Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Krok 7: prosta

Krok 7: prosta konfiguracja (Easy Setup) Ponisze czynnoci naley wykona, aby w minimalnym stopniu skonfigurowa odtwarzacz. Jeli procedura prostej konfiguracji nie zostanie wykonana, jej ekran bdzie si pojawia przy kadym uruchomieniu odtwarzacza. Wybieranie ustawie odbywa si w opisanej poniej kolejnoci. Przy pierwszym uruchomieniu Zaczekaj krótk chwil na wczenie si odtwarzacza i rozpoczcie prostej konfiguracji. 4 Przyciskami M/m wybierz jêzyk, w jakim maj¹ siê pojawiaæ ekrany menu, i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si komunikat dotyczcy pocztkowych ustawie. 5 Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. TV [/1 [/1

7 Wybierz ustawienia dostosowane do rodzaju przewodów u¿ytych do pod³¹czenia telewizora. Po wybraniu w czynnoœci 6 wariantu „HDMI” 1Wska wariant „Start” i nacinij przycisk ENTER. Na mniej wicej 30 sekund pojawi si obraz kontrolny. Przykad: kiedy rozdzielczo wyjciowego sygnau wideo jest ustawiona na 1080i Na mniej wicej 30 sekund pojawi si obraz kontrolny. Informacje o obrazie kontrolnym podano w podpunkcie „Po wybraniu w czynnoci 6 wariantu „HDMI”” (powyej). b Jeli obraz nie pojawia si, nacinij przycisk RETURN, aby wywietli poprzedni ekran, i zmie ustawienie rozdzielczoci. 2Wska wariant „Finish” i nacinij przycisk ENTER. Pojawi si proba o potwierdzenie. 3Wybierz wariant „OK” lub „Cancel” i nacinij przycisk ENTER. Po³¹czenia i ustawienia Aktualne ustawienie rozdzielczoœci wyjœciowego sygnau wideo Po wybraniu w czynnoœci 6 wariantu „Video or S Video” Wybierz wspóczynnik ksztatu ekranu telewizora i nacinij przycisk ENTER. b Jeli obraz nie pojawia si, nacinij przycisk RETURN, aby cofn si do czynnoci 6, po czym wybierz wariant „Component Video”. 2Wska wariant „Finish” i nacinij przycisk ENTER. Pojawi si proba o potwierdzenie. 3Wybierz wariant „OK” lub „Cancel” i nacinij przycisk ENTER. Po wybraniu w czynnoœci 6 wariantu „Component Video” 1Wybierz rozdzielczo wyjciowego sygnau wideo kierowanego do podczonego telewizora i nacinij przycisk ENTER. Informacje o rozdzielczoci wyjciowego sygnau wideo podano na stronie 47. W przypadku podczania telewizora panoramicznego lub telewizora z trybem panoramicznym wybierz ustawienie „16:9”. W przypadku podczania telewizora 4:3 bez trybu panoramicznego wybierz ustawienie „4:3”. 8 Wybierz ustawienie „Allow”, aby zezwoliæ materia³om BD na ³¹czenie siê z Internetem. Naciœnij przycisk ENTER. Wybierz ustawienie „Do not allow”, aby nie zezwala materiaom BD na czenie si z Internetem. 29