Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

System Settings

System Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. OSD Okrela jzyk, w jakim pojawiaj informacje na ekranie. Dimmer Regulacja jasnoci wywietlacza na pycie czoowej. Bright Dark Off Dua jasno. Maa jasno. Control for HDMI Wyczanie podwietlenia w czasie odtwarzania. Maa jasno w innych przypadkach. Auto Power Off Odtwarzacz wycza si automatycznie, jeli przez 30 minut nie zostanie nacinity aden przycisk na odtwarzaczu i pilocie, chyba e trwa odtwarzanie pyty BD / DVD / CD, wywietlanie fotografii lub aktualizacja oprogramowania. On Off Auto Display On Off Screen Saver Wcza funkcj „Auto Power Off”. Funkcja wyczona. Automatyczne wywietlanie informacji na ekranie przy zmianie ogldanego tytuu, trybu obrazu, sygnau audio itp. Wywietlanie informacji tylko po naciniciu przycisku DISPLAY. On Off Moliwo uycia funkcji „Control for HDMI” (strona 16). Funkcja wyczona. Pozostawienie na ponad 15 minut odtwarzacza wywietlajcego obraz taki jak menu powoduje wywietlenie obrazu wygaszacza ekranu. Funkcja ta uatwia uchronienie ekranu przez zniszczeniem (wypaleniem). Quick Start Mode On Off Wcza wygaszacz ekranu. Funkcja wyczona. On Off Odtwarzacz uruchamia si w krótszym czasie. Ustawienie standardowe. b Kiedy parametr „Quick Start Mode” jest ustawiony na „On”, – zuycie energii bdzie wiksze ni gdy parametr „Quick Start Mode” jest ustawiony na „Off”, – w zalenoci od temperatury otoczenia moe si wcza wentylator. Software Update Notification Informuje o dostpnoci nowszej wersji oprogramowania. Do uycia tej funkcji potrzebne jest wykonanie pocze i ustawie sieciowych (strona 55). On Off Odtwarzacz bdzie informowa o dostpnoci nowszej wersji oprogramowania (strona 44). Funkcja wyczona. System Information 54 Wywietla wersj oprogramowania i adres MAC odtwarzacza.

Network Settings 4 Wybierz sposób konfigurowania sieci bezprzewodowej i naciœnij przycisk ENTER. Internet Settings Ustawienia z tej grupy naley wybra, podczajc odtwarzacz do Internetu. Wprowad odpowiednie wartoci (alfanumeryczne) dla routera szerokopasmowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN. Dane, które bdzie trzeba wprowadzi, zale od operatora Internetu i routera. Szczegóów naley szuka w dokumentach dostarczonych przez operatora Internetu i w instrukcji obsugi routera. 1 Wybierz z menu „Network Settings” wariant „Internet Settings” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. 3 Wska¿ typ pod³¹czanego routera i naciœnij przycisk ENTER. Wireless Wired Wybierz to ustawienie jeli do poczenia uywasz routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Wybierz to ustawienie w przypadku bezporedniego podczania routera szerokopasmowego, po czym przejd do czynnoci 10. Automatic registration (WPS) Access point scan Manual registration Wybierz to ustawienie, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, w którym s wczone zabezpieczenia. Nastpnie przejd do czynnoci 7 z punktu „Konfiguracja sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS))” na stronie 30. Wybierz to ustawienie, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) niezgodnego z Wi-Fi Protected Setup lub zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, ale bez wczonych zabezpiecze. Wybierz to ustawienie, aby rcznie wybra wszystkie ustawienia. 5 SprawdŸ nastêpuj¹ce ustawienia routera sieci bezprzewodowej (punktu dostêpowego): – Identyfikator SSID (Service Set Identifier) – Rodzaj zabezpiecze: informacje o rodzajach zabezpiecze, z którymi jest zgodny odtwarzacz, podano w podrozdziale „Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych” na stronie 71. – Klucz: w zalenoci od wybranego rodzaju zabezpiecze, router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) wykorzystuje klucz WEP lub WPA. • Jeeli podczas wykonywania czynnoci 4 wybierzesz wariant „Access point scan”, przejd do czynnoci 9 z punktu „Konfiguracja sieci bezprzewodowej (Access point scan)” na stronie 31. Ustawienia i regulacje 55