Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

56 z • W zalenoci

56 z • W zalenoci routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego), klucz WEP lub WPA moe by nazywany „hasem” lub „kluczem sieciowym”. • Identyfikator SSID routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) jest wywietlany w komputerze na licie sieci bezprzewodowych. Sprawd identyfikator SSID sieci zgodnie z opisem ze strony 24. 6 Wska¿ sposób rêcznego wyboru ustawieñ i naciœnij przycisk ENTER. Manual registration (WPS) PIN method Aby rcznie wybra wszystkie ustawienia, wybierz to ustawienie i wprowad identyfikator SSID. Wprowadzanie znaków opisano na stronie 57. Wybierz to ustawienie, aby podczy odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) zgodnego z Wi-Fi Protected Setup i uy kodu PIN. • Po wybraniu ustawienia „(WPS) PIN method” pojawia si kod PIN tego odtwarzacza. Wprowad kod do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) w cigu 2 minut od nacinicia przycisku „Start”, po czym przejd do czynnoci 12. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej. 7 Wska¿ rodzaj zabezpieczeñ i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si ekran wprowadzania klucza WEP lub WPA. • Jeli wybierasz ustawienie „None”, przejd do czynnoci 10. 8 Naciœnij przycisk ENTER, aby wprowadziæ klucz WEP lub WPA. Wprowadzanie znaków opisano na stronie 57. b Upewnij si, e we wprowadzonym kluczu WEP lub WPA nie ma bdu i dopiero wówczas przejd do czynnoci 9. Po naciniciu przycisku , wczasie wykonywania czynnoci 9 nie mona sprawdzi znaków na ekranie. 9 Naciœnij przycisk ,. b Niezalenie od liczby wprowadzonych znaków, zamiast klucza WEP lub WPA pojawi si 8 gwiazdek. 10 Wska¿ sposób ustawiania adresu IP i naciœnij przycisk ENTER. Auto Acquisition Manual Wybierz to ustawienie, gdy operator Internetu umoliwia korzystanie z DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ustawienia sieciowe odtwarzacza bd przydzielane automatycznie. • Po wybraniu ustawienia „Manual” naley wybra ustawienia nastpujcych parametrów: – IP Address – Subnet Mask – Default Gateway Po ich wybraniu pojawi si ekran ustawie serwera DNS. Rcznie wprowad adres serwera DNS i przejd do czynnoci 12. 11 Wska¿ sposób wybierania ustawieñ serwera DNS i naciœnij przycisk ENTER. Auto Manual Rczny przydzia adresu IP dostosowanego do rodowiska sieciowego. Automatyczne uzyskiwanie adresu serwera DNS. Rczne wprowadzanie adresu serwera DNS. • Po wybraniu ustawienia „Manual” wprowad adres w wierszu „Primary DNS”. 12 Wska¿ wariant „Do not use” i naciœnij przycisk ENTER. Jeli operator Internetu wymaga uycia okrelonych ustawie serwera proxy, wybierz wariant „Use” i wypenij wiersze „Proxy Server” oraz „Port Number”. Wprowadzanie znaków opisano na stronie 57.

13 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Perform” i naciœnij przycisk ENTER. Rozpocznie si diagnostyka sieci. Po zakoczeniu diagnostyki sieci wywietlane s jej wyniki. Jeli pojawi si komunikat o bdzie, naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Aby uzyska wicej informacji, naley zapozna si z sekcj czsto zadawanych pyta w witrynie http://support.sony-europe.com/ 14 Wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. 15 SprawdŸ ustawienia, wska¿ wariant „Finish” i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si komunikat „Settings are complete.”. Jeli pojawi si komunikat o bdzie w diagnostyce sieci, sprawd znaczenie komunikatu i powtórz diagnostyk. Wprowadzanie znaków Poniej opisano procedur wprowadzania identyfikatora SSID, klucza WEP/WPA i ustawie „Proxy Server”. Pole wprowadzania 1 Wybierz dany znak, naciskajc odpowiedni przycisk numeryczny. Przykad: Aby wprowadzi liter „D”, jeden raz nacinij przycisk numeryczny 3. Aby wprowadzi liter „F”, trzykrotnie nacinij przycisk numeryczny 3. 2 Nacinij przycisk , i wybierz nastpny znak. W razie pomyki wykonaj ponisze czynnoci. 1Przyciskami M/m przemie wyrónienie do pola wprowadzania. Kolor kursora zmieni si na óty. 2Przyciskami