Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Przyciski Niebieski

Przyciski Niebieski przycisk (Finish) RETURN (Cancel)

6 Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. Rozpocznie si diagnostyka sieci. Po zakoczeniu diagnostyki sieci wywietlane s jej wyniki. • Aby wywietli szczegóowe wyniki dla serwera, wska dany serwer przyciskami M/m i nacinij przycisk ENTER. Aby cofn si do ekranu wyników, wska wariant „Close” i nacinij przycisk ENTER. 7 Naciœnij przycisk RETURN, aby powróciæ do listy serwerów. 8 Na zakoñczenie naciœnij przycisk RETURN. Wyœwietlanie / ukrywanie serwera 1 Kiedy jest wywietlana lista podczonych serwerów, wska dany serwer przyciskami M/m i nacinij przycisk ENTER. 2 Przyciskiem M lub m wska wariant „Shown” lub „Hidden” i nacinij przycisk ENTER. Po wybraniu ustawienia „Hidden” serwer nie bdzie si pojawia w kategorii fotografii. Easy Setup Ponowne wykonanie procedury prostej konfiguracji w celu wyboru podstawowych ustawie odtwarzacza. 1 Wska¿ wariant „Easy Setup” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskiem < lub , wybierz wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. 3 PrzejdŸ do czynnoœci 4 z podrozdzia³u „Krok 7: prosta konfiguracja (Easy Setup)” (strona 28). Ustawienia i regulacje z Serwer mona take ukry z poziomu kategorii fotografii. Wska dany serwer przyciskami M/m, nacinij przycisk OPTIONS, wska wariant „Hidden” i nacinij przycisk ENTER. Usuwanie serwera z listy pod³¹czonych serwerów 1 Kiedy jest wywietlana lista podczonych serwerów, wska dany serwer przyciskami M/m i nacinij przycisk OPTIONS. 2 Wska wariant „Erase” i nacinij przycisk ENTER. Aby usun wszystkie serwery, wybierz wariant „Erase All”. Pojawi si proba o potwierdzenie. 3 Wska wariant „OK” i nacinij przycisk ENTER. Wybrany serwer zostanie usunity. 59