Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

9 Wybierz ustawienie

9 Wybierz ustawienie „On” lub „Off” parametru „Quick Start Mode” i naciœnij przycisk ENTER. Krok 8: konfiguracja sieci bezprzewodowej Waciwe ustawienia sieci zale od sposobu podczenia i routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Ustawienia mona sprawdzi w podrozdziale „Krok 4: podczanie do sieci komputerowej” na stronie 24. Szczegóy dotyczce parametru „Quick Start Mode” podano na stronie 54. 10 Wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. Konfiguracja sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS)) Opisane poniej czynnoci naley wykona, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, w którym s wczone zabezpieczenia. z • Mona przywróci fabryczne wartoci wszystkich ustawie (strona 60). • Wybierajc wariant „Easy Setup” z grupy „Setup”, mona powtórzy procedur prostej konfiguracji (strona 59). b Uycie funkcji Wi-Fi Protected Setup przed wybraniem ustawie routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) moe spowodowa automatyczn zmian ustawie cznoci bezprzewodowej w routerze sieci bezprzewodowej. W takim przypadku moe by konieczna zmiana ustawie cznoci bezprzewodowej w komputerze. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej. 1 Wykonaj czynnoœci 1 i 2 z podrozdzia³u „Krok 4: pod³¹czanie do sieci komputerowej” na stronie 24. 2 Naciœnij przycisk HOME. 3 Przyciskami

8 SprawdŸ, gdzie znajduje siê przycisk WPS na routerze sieci bezprzewodowej i jak go nacisn¹æ. Pooenie przycisku WPS i sposób naciskania go zale od routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej. 9 Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. 10 Przytrzymaj wciœniêty przycisk WPS na routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostêpowym), a¿ zacznie migaæ lampka na routerze. Przycisk WPS naley nacisn w cigu 2 minut od wykonania czynnoci 9. Pojawi si komunikat „Access point registration is complete.”. Przykad: jeli router sieci bezprzewodowej jest wyposaony w przycisk WPS Jeli pojawi si komunikat o bdzie, naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Wicej informacji mona znale w sekcji czsto zadawanych pyta w witrynie http://support.sony-europe.com/ 13 Wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. 14SprawdŸ ustawienia, wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si komunikat „Settings are complete.”. Jeli pojawi si komunikat o bdzie w diagnostyce sieci, sprawd znaczenie komunikatu. Nastpnie ponownie wybierz ustawienia sieci lub powtórz diagnostyk. Konfiguracja sieci bezprzewodowej (Access point scan) Opisane poniej czynnoci naley wykona, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) niezgodnego z Wi-Fi Protected Setup lub zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, ale bez wczonych zabezpiecze. Po³¹czenia i ustawienia b • Jeli odtwarzacz nie wykrywa routera sieci bezprzewodowej, po odczekaniu chwili ponownie wykonaj czynno 9. • W pewnych przypadkach uycie funkcji Wi-Fi Protected Setup nie jest moliwe. Zaley to od zabezpiecze routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). W takim przypadku wykonuj polecenia z ekranu i zmie ustawienia w routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostpowym). 11 Wska¿ wariant „Do not use” i naciœnij przycisk ENTER. Jeli operator Internetu wymaga uycia okrelonych ustawie serwera proxy, wybierz wariant „Use”. Szczegóy podano w podrozdziale „Network Settings” na stronie 55. 12 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Perform” i naciœnij przycisk ENTER. Rozpocznie si diagnostyka sieci. Po zakoczeniu pojawiaj si jej wyniki. 1 Wykonaj czynnoœci 1 i 2 z podrozdzia³u „Krok 4: pod³¹czanie do sieci komputerowej” na stronie 24. 2 Na ekranie ustawieñ routera sieci bezprzewodowej (punktu dostêpowego) sprawdŸ identyfikator SSID i klucz. Aby dowiedzie si, jak uy ekranu ustawie routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego), skontaktuj si z producentem routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) lub odwied nastpujc witryn www: http://support.sony-europe.com/ – Rodzaj zabezpiecze: informacje o rodzajach zabezpiecze, z którymi jest zgodny odtwarzacz, podano w podrozdziale „Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych” na stronie 71. – Klucz: w zalenoci od wybranego rodzaju zabezpiecze, router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) wykorzystuje klucz WEP lub WPA. 31