Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

YCbCr/RGB (HDMI) Okrela

YCbCr/RGB (HDMI) Okrela ustawienie koloru w sygnale wideo reprodukowanym przez gniazdo HDMI OUT. Wybierz ustawienie dostosowane do rodzaju podczanego telewizora. Auto YCbCr (4:2:2) YCbCr (4:4:4) RGB (16-235) RGB (0-255) Automatyczne rozpoznawanie typu podczonego telewizora i wybór odpowiedniego ustawienia koloru. Reprodukcja sygnau wideo YCbCr 4:2:2. Reprodukcja sygnau wideo YCbCr 4:4:4. Wybierz to ustawienie, gdy podczone urzdzenie audio obsuguje tylko ograniczony zakres RGB. Wybierz to ustawienie, jeli podczone jest urzdzenie RGB (0-255). HDMI Deep Colour Output Okrela ustawienie gbi koloru (Deep Colour) sygnau wideo reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT. Gbia koloru jest okrelana za pomoc liczby bitów. Im wicej bitów, tym wicej barw mona zreprodukowa. Odtwarzacz jest zgodny z maksymalnie 12-bitow gbi koloru. Podczenie odtwarzacza do telewizora zgodnego z technologi Deep Colour umoliwia wierniejsz reprodukcj barw ni na telewizorze niezgodnym z technologi Deep Colour. x.v.Colour Output Okrela, czy do podczonego telewizora s przesyane informacje xvYCC. Podczajc telewizor zgodny ze standardem xvYCC i technologi x.v.Colour, mona uzyska wierniejsz reprodukcj barw obiektów. Auto Off Pause Mode Okrela sposób wywietlania obrazu po wczeniu pauzy w odtwarzaniu pyty DVD. W przypadku pyt BD-ROM i pyt zawierajcych pliki AVCHD ustawienie parametru „Pause Mode” automatycznie zmienia si na „Auto”. Auto Frame Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie, gdy obraz jest niestabilny lub gdy kolory wydaj si nienaturalne. Normalnie wybieraj to ustawienie. Obraz przedstawiajcy dynamiczn scen nie ulega rozmyciu. Wywietlanie statycznego obrazu o duej rozdzielczoci. Auto 12bit 10bit Off Normalnie wybieraj to ustawienie. Reprodukcja 12-bitowych sygnaów wideo. Reprodukcja 10-bitowych sygnaów wideo. Wybierz to ustawienie, gdy obraz jest niestabilny lub gdy kolory wydaj si nienaturalne. 48

Audio Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. Audio Output Priority Okrela rodzaj gniazda sucego do reprodukcji sygnaów audio. Reprodukcja 2-kanaowego dwiku Linear PCM przez gniazda wyjciowe inne ni priorytetowe odbywa si przy maksymalnie 48 kHz. HDMI Coaxial/ Optical Stereo Analogue Audio (HDMI) Reprodukcja sygnaów audio przez gniazdo HDMI OUT. Reprodukcja sygnaów audio przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL). Reprodukcja sygnaów audio przez gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L). BD Audio Setting Okrela, czy przy odtwarzaniu pyty BD zawierajcej dwik interaktywny i dwik pomocniczy (komentarz) dwiki te s miksowane. Mix Direct b Kiedy parametr „BD Audio Setting” jest ustawiony na „Mix”, sygnay audio PCM 96 kHz i PCM 192 kHz s reprodukowane jako sygna PCM 48 kHz. Audio ATT Zmniejszanie wyjciowego poziomu dwiku w celu uniknicia znieksztace. On Off Gówny dwik zawiera zmiksowany dwik interaktywny i dwik pomocniczy. Reprodukcja tylko gównego dwiku. Umoliwia wyciszanie dwiku. Wycza funkcj wyciszania dwiku. Ustawienia i regulacje Okrela typ sygnau reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT. Auto 2ch PCM Normalnie wybieraj to ustawienie. Sygnay audio s reprodukowane odpowiednio do stanu podczonego urzdzenia HDMI. Przed reprodukcj przez gniazdo HDMI OUT sygna jest redukowany do 2-kanaowego dwiku Linear PCM. b Ustawienie „2ch PCM” naley wybra, gdy podczany telewizor lub wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy nie obsuguje sygnaów Dolby Digital lub DTS. W przeciwnym razie mog wystpi zakócenia w dwiku albo brak dwiku. b Ustawienie parametru „Audio ATT” nie wpywa na dwik reprodukowany przez gniazdo HDMI OUT ani gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL). Dolby Digital Okrela sygna audio reprodukowany przy odtwarzaniu pyt Dolby Digital. Ten parametr wpywa na sygna w gniedzie DIGITAL OUT (COAXIAL / OPTICAL). Downmix PCM Dolby Digital Przeksztacanie reprodukowanego sygnau do formatu Linear PCM. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio nie zawiera dekodera Dolby Digital. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio jest wyposaone w dekoder Dolby Digital. 49