Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

P³yta czo³owa Na

P³yta czo³owa Na przycisku N znajduje si wypuko. Wypukoci uatwiaj obsug odtwarzacza bez uycia wzroku. A [/1 (wczanie / czuwanie) (strona 28) Wcza odtwarzacz lub przecza go w tryb czuwania. B Szuflada na pyt (strona 33) C WskaŸnik Blu-ray Disc Pali si na biao, gdy odtwarzacz jest wczony. Pali si na niebiesko podczas odtwarzania pyty BD. D Wyœwietlacz na pycie czoowej (strona 11) E WskaŸnik WLAN Pali si, gdy sposobem poczenia wybranym za pomoc parametru „Internet Settings” w grupie ustawie „Network Settings” jest „Wireless” (strona 55). F Czujnik zdalnego sterowania (strona 26) G N (odtwarzanie), x (zatrzymywanie) (strona 33) Rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie. H Z (otwieranie / zamykanie) (strona 33) Otwiera i zamyka szuflad na pyt. I Gniazdo USB (strona 41) Suy do podczenia urzdzenia USB. Blokowanie szuflady na p³ytê (ochrona przed dzieæmi) Mona zablokowa szuflad na pyt, aby uniemoliwi jej przypadkowe otwarcie. Kiedy odtwarzacz jest wczony, na co najmniej 10 sekund nacinij na nim przycisk N, tak aby na wywietlaczu na pycie czoowej pojawi si napis „LOCKED”. Szuflada na pyt zostanie zablokowana. Aby odblokowa szuflad na pyt, nacinij przycisk N na odtwarzaczu i trzymaj go dotd, a na wywietlaczu na pycie czoowej pojawi si napis „UNLOCK”. 10

Wyœwietlacz na p³ycie czo³owej A N, X Pali si w czasie odtwarzania lub w trybie pauzy. B HD (strona 46) Pali si w czasie reprodukcji sygnau wideo 720p / 1080i / 1080p przez gniazdo HDMI OUT lub sygnau wideo 720p / 1080i przez gniazda COMPONENT VIDEO OUT. C HDMI (strona 15) Pali si po rozpoznaniu urzdzenia HDMI. D EXT (strona 23) Pali si, kiedy urzdzenie rozpoznaje zewntrzn pami. E Informacje dotyczce odtwarzania Mona sprawdza informacje dotyczce czasu. Podczas odtwarzania naciskaj przycisk TIME. Wskazania na wywietlaczu zmieniaj si w nastpujcy sposób: Podczas odtwarzania p³yty BD-ROM / DVD VIDEO Czas odtwarzania biecego tytuu r Czas do koca biecego tytuu Podczas odtwarzania p³yty CD Czas odtwarzania biecego utworu r Czas do koca biecego utworu r Czas odtwarzania pyty* r Czas do koca pyty* * Oprócz utworów MP3 audio z W zalenoci od pyty moe si pojawia wskazanie „T” (tytu lub utwór), „C” (rozdzia) lub „D” (pyta). F WskaŸnik poczenia z sieci Pali si podczas cznoci z sieci i pobierania oprogramowania odtwarzacza. Informacje o pobieraniu oprogramowania odtwarzacza – patrz strona 44. b Wskanik poczenia z sieci moe si nie zapala podczas diagnostyki sieci i innych czynnoci, nawet jeli jest wykorzystywane poczenie z sieci. 11