Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Odtwarzanie plików z

Odtwarzanie plików z fotografiami DATA BD DATA DVD *2 DATA CD *3 *1 Pyty BD-RE / BD-R zawierajce pliki z obrazami JPEG *2 Pyty (dyski) DVD-ROM i DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R zawierajce pliki z obrazami JPEG *3 Pyty (dyski) CD-ROM i CD-RW / CD-R zawierajce pliki z obrazami JPEG Mona równie wywietla pliki z fotografiami zapisane na pycie. Wywietlanie plików z fotografiami z podczonego urzdzenia USB opisano na stronie 41. Wywietlanie plików fotografiami z serwera DLNA opisano na stronie 42. 4 Przyciskami M/m wska¿ plik lub folder i naciœnij przycisk ENTER. Jeli wybierasz folder, przyciskami M/m wybierz plik z tego folderu i nacinij przycisk ENTER. Wywietlone zostanie zdjcie z wybranego pliku. • Aby wywietli pokaz slajdów, nacinij przycisk N. Zawartoœæ menu OPTIONS podczas odtwarzania 1 Podczas odtwarzania nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskiem M lub m wska dany wariant i nacinij przycisk ENTER. Dostpne warianty zale od sytuacji. *1 Wariant Opis 1 Naciœnij przycisk HOME. 2 Przyciskami

• Nie mona wywietla fotografii z wymienionych poniej plików. Próba wywietlania z takich plików powoduje pojawienie si znaku . – plików z fotografiami wikszych ni 8192 piksele (szeroko lub wysoko), – plików z fotografiami mniejszych ni 15 pikseli (szeroko lub wysoko), – plików z fotografiami wikszych ni 32 MB, – plików z fotografiami o duej dysproporcji wymiarów (wikszej ni 50:1 lub 1:50), – plików z fotografiami w progresywnym formacie JPEG, – plików z fotografiami, które maj rozszerzenie „.jpeg” lub „.jpg”, ale nie maj formatu JPEG, – plików z fotografiami o bardzo dugiej nazwie. • Nie mona wywietli fotografii z nastpujcych plików: – nagranych na pyty BD-R, których format jest inny ni UDF (Universal Disk Format) 2.6, – nagranych na pyty BD-RE, których format jest inny ni UDF (Universal Disk Format) 2.5. • Na licie plików lub licie folderów nie mona wywietli nastpujcych plików z fotografiami lub folderów: – plików z fotografiami, których rozszerzenie jest inne ni „.jpeg” lub „.jpg”, – plików z fotografiami o bardzo dugiej nazwie. – folderów z fotografiami na 5. lub niszym poziomie w hierarchii katalogów i plików / folderów z fotografiami na 6. lub niszym poziomie, – 501. i dalszych folderów, gdy czna liczba folderów i plików w jednym drzewie przekracza 500. • Nie mona wywietla plików z fotografiami poddanych edycji na komputerze. • Nie gwarantuje si moliwoci wywietlenia miniatur z niektórych plików z fotografiami. • Wywietlanie fotografii z duych plików moe nastpowa z opónieniem. Odtwarzanie z urz¹dzenia USB Mona wywietla pliki z fotografiami z podczonego urzdzenia USB. 1 Pod³¹cz urz¹dzenie USB do gniazda USB odtwarzacza. Przed podczaniem urzdzenia USB naley si zapozna z jego instrukcj obsugi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD do gniazda USB Urzdzenie USB b • Odtwarzacz moe nie wspópracowa z pewnymi urzdzeniami USB. • Odtwarzacz rozpoznaje: – urzdzenia pamici masowej (Mass Storage Class) z systemem plików FAT i bez podziau na partycje, – urzdzenia SICD (Still Image Capture Device). Odtwarzacz moe nie rozpoznawa urzdze MSC podzielonych na partycje. 2 Naciœnij przycisk HOME. 3 Przyciskami