Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Проверете

Проверете дали свързаните кабели не са повредени. Проверете връзката към вашия телевизор и превключете селектора за избор на входен източник на телевизора (стр. 16), така че сигналът от плейъра да се изведе на телевизионния екран. Когато възпроизвеждате двуслоен BD/DVD диск, картината и звукът може да прекъснат за момент в точката, в която се сменят слоевете. Не се извежда картина, когато резолюцията за изходния видео сигнал във “Output Video Format” (Формат на видео изхода) е неправилно избрана. Натиснете бутона на плейъра за повече от 10 секунди, за да върнете резолюцията на изходния видео сигнал към най-ниските й стойности. Картината не изпълва екрана, въпреки че пропорцията е зададена в положение “DVD Aspect Ratio” в дисплея с настройки “Video Settings” (Видео настройки). Съотношението на пропорцията е фиксирано за вашия DVD диск (стр. 48). Видео сигналите се извеждат само през жака HDMI OUT, когато свържете едновременно жак HDMI OUT и други изходни видео жакове. Задайте опцията “Output Video Format” (Изходен видео формат) в положение “Component Video” в дисплея с настройки “Video Settings” (Видео настройки) (стр. 48). Затъмнената част от картината е твърде тъмна/светлата част е твърде ярка или неестествена. Задайте “|Picture Quality Mode” (Режим на качество на картината) в положение “Standard” (настройката по подразбиране) (вижте раздела “Настройка на картината и звука за видео файлове” на стр. 39). Картината не се извежда правилно. Проверете настройките на опцията “Output Video Format” (Изходен видео формат) в дисплея с настройки “Video Settings” (Видео настройки) (стр. 48). Не се извежда картина от BD-ROM диска. Проверете настройката на “BD-ROM 1080/24p Output” в дисплея с настройки “Video Settings” (Видео настройки) (стр. 49). Звук Вижте също и раздела “Свързване към жак HDMI” (стр. 22), когато свързвате оборудване с помощта на HDMI кабел. Не се извежда звук. Проверете дали всички кабели са здраво свързани. Проверете дали свързаните кабели не са повредени. Проверете връзката към вашия АV усилвател (приемник) (стр. 21) и превключете селектора за избор на входен източник на вашия АV усилвател (приемник), така че аудио сигналите от плейъра да се изведат през АV усилвателя (приемника). Плейърът е в сканиращ режим. Ако аудио сигналът не се извежда през жака DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT, проверете аудио настройките (стр. 50). Звукът не се извежда правилно. Проверете настройката на “Audio Output Priority” (Приоритет на извеждане на звука) в дисплея с настройки “Audio Settings” (Настройки на звука) (стр. 50). Силата на звука е ниска. Силата на звука на някои BD или DVD дискове е ниска. Опитайте да зададете “Audio DRC” в положение “TV Mode” в дисплея с настройки “Audio Settings” (Настройки на звука) (стр. 52). Задайте “Audio ATT” в положение “Off” в дисплея с настройки “Audio Settings” (Настройки на звука) (стр. 51). Звуковият поток не предава HD аудио сигнали (във формат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio). Задайте “BD Audio Settings” (BD Аудио настройки) в положение “Direct” в дисплея с настройки “Audio Settings” (Настройки на звука) (стр. 51). Проверете дали свързаният АV усилвател (приемник) е съвместим с всеки HD аудио формат. Интерактивният звук не се извежда. Задайте “BD Audio Settings” (BD Аудио настройки) в положение “Mix” в дисплея с настройки “Audio Settings” (Настройки на звука) (стр. 51). 64

HDMI Не се извежда картина или звук, когато свържете оборудване към жака HDMI OUT. Опитайте да извършите следното: Изключете плейъра, след това отново го включете. Изключете свързаното оборудване, след това отново го включете. Разкачете HDMI кабела, след това отново го свържете. Ако плейърът е свързан към телевизора чрез AV усилвател (приемник), опитайте да свържете HDMI кабел директно към телевизора. Ако проблемът е фиксиран, вижте ръководството за експлоатация, приложено към AV усилвателя (приемника). Не се извежда картина или картината е със смущения, когато свържете оборудване към жака HDMI OUT. HDMI OUT жакът е свързан към DVI устройство, което не поддържа технология за защита на авторското право. Ако жакът HDMI OUT се използва за извеждане на видео сигнали, промяната на резолюцията на изходния видео сигнал може би ще разреши проблема (стр. 48). През жака HDMI OUT не се извежда звук. Жакът HDMI OUT е свързан към DVI устройство (жаковете DVI не приемат аудио сигнали). Когато свържете оборудване към жака HDMI OUT, звукът не се извежда правилно. Устройството, свързано към жака HDMI OUT, не поддържа аудио формата на плейъра. Проверете аудио настройките (стр. 50). Езикът, изведен на екрана, автоматично се сменя, когато свържете оборудване към жака HDMI OUT. Когато “Control for HDMI” е зададен в положение “On” (стр. 49), изведеният на екрана език автоматично се сменя според езиковата настройка на свързания телевизор (ако промените настройката на вашия телевизор и т.н.). Функцията “Control for HDMI” не работи (BRAVIA Sync). Проверете дали захранващият кабел на свързания компонент е здраво свързан. Ако HDMI индикаторът не се изведе в дисплея на предния панел, проверете HDMI връзката (стр. 17, 22). Задайте “Control for HDMI” в положение “On” (стр. 55). Уверете се, че свързаният компонент е съвместим с функцията “Control for HDMI”. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към компонента. Проверете настройката на свързания компонент за функцията “Control for HDMI”. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към компонента. Ако промените HDMI връзката, изключете плейъра, след това отново го включете. Ако се появят проблеми със захранването, задайте функцията “Control for HDMI” в положение “Off”, след това отново я поставете в положение “On” (стр. 55). За подробности относно “Control for HDMI” вижте раздела “Функции на BRAVIA Sync (само за HDMI връзки)” (стр. 18). Ако свържете плейъра към телевизор посредством АV усилвател (приемник), който е несъвместим с функцията “Control for HDMI”, възможно е да не можете да управлявате телевизора от приемника. Когато свържете плейъра към телевизор посредством AV усилвател (приемник), ако промените HDMI връзката, изключете и отново свържете захранващия кабел, или ако токът спре, опитайте следното: Превключете източника на входен сигнал на AV усилвателя (приемника), така че картината от плейъра да се изведе на телевизионния екран. Задайте “Control for HDMI” в положение “Off”, след това задайте “Control for HDMI” в положение “On” (стр. 55). Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към AV усилвателя (приемника). Допълнителна информация продължава 65