Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Videoinställningar

Videoinställningar Standardinställningarna är understrukna. TV-typ Används för att ställa in TV:ns typ. 16:9 Välj det här läget när en bredbilds-TV är ansluten eller en TV med bredbildsfunktion. 4:3 Välj det här läget när en TV med skärm i 4:3-format utan bredbildsfunktion är ansluten. DVD-bildförhållande Används för att välja hur bilden ska visas vid uppspelning av material i 16:9-format på en TV med 4:3-skärm (denna punkt går bara att ställa in när punkten ”TV-typ” är inställd på ”4:3” och punkten ”Skärmformat” är inställd på ”Fast bildförhållande”). Letterbox Pan & Scan Letterbox Bilden visas i full bredd med svarta band upptill och nedtill på skärmen. Bilden visas i full höjd över hela skärmen, men blir avklippt i höger och vänster kant. Skärmformat Används för att välja hur bilder i 4:3-format ska visas på en bredbilds-TV (med skärm i 16:9-format). Original Fast bildförhållande Välj det här läget när en TV med bredbildsfunktion är ansluten. Bilder i 4:3-format visas i 16:9-format även på en bredbildsskärm. Bildförhållandet ändras så att bilden fyller hela skärmen. Pan & Scan b Beroende på DVD-skivan kan det hända att ”Letterbox” väljs automatiskt i stället för ”Pan & Scan” eller tvärtom. Bioomvandlingsläge Används för att ställa in omvandlingsmetoden för videosignaler i 480p/576p, 720p, 1080i eller 1080p-format* som matas ut via HDMI OUT-uttaget eller COMPONENT VIDEO OUT-uttaget. * Gäller endast för HDMI Auto Video Låt detta läge vara inställt i vanliga fall. Spelaren avkänner automatiskt om materialet är videobaserat eller filmbaserat, och ställer in den lämpligaste omvandlingsmetoden. Omvandlingsmetoden som är lämpligast för videobaserat material används alltid, oavsett materialet. 50

Bildutmatningsformat Används för att välja vilket uttag som videosignalerna ska matas ut genom (”TVanslutningsmetod”) och utmatningsupplösningen (”HDMIupplösning”/”Komponentupplösning”). 1 Välj ”Bildutmatningsformat” under ”Videoinställningar” och tryck på ENTER. 2 Välj vilket uttag videosignaler ska matas ut genom med M/m och tryck på ENTER. b Om TV:n är ansluten både via HDMI OUTuttaget och någon annan videoutgång samtidigt, så välj ”Komponentvideo”. TV-anslutningsmetod HDMI Komponentvideo Video eller S-video Signalerna matas ut via HDMI OUT-uttaget enligt inställningen för punkten ”HDMIupplösning” (sidan 51). Signalerna matas ut via COMPONENT VIDEO OUT-uttagen enligt inställningen för punkten ”Komponentupplösning” (sidan 51). Signalerna matas ut via LINE OUT VIDEOuttaget eller S VIDEOuttaget. 3 (Om du valt ”HDMI” eller ”Komponentvideo”) 1 Välj vilken typ av signal som ska matas ut via HDMI OUT-uttaget eller COMPONENT VIDEO OUT-uttaget med M/m, och tryck på ENTER. Om du ändrar bildutmatningsupplösningen visas en testbild i ungefär 30 sekunder. b Om ingen bild visas alls så tryck på RETURN för att återvända till föregående skärm, och ändra sedan upplösningsinställningen. 2 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER. På displayen blir du uppmanad att bekräfta. 3 Välj ”OK” eller ”Ångra”, och tryck på ENTER. Följ anvisningarna på skärmen. HD-indikatorn tänds under utmatning av 720p/1080i/1080p videosignaler. b • Om det inte syns någon bild när du ändrat inställningen för punkten ”Bildutmatningsformat” så tryck in x- knappen på spelaren och håll den intryckt i mer än 10 sekunder. Då återställs bildutmatningsupplösningen till den lägsta upplösningen. • Om TV:n är ansluten både via HDMI OUTuttaget och något annat videouttag samtidigt kan det hända att det inte matas ut någon bildsignal via det andra videouttaget, utan bara via HDMI OUT-uttaget, om ”Auto” eller ”1080p” är inställt här (sidan 74). Om även andra komponenter ska anslutas samtidigt så tryck på RETURN för att gå tillbaka till steg 2 och ändra inställningen för punkten ”TV-anslutningsmetod”. HDMI-upplösning/ Komponentupplösning Auto (gäller endast HDMI) Låt detta läge vara inställt i vanliga fall. Spelaren matar ut signaler i ordning från den högsta upplösning TV:n kan hantera: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/576i Om bilden inte ser bra ut så prova en annan inställning som passar bättre för TV:n. 480i/576i Videosignaler i 480i/ 576i-format matas ut. 480p/576p Videosignaler i 480p/ 576p-format matas ut. 720p Videosignaler i 720pformat matas ut. 1080i Videosignaler i 1080iformat matas ut. 1080p (gäller endast HDMI) Videosignaler i 1080pformat matas ut. Inställningar och justeringar ,forts. 51