Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

• Grupa ustawie

• Grupa ustawie „Video Settings” nie jest dostpna, gdy podczony telewizor pracuje w trybie Theatre Mode (strona 16). • Przy odtwarzaniu pewnych scen lub pyt efekt uycia funkcji „FNR”, „BNR” i „MNR” moe by sabo zauwaalny. Korygowanie w³aœciwoœci dŸwiêku 1 Podczas odtwarzania nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskami M/m wska wariant „Audio Settings” i nacinij przycisk ENTER. Pojawi si ekran „Audio Settings”. Odtwarzanie muzycznych p³yt CD i utworów MP3 audio *2 DATA BD *1 DATA DVD CD DATA CD *3 *1 Pyty BD-RE / BD-R zawierajce utwory MP3 audio *2 Pyty (dyski) DVD-ROM i DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R zawierajce utwory MP3 audio *3 Pyty (dyski) CD-ROM i CD-RW / CD-R zawierajce utwory MP3 audio 1 W³ó¿ muzyczn¹ p³ytê CD. Pojawi si ekran odtwarzacza muzycznego. 2 Naciœnij przycisk N. Rozpocznie si odtwarzanie. 3 Przyciskiem M lub m wska dany wariant i nacinij przycisk ENTER. Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. 38 Wariant AV SYNC (krótki) 0 – 120 msec (dugi) Audio Filter (tylko analogowe sygnay audio) Opis Synchronizowanie obrazu z dwikiem przez opónienie reprodukcji dwiku w stosunku do reprodukcji obrazu (0 do 120 milisekund). •Sharp: zapewnia szerokie pasmo czstotliwoci i poczucie przestrzennoci. Normalnie wybieraj to ustawienie. • Slow: zapewnia mikki, ciepy dwik. 4 Przyciskami

4 Przyciskami M/m wska dany album lub utwór i nacinij przycisk ENTER. Jeli wybierasz album, przyciskami M/m wybierz utwór z tego albumu i nacinij przycisk N lub ENTER. Aby odtworzy cay album, wska go i nacinij przycisk N. Zawartoœæ menu OPTIONS 1 Nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskiem M lub m wska dany wariant i nacinij przycisk ENTER. Dostpne warianty zale od sytuacji. Wariant Play Opis Odtwarzanie wybranego utworu. Play from start Odtwarzanie wybranego utworu od pocztku (tylko muzyczne pyty CD). Stop Ró¿ne funkcje odtwarzania muzyki Przyciski N x X Zatrzymywanie odtwarzania utworu. Funkcje Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie. Wznawia odtwarzanie od miejsca nacinicia przycisku x (oprócz utworów MP3 audio). Zatrzymuje odtwarzanie. Wcza pauz w odtwarzaniu. ./> Przechodzenie do pocztku obecnego lub nastpnego utworu. Aby przej do poprzedniego utworu, dwukrotnie nacinij przycisk .. m/M TIME AUDIO „Przewijanie” odtwarzanego nagrania w ty / w przód. Przeczanie informacji o czasie na ekranie i na wywietlaczu na pycie czoowej (strona 11). Wybieranie stereofonicznej lub monofonicznej cieki dwikowej (oprócz utworów MP3 audio). b • Informacja o miejscu zatrzymania pyty jest kasowana: – po otwarciu szuflady na pyt, – po wyczeniu odtwarzacza. • Odtwarzacz umoliwia odtwarzanie nastpujcych utworów MP3 audio: – Format: MPEG-1 Audio Layer 3 – Czstotliwo próbkowania: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz – Liczba kanaów: 2 – Przepywno: 64 do 320 kb/s – Wielko pliku: maks. 1 GB – Czas odtwarzania: 1 s do 9000 s – Rozszerzenie: .mp3/.MP3 – Liczba utworów: maksymalnie 500 (wraz z ewentualnymi albumami) • Nie s rozpoznawane nastpujce albumy / utwory MP3: – albumy / utwory MP3 o bardzo dugich nazwach, – albumy MP3 zawierajce utwory MP3 o bardzo dugich nazwach, – albumy MP3 na 5. lub niszym poziomie w hierarchii katalogów i albumy / utwory MP3 na 6. lub niszym poziomie. • Nie bd odtwarzane nastpujce albumy / utwory MP3: – utwory MP3 audio nagrane w trybie monofonicznym, – albumy / utwory MP3 nagrane na pyty BD-R, których format jest inny ni UDF (Universal Disk Format) 2.6, – albumy / utwory MP3 nagrane na pyty BD-RE, których format jest inny ni UDF (Universal Disk Format) 2.5. • W wywietlanym czasie odtwarzania pewnych utworów MP3 audio mog wystpowa bdy. 39 Odtwarzanie