Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

• Nie wszystkie

• Nie wszystkie telewizory HD s zgodne z tym produktem, co moe by przyczyn usterek w wywietlanym obrazie. W przypadku problemów z sygnaem 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p zaleca si zmian sposobu podczenia i wykorzystanie gniazda LINE OUT VIDEO lub S VIDEO. Ewentualne pytania dotyczce zgodnoci posiadanego telewizora z sygnaami 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p z tego odtwarzacza Blu-ray Disc / DVD prosimy kierowa do naszego centrum obsugi klienta. • Jeli obraz jest niewyrany, nienaturalny lub niesatysfakcjonujcy, zmie rozdzielczo sygnau wideo, wykonujc czynno 3 z punktu „Output Video Format” w grupie ustawie „Video Settings” (strona 46). • Uywaj tylko przewodu HDMI z logo HDMI. Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre Sync (dotyczy tylko po³¹czeñ HDMI) Jeli podczane urzdzenia Sony s zgodne z funkcj „Control for HDMI” i podczone przewodem HDMI (wyposaenie dodatkowe), mona uywa nastpujcych funkcji uatwiajcych obsug: • Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem Nacinicie jednego z poniszych przycisków spowoduje wczenie podczonego telewizora i wybranie w nim wejcia sygnau z odtwarzacza. – [/1 – HOME: automatycznie pojawia si gówne menu (strona 9, 33, 43). – N: automatycznie rozpoczyna si odtwarzanie (strona 34). • Wyczanie zestawu Po wyczeniu telewizora przyciskiem TV [/1 lub wycznikiem na pilocie od telewizora automatycznie wyczy si take odtwarzacz i urzdzenia zgodne z funkcj sterowania przez HDMI. • Tryb Theatre Po naciniciu przycisku THEATRE w odtwarzaczu wybierany jest optymalny tryb wywietlania filmu. Kiedy do podczenia wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego Sony uywany jest przewód HDMI, automatycznie przecza si take wyjcie gonikowe. Kiedy do podczenia telewizora z trybem Theatre uywany jest przewód HDMI, telewizor przecza si w tryb Theatre. Ponownie nacinij przycisk, aby przywróci poprzednie ustawienia. • ledzenie jzyka Po zmianie jzyka menu ekranowego telewizora, wyczenie i wczenie odtwarzacza spowoduje zmian jzyka menu ekranowego odtwarzacza na taki sam jzyk. Przed u¿yciem funkcji BRAVIA Sync Zmie ustawienie parametru „Control for HDMI” z menu „System Settings” na „On” (strona 54). Informacji o ustawieniach telewizora i innych podczonych urzdze naley szuka w ich instrukcjach obsugi. z • Jeli podczony przewodem HDMI telewizor Sony jest zgodny z funkcj Easy Setting systemu „Control for HDMI”, zmiana na „On” ustawienia parametru „Control for HDMI” w telewizorze spowoduje automatyczn zmian na „On” ustawienia parametru „Control for HDMI” w odtwarzaczu. Zapoznaj si z instrukcj obsugi telewizora. • Jeli podczony przewodem HDMI telewizor Sony jest zgodny z funkcjami BRAVIA Sync, a parametr „Control for HDMI” jest ustawiony na „On”, do sterowania podstawowymi funkcjami odtwarzacza mona uywa pilota od telewizora. Zapoznaj si z instrukcj obsugi telewizora. b Dostpno funkcji „Control for HDMI” zaley od poczonego urzdzenia. Zapoznaj si z instrukcj obsugi urzdzenia. 16

Pod³¹czanie do gniazd komponentowego sygna³u wideo (Y, PB/CB, PR/CR) Podcz telewizor do gniazd COMPONENT VIDEO OUT odtwarzacza za pomoc komponentowego przewodu wideo. Zapewni to lepsz jako obrazu. Pocz równie gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L) za pomoc przewodu audio/wideo. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD Po³¹czenia i ustawienia (zielony) (czerwony) (niebieski) (czerwony) (biay) Komponentowy przewód wideo (wyposaenie dodatkowe) Przewód audio/ wideo* (zielony) (czerwony) (niebieski) (czerwony) (biay) Dopasuj kolor wtyku do odpowiedniego gniazda. Dopasuj kolor wtyku do odpowiedniego gniazda. : Przepyw sygnau * Patrz podrozdzia „Podczanie odtwarzacza” na stronie 13. b czc odtwarzacz z telewizorem za pomoc komponentowego przewodu wideo, naley odczy wtyk wizji (óty) przewodu audio/wideo. Telewizor 17