the DNS server на адреса address на manually. DNS сървъра. • Когато изберете “Manual”, въведете адреса в полето “Primary DNS”. 12 Изберете “Do not use” и натиснете ENTER. Ако вашият интернет доставчик притежава специфични настройки за прокси сървъра, изберете “Use” и попълнете “Proxy Server” и “Port Number”. За да въведете символи, вижте стр. 59 За подробности вижте “Мрежови настройки” (Network Settings) на стр. 57. 58

13 Изберете “Perform”, като използвате , и натиснете ENTER. Диагностицирането на мрежата започва. Резултатите се извеждат след като плейъра приключи с диагностицирането на мрежата. Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте инструкциите, изведени на екрана. За повече подробности, посетете следния интернет адрес и проверете FAQ съдържанието: http://support.sony-europe.com/ 14 Изберете “Finish” и натиснете ENTER. 15 Проверете настройките и изберете “Finish”, след това натиснете ENTER. Извежда се съобщението “Settings are complete” (“Настройките са завършени”). Ако в резултатите от диагностиката се изведе съобщение за грешка, проверете съобщението и отново задайте мрежовите настройки. Въвеждане на символи Използвайте следната процедура, за да въвеждате SSID, WEP/WPA ключ или “Proxy Server” Поле Entry за field въвеждане 1 Неколкократно натиснете бутон с цифра, за да изберете символ. Пример: Натиснете веднъж бутона с цифрата 3, за да въведете буквата “D”. Натиснете три пъти бутона с цифрата 3, за да въведете буквата “F”. 2 Натиснете и въведете следващия символ. Ако направите грешка, следвайте тези стъпки Преместете осветената част върху полето за въвеждане, като използвате . Цветът на курсора става жълт. Преместете курсора от лявата страна на символа, който желаете да изтриете, като използвате / . Пример: Когато желаете да изтриете “H” (дисплей “SSID Entry”) Курсор Cursor Изберете “Clear” и натиснете ENTER. Уверете се, че ключът за сигурност е въведен правилно преди да преминете към стъпка 3. След като натиснете синия бутон (“Finish”) на стъпка 3 и преминете към следващата стъпка, възможно е да не успеете да проверите символите на екрана. 3 Натиснете синия бутон (“Finish”) за да завършите приключите. Когато въведете SSID, натиснете , за да преминете към следващ екран. Когато въведете “Proxy Server”, натиснете RETURN, за да излезете. Достъпни бутони Бутони Buttons Details Детайли Червен Red button бутон Превключва Switches the keyboard (Тип (Letter на символите) Type) клавиатурата between alphabet между and букви numbers. и цифри. Зелен Green бутон button Превключва Switches the клавиатурата keyboard (А/а) (A/a) между between главни upper и малки case and букви. lower case. Жълт Yellow бутон button Извежда Displays клавиатура the keyboard със for (Символ) (Symbol) символи. symbols. Син Blue бутон button Избраният The input адрес is entered, е въведен and (Край) (Finish) и the плейърът player се returns връща to към the предишния дисплей. previous display. RETURN Връща Returns се to към the предишния previous (Отмяна) дисплей, отменяйки (Cancel) display, cancelling the въведеното. input. Настройки и регулации продължава 59