Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

• Hvis afspilleren

• Hvis afspilleren flyttes direkte fra kolde omgivelser til varme omgivelser, eller hvis den placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linserne inde i afspilleren. Sker dette, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet. • Installer ikke afspilleren så den står skråt. Den er kun beregnet til brug i vandret position. • Hold afspilleren og diskene væk fra apparater med kraftige magneter, som fx mikroovne eller store højttalere. • Placer ikke metalgenstande foran frontpanelet. Det kan begrænse modtagelsen af radiobølger. • Placer ikke afspilleren på et sted, hvor der anvendes medicinsk udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl på medicinsk udstyr. • Hvis du anvender en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af dit medicinske udstyr, inden du anvender den trådløse LAN-funktion. • Afspilleren bør installeres og betjenes med en minimumafstand på mindst 20 cm eller mere mellem afspilleren og en persons krop (eksklusive yderpunkter: hænder, håndled, fødder og ankler). • Placer ikke tunge eller ustabile genstande ovenpå afspilleren. • Placer ikke andre genstande end diske i diskskuffen. Det kan beskadige afspilleren eller genstanden, hvis du gør det. • Tag eventuelle diske ud når du flytter afspilleren. Hvis du ikke gør det, kan disken blive beskadiget. • Tag netledningen og alle andre kabler ud fra afspilleren, når du flytter den. Om strømkilder • Afspilleren er ikke koblet fra strømforsyningen, så længe den er tilsluttet stikkontakten på væggen. Dette gælder også, selvom selve afspilleren er blevet slukket. • Tag afspillerens stik ud fra stikkontakten, hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid. Hvis du vil tage netkablet ud af stikkontakten, skal du tage fat i selve stikket. Du må aldrig trække i ledningen. • Bemærk følgende punkter for at forhindre at netledningen beskadiges. Brug ikke netledningen hvis den er beskadiget, eftersom det kan medføre elektrisk stød eller brand. – Sørg for, at netledningen ikke klemmes mellem afspilleren og væggen, hylden osv. – Placer ikke noget tungt ovenpå netledningen og træk heller ikke i selve netledningen. Om justering af lydstyrken Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et afsnit med meget lave indgangsniveauer eller helt uden lydsignaler. Hvis du gør det, kan dine ører og højttalerne beskadiges, når der afspilles et afsnit med høj lyd. Om rengøring Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller rensebenzin. Om rengøringsdiske, disk/ linse-rengøringsmidler Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/linserengøringsmiddel (flydende eller som spray). De kan forårsage funktionsfejl i apparatet. Om udskiftning af dele Hvis der udføres reparation på denne afspiller, indsamles de udskiftede dele muligvis til brug for genanvendelse eller genindvinding. Ophavsrettigheder og varemærker • Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder, og er beskyttet af USA patenter og andre intellektuelle ophavsrettigheder. Anvendelse af denne teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder skal være autoriseret af Macrovision, og teknologien er beregnet til hjemmebrug og anden begrænset fremvisning, med mindre Macrovision har givet tilladelse til andet. Reverse engineering og disassemblering er forbudt. • "AVCHD" og "AVCHD"- logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation. • Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. • , "XMB", og "xross media bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. • Dette produkt indeholder High-Definition Multimedia Interface (HDMI)- teknologi. HDMI, HDMIlogoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. • "Blu-ray Disc" er et varemærke. • "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", og "CD"-logoerne er varemærker. • "BD-LIVE", "BD-LIVE"- logoet og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Bluray Disc Association. 4

• "x.v.Colour" og "x.v.Colour"- logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. • "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. • "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. • Wi-Fi CERTIFIED-logoet er et godkendelsesmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. • Wi-Fi Protected Setupmærket er et godkendelsesmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. • "Wi-Fi CERTIFIED" og "Wi-Fi Protected Setup" er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. •DLNA ® , DLNA-loget og DLNA CERTIFIED er varemærker, servicemærker eller godkendelsesmærker tilhørende Digital Living Network Alliance. • Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. • Andre system- og produktnavne er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende producenterne. og ® - mærker er ikke angivet i dette dokument. Bemærkning til kunder i Europa Dette produkt er beregnet til brug i følgende lande: AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA VIGTIG MEDDELELSE Advarsel: Med denne afspiller kan du bevare et stillvideobillede eller et skærmbillede på tv-skærmen uendeligt. Hvis du lader stillvideobilledet eller skærmbilledet forblive på tvskærmen i lang tid, kan tvskærmen blive permanent beskadiget. Plasmafjernsyn og projektions-tv-apparater er følsomme over for dette. Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer i forbindelse med afspilleren, skal du kontakte din nærmeste Sonyforhandler. ,fortsættes 5