Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

DVD Aspect Ratio Okrela

DVD Aspect Ratio Okrela sposób wywietlania obrazu 4:3 na ekranie panoramicznego telewizora 16:9 (parametr dostpny, gdy parametr „TV Type” jest ustawiony na „4:3”, a parametr „Screen Format” jest ustawiony na „Fixed Aspect Ratio”). Letter Box Pan & Scan Letter Box Pan & Scan Wywietlanie obrazu panoramicznego z czarnymi pasami u góry i u dou. Wywietlanie obrazu w caoci wypeniajcego ekran, z ucitymi brzegami. b Niektóre pyty DVD mog wymusza zamian ustawienia „Letter Box” na „Pan & Scan” iodwrotnie. Cinema Conversion Mode Okrela sposób przeksztacania sygnaów 480p/576p, 720p, 1080i lub 1080p* reprodukowanych przez gniazdo HDMI OUT lub gniazda COMPONENT VIDEO OUT. * Tylko HDMI Auto Video Normalnie wybieraj to ustawienie. Odtwarzacz bdzie automatycznie rozpoznawa rodzaj sygnau (filmowy lub wideo) i poddawa go odpowiedniej konwersji. Niezalenie od rodzaju materiau stosowana bdzie konwersja waciwa dla materiaów wideo. Output Video Format Okrela rodzaj gniazda sucego do reprodukcji sygnau wideo („TV Connection Method”) i wyjciow rozdzielczo („HDMI Resolution” / „Component Resolution”). 1 Wybierz z menu „Video Settings” wariant „Output Video Format” i nacinij przycisk ENTER. 2 Przyciskami M/m wska rodzaj gniazda sucego do reprodukcji sygnau wideo i nacinij przycisk ENTER. b Jeli do podczania uywane jest zarówno gniazdo HDMI OUT, jak i inne gniazda wyjcia wideo, wybierz wariant „Component Video”. TV Connection Method HDMI Component Video Video or SVideo Reprodukcja sygnau przez gniazdo HDMI OUT zgodnie zustawieniem parametru „HDMI Resolution” (strona 47). Reprodukcja sygnau przez gniazda COMPONENT VIDEO OUT zgodnie zustawieniem parametru „Component Resolution” (strona 47). Reprodukcja sygnau przez gniazdo LINE OUT VIDEO lub SVIDEO. 3 (Tylko przy wybranym ustawieniu „HDMI” lub „Component Video”) 1Przyciskami M/m wybierz typ sygnau reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT lub gniazda COMPONENT VIDEO OUT i nacinij przycisk ENTER. Po zmianie rozdzielczoci sygnau wideo, na mniej wicej 30 sekund pojawia si obraz kontrolny. b Jeli obraz nie pojawia si, nacinij przycisk RETURN, aby wywietli poprzedni ekran, i zmie ustawienie rozdzielczoci. 46

2Wska wariant „Finish” i nacinij przycisk ENTER. Pojawi si proba o potwierdzenie. 3Wybierz wariant „OK” lub „Cancel” i nacinij przycisk ENTER. Wykonuj polecenia z ekranu. Podczas reprodukcji sygnau wideo 720p / 1080i / 1080p pali si wskanik HD. b • Jeli po zmianie ustawienia parametru „Output Video Format” nie pojawia si obraz, na ponad 10 sekund nacinij przycisk x na odtwarzaczu. Spowoduje to wybór najmniejszej rozdzielczoci wyjciowego obrazu. • Jeli do podczania uywane jest zarówno gniazdo HDMI OUT, jak i inne gniazda wyjcia wideo, to przy wybranym ustawieniu „Auto” lub „1080p” reprodukcja sygnau bywa moliwa tylko przez gniazdo HDMI OUT (strona 69). W przypadku równoczesnego podczania innego urzdzenia, naley nacisn przycisk RETURN, aby cofn si do czynnoci 2, a nastpnie zmieni ustawienie parametru „TV Connection Method”. HDMI Resolution/Component Resolution Auto (tylko HDMI) 480i/576i 480p/576p 720p 1080i 1080p (tylko HDMI) Normalnie wybieraj to ustawienie. Odtwarzacz reprodukuje sygnay poczynajc od najwyszej rozdzielczoci obsugiwanej przez telewizor: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/576i Jeli uzyskany format obrazu bdzie niezadowalajcy, naley wypróbowa inne ustawienie waciwe dla telewizora. Reprodukcja sygnaów wideo 480i/576i. Reprodukcja sygnaów wideo 480p/576p. Reprodukcja sygnaów wideo 720p. Reprodukcja sygnaów wideo 1080i. Reprodukcja sygnaów wideo 1080p. BD-ROM 1080/24p Output Parametr umoliwiajcy reprodukcj sygnau wideo 1920 × 1080p/24 Hz przy odtwarzaniu materiau filmowego z pyty BD-ROM (720p/24 Hz lub 1080p/24 Hz). Reprodukcja sygnau wideo 1920 × 1080p/ 24 Hz jest moliwa pod warunkiem spenienia wszystkich poniszych wymaga: – do gniazda HDMI OUT podczony jest telewizor zgodny z formatem 1080/24p, – parametr „Output Video Format” jest ustawiony na „HDMI”, – parametr „HDMI Resolution” jest ustawiony na „Auto” lub „1080p”. Auto Sygna wideo 1920 × 1080p/ 24 Hz jest reprodukowany tylko wówczas, gdy do gniazda HDMI OUT podczony jest telewizor zgodny z formatem 1080/24p. On Off Reprodukcja sygnau wideo 1920 × 1080p/24 Hz bez wzgldu na rodzaj podczonego telewizora. Wybierz to ustawienie, gdy telewizor nie obsuguje sygnau wideo 1080/24p. b Kiedy podczony telewizor nie obsuguje formatu 1080/24p, a parametr „BD-ROM 1080/24p Output” jest ustawiony na „On”, nie pojawia si obraz z pyty BD-ROM. W takim przypadku naley nacisn przycisk HOME, aby wywietli gówne menu, i zmieni ustawienie parametru „BD-ROM 1080/24p Output”. Ustawienia i regulacje 47