Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

9 Ställ in punkten

9 Ställ in punkten ”Snabbstartläge” på ”På” eller ”Av”, och tryck på ENTER. Se sidan 59 för närmare detaljer om ”Snabbstartläge”. 10 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER. Steg 8: Trådlösa nätverksinställningar Nätverksinställningarna varierar beroende på anslutningsmetoden och den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). Se ”Steg 4: Anslutning till ett nätverk” på sidan 26 angående lämpliga inställningar. Trådlösa nätverksinställningar (Auto-registrering (WPS)) Använd följande procedur om du ansluter spelaren till en Wi-Fi Protected Setupkompatibel trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt) med säkerheten inställd. z • Det går att återställa inställningarna till fabriksinställningarna (sidan 65). • Det går att göra om proceduren för ”Enkel inställning” via punkten ”Enkel inställning” på skärmen ”Inställn.” (sidan 65). b Det kan hända inställningarna för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) ändras automatiskt om man använder Wi-Fi Protected Setup-funktionen innan man justerar inställningarna för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). I så fall kan man även behöva ändra de trådlösa inställningarna på datorn på motsvarande sätt. Se bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) för närmare detaljer. 1 Utför steg 1 och 2 i avsnittet ”Steg 4: Anslutning till ett nätverk” på sidan 26. 2 Tryck på HOME. 3 Välj (Inställn.) med

8 Kontrollera var WPS-knappen sitter på den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) och hur man trycker på den. Var WPS-knappen sitter och hur man ska trycka på den varierar beroende på den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). Se bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) för närmare detaljer. 9 Välj ”Start” och tryck på ENTER. 10 Tryck in WPS-knappen på den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) och håll den intryckt tills lampan på den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) börjar blinka. Tryck på WPS-knappen inom 2 minuter efter steg 9. Meddelandet ”Åtkomstpunktregistreringen är klar.” tänds. Exempel: Om den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) har en WPS-knapp 11 Välj ”Använd ej” och tryck på ENTER. Om din Internet-leverantör har en bestämd proxyserverinställning så välj ”Använd”. Se ”Nätverksinställningar” på sidan 60 för närmare detaljer. 12 Välj ”Utför” med M/m och tryck på ENTER. En nätverksdiagnos startar. När spelaren avslutat nätverksdiagnosen visas resultatet på skärmen. Om det tänds ett felmeddelande så följ anvisningarna på skärmen. Se följande webbsida och kontrollera FAQ-innehållet för närmare detaljer: http://support.sony-europe.com 13 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER. 14 Kontrollera inställningarna och välj ”Avsluta”, och tryck sedan på ENTER. Meddelandet ”Inställningarna är färdiga.” tänds. Om det tänds ett felmeddelande bland resultaten för nätverksdiagnosen så kontrollera meddelandet. Gör sedan om nätverksinställningarna eller nätverksdiagnosen. Anslutningar och inställningar b • Om spelaren inte upptäcker någon trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt) så vänta en liten stund och gör sedan om proceduren från och med steg 9. • I somliga fall kan det hända att Wi-Fi Protected Setup-funktionen inte går att använda beroende på den trådlösa nätverksrouterns (åtkomstpunktens) säkerhetsinställningar. Följ i så fall anvisningarna på skärmen och ändra inställningarna för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). ,forts. 33