Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

3 Wybierz odpowiednie

3 Wybierz odpowiednie ustawienia parametrów „Dolby Digital” i „DTS” w grupie ustawieñ „Audio Settings” (strona 49). W przeciwnym razie z goników nie bdzie sycha dwiku albo bd z nich dobiega gone zakócenia. *2 *1 Pod³¹czanie do gniazd audio L/R Jeli wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy ma tylko gniazda wejcia dwiku L i P, to naley wybra to poczenie. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD (czerwony) (biay) Przewód audio/wideo* (czerwony) (biay) Dopasuj kolor wtyku do odpowiedniego gniazda. : Przepyw sygnau * Patrz podrozdzia „Podczanie odtwarzacza” na stronie 13. Wzmacniacz (amplituner) 22

Krok 3: wk³adanie pamiêci zewnêtrznej Aby korzysta z dodatkowych materiaów (takich jak BONUSVIEW/BD-LIVE) do niektórych tytuów Blu-ray Disc, trzeba uy zewntrznej pamici (wyposaenie dodatkowe). Wó pami zewntrzn (pami flash USB o pojemnoci 1 GB lub wikszej, tak jak Sony USM2GL, USM4GL lub USM1GH) do gniazda EXT. Pami ta zostanie wykorzystana jako lokalny nonik pamici. b Funkcja BD-LIVE nie bdzie dziaa po woeniu pamici zewntrznej do gniazda USB na pycie czoowej. Do oporu wsuñ pamiêæ zewnêtrzn¹ w gniazdo EXT. Sprawd, czy przy wczaniu odtwarzacza zapala si wskanik EXT na pycie czoowej odtwarzacza. Sony USM2GL (wyposaenie dodatkowe) Ty odtwarzacza b • Nie przekrzywia wkadanej pamici zewntrznej. Siowe wciskanie pamici w gniazdo spowoduje uszkodzenie pamici i odtwarzacza. • Aby unikn przypadkowego poknicia pamici zewntrznej, przechowywa j w miejscach niedostpnych dla maych dzieci. • Nie naciska mocno pamici zewntrznej woonej do gniazda, gdy grozi to awari. • Zaleca si uycie modelu Sony USM2GL dostpnego wedug stanu na kwiecie 2009 r. • Inne urzdzenia flash USB mog obsugiwa t funkcj. Nie moemy jednak zagwarantowa zgodnoci ze wszystkimi pamiciami flash USB. • Przed woeniem pamici flash USB naley sprawdzi, czy pami jest wkadana waciw stron. • Niektóre pamici flash USB mog wystawa poza gniazdo EXT. Nie wciska siowo pamici flash USB w gniazdo ani nie naciska jej wystajcej czci. • Gniazdo EXT jest przeznaczone tylko do podczenia pamici flash USB. • Aby unikn uszkodzenia danych lub pamici zewntrznej, przed jej wkadaniem i wyjmowaniem naley wyczy odtwarzacz. • Jeli wskanik EXT nie zapala si, naley wyczy odtwarzacz, wyj i ponownie woy pami zewntrzn, po czym z powrotem wczy odtwarzacz. • Aby unikn uszkodzenia danych w pamici zewntrznej, nie wkada pamici zawierajcej zdjcia lub pliki muzyczne. • Formatujc pami flash USB, naley wybra format FAT16 lub FAT32. Po³¹czenia i ustawienia Stron z logo do góry Wyjmowanie pamiêci zewnêtrznej 1 Nacinij przycisk [/1, aby wyczy odtwarzacz. 2 Wysu pami zewntrzn z gniazda EXT. 23