Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

DVD Parental Control

DVD Parental Control Odtwarzanie pewnych pyt DVD VIDEO mona ograniczy ze wzgldu na wiek widza. Pewne sceny mog by blokowane lub zastpowane innymi scenami. 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „DVD Parental Control” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. 4 Wska¿ poziom i naciœnij przycisk ENTER. Im mniejsza warto, tym ostrzejsze ograniczenie. • Aby wyczy funkcj blokady rodzicielskiej, wybierz ustawienie „No Restrictions”. z Istnieje moliwo zmiany hasa (patrz punkt „Password” na stronie 53). b • W razie zapomnienia hasa trzeba wyzerowa odtwarzacz (strona 60) i wprowadzi nowe haso (patrz punkt „Password” na stronie 53). • Za pomoc funkcji blokady rodzicielskiej nie mona ograniczy odtwarzania pyt, które nie wspópracuj z t funkcj. • Niektóre pyty mog wymaga zmiany poziomu blokady rodzicielskiej w czasie odtwarzania. W takim przypadku naley wprowadzi haso, po czym zmieni poziom. Parental Control Region Code Odtwarzanie pewnych pyt BD-ROM i DVD VIDEO mona ograniczy ze wzgldu na region geograficzny. Pewne sceny mog by blokowane lub zastpowane innymi scenami. 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „Parental Control Region Code” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. 4 Wska¿ ograniczenie terytorialne i naciœnij przycisk ENTER. Po wybraniu ustawienia „Select Region Code” pojawia si ekran wprowadzania kodu regionu. Wprowad kod regionu zgodnie z opisem z podrozdziau „Blokada rodzicielska / Kod regionu” (strona 73). z Istnieje moliwo zmiany hasa (patrz punkt „Password” na stronie 53). b • W razie zapomnienia hasa trzeba wyzerowa odtwarzacz (strona 60) i wprowadzi nowe haso (patrz punkt „Password” na stronie 53). • Za pomoc funkcji blokady rodzicielskiej nie mona ograniczy odtwarzania pyt, które nie wspópracuj z t funkcj. • Niektóre pyty mog wymaga zmiany poziomu blokady rodzicielskiej w czasie odtwarzania. W takim przypadku naley wprowadzi haso, po czym zmieni poziom. 52

Password Umoliwia wprowadzanie lub zmienianie hasa dla funkcji blokady rodzicielskiej. Haso umoliwia wprowadzenie ogranicze przy odtwarzaniu pyt BD-ROM lub DVD VIDEO. W razie potrzeby mona zrónicowa poziomy ogranicze dla pyt BD-ROM i DVD VIDEO. 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „Password” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. Photo Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. Slideshow Speed Zmienianie szybkoci pokazu slajdów. Fast Normal Slow Zdjcia zmieniaj si szybko. Zdjcia zmieniaj si w normalnym tempie. Zdjcia zmieniaj si powoli. Ustawienia i regulacje Zmienianie has³a 1 Po wykonaniu czynnoci 3 wprowad przyciskami numerycznymi nowe haso. 2 Wska wariant „OK” i nacinij przycisk ENTER. Hybrid Disc Playback Layer Okrela priorytetow warstw przy odtwarzaniu pyt hybrydowych. Aby zmieni ustawienie, wycz odtwarzacz i wcz go na nowo. BD DVD/CD Odtwarzanie warstwy BD. Odtwarzanie warstwy DVD lub CD. BD Internet Connection Okrela, czy przy odtwarzaniu materiaów z pyty BD (w trybie BDMV) dozwolone bd poczenia z Internetem. Do uycia tej funkcji potrzebne jest wykonanie pocze i ustawie sieciowych (strona 55). Allow Do not allow Normalnie wybieraj to ustawienie. Poczenia z Internetem bd niedozwolone. 53