Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Нулиране на

Нулиране на плейъра Можете да върнете настройките на плейъра към фабрично зададените им стойности, като изберете група от настройки. Всички настройки в групата ще бъдат върнати към техните стойности по подразбиране. 1 Изберете “Resetting”, след това натиснете ENTER. 2 Изберете “Reset to Factory Default Settings”, след това натиснете ENTER. 3 Изберете настройките, които искате да върнете към стойностите им по подразбиране, след това натиснете ENTER. На дисплея се извежда въпрос за потвърждение. Можете да рестартирате следните настройки: - Видео настройките - Аудио настройките - Настройките за гледане на BD/DVD дискове - Настройките за разглеждане на снимки - Настройките на системата - Интернет настройките - Всички настройки 4 Изберете “Start”, като използвате , след това натиснете ENTER. Когато в стъпка 3 изберете “All Settings”, - всички настройки в (Настройки) се нулират. - “Video Settings” (Видео настройки) и “Audio Settings” (Аудио настройките), които могат да се регулират посредством натискането на OPTIONS по време на възпроизвеждане (стр. 39), не се нулират. 62

Допълнителна информация Отстраняване на проблеми Ако срещнете някой от следните проблеми, докато използвате плейъра, погледнете в ръководството за отстраняване на проблеми, за да си помогнете, преди да се наложи ремонт. Ако въпреки това някой проблем продължава, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony. Захранване Захранването не се включва. Проверете дали захранващият кабел е здраво свързан. Изчакайте малко, докато плейърът се включи. Когато включите плейъра, на екрана се извежда съобщение “A new software version has been found on the network. Perform update under “Network Update”” (Намерена е нова версия на софтуера в интернет. Извършете обновяване в “Актуализиране чрез интернет”.). Вижте “Актуализиране чрез интернет” (стр. 46), за да актуализирате софтуера на плейъра с новата версия. Диск Дискът не се възпроизвежда. Дискът е замърсен. Дискът е обърнат наопаки. Поставете диска с възпроизвеждащата страна надолу. Дискът е изкривен. Опитвате се да възпроизведете диск, записан във формат, който не може да бъде възпроизведен с този плейър (стр. 70). Регионалният код на BD или DVD диска не съвпада с този на плейъра. Плейърът не може да възпроизвежда диск със запис, който не е правилно финализиран (стр. 70). Картина Вижте също и раздела “Свързване към жак HDMI” (стр. 17), когато свързвате оборудване с помощта на HDMI кабел. Не се извежда картина/картината е със смущения. Проверете дали всички кабели са здраво свързани. Допълнителна информация продължава 63