Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

4 Pod³¹cz odtwarzacz

4 Pod³¹cz odtwarzacz do sieci komputerowej (strona 24). 5 W³¹cz odtwarzacz. 6 Zmieñ ustawienie parametru „BD Internet Connection” z menu „BD/DVD Viewing Settings” na „Allow” (strona 53). 7 W³ó¿ p³ytê BD-ROM z materia³ami BONUSVIEW / BD-LIVE. Sposób postpowania zaley od pyty. Zapoznaj si z opisem dostarczonym zpyt. Kasowanie danych z pamiêci zewnêtrznej Istnieje moliwo skasowania zbdnych danych. 1 Jeli pyta jest woona, naley j wyj z odtwarzacza. 2 Nacinij przycisk HOME. 3 Przyciskami

Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o odtwarzaniu Korygowanie obrazu i dŸwiêku przy odtwarzaniu filmów BD DVD BD DVD Mona sprawdzi informacje o tytule, w tym przepywno sygnau wideo itp. Naciœnij przycisk DISPLAY. Wywietlane informacje zale od rodzaju pyty i stanu odtwarzacza. Przykad: podczas odtwarzania pyty BD-ROM Korygowanie obrazu 1 Podczas odtwarzania nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskiem M lub m wska wariant „Video Settings”. Nacinij przycisk ENTER. Pojawi si ekran „Video Settings”. Odtwarzanie A Numer wybranego kta B Numer lub nazwa tytuu C Obecnie wybrane ustawienie dwiku D Dostpne funkcje ( kt / dwik / napisy) E Informacje dotyczce odtwarzania Wywietlanie typu pyty / trybu odtwarzania / kodeka wideo / przepywnoci / paska stanu odtwarzania / czasu odtwarzania (pozostaego czasu*) F Rozdzielczo wyjciowa / Czstotliwo sygnau wideo * Pojawia si w wyniku naciskania przycisku TIME. z • Informacje o odtwarzaniu mona take sprawdzi na wywietlaczu na pycie czoowej (strona 11). • W celu zmiany odpowiedniego ustawienia nacinij przycisk SUBTITLE, AUDIO lub ANGLE. 3 Przyciskiem M lub m wska dany wariant i nacinij przycisk ENTER. Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. Wariant Picture Quality Mode (Standard/ Brighter Room/Theatre Room) FNR (Off/Auto) BNR (Off/Auto) MNR (Off/Auto) Opis Dostosowywanie ustawie obrazu do rónych warunków owietlenia. Osabianie losowych szumów pojawiajcych si w obrazie. Osabianie mozaikowatych zakóce blokowych w obrazie. Osabianie sabych zakóce na krawdziach obrazów. 4 Przyciskami